6
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja maa Lelu Yandios ni jaꞌncha ya ɨɨn ja uxia sello un. Ti ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ɨɨn jnaꞌan ndɨ kuun ja chaku un. Ni kaꞌan nanu kana ɨɨn taja, ti ni kachi:
―¡Ñaꞌan ti ndeꞌe ra! ―kachi.
Yukan ti ni jini ri ɨɨn kuayu kuijin, ti yoso sɨkɨ tɨ ɨɨn ja yɨndaꞌa ɨɨn kuji ja skiꞌin nduva. Ti yukan ni niꞌin ɨɨn corona ja kuꞌun xini. Ti ni kee ja kanaa, ti ni kundee ni sɨkɨ tendɨꞌɨ. Yukan ti Lelu ni jaꞌncha ya sello kuu uu. Ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ɨnga jnaꞌan ndɨ kuun ja chaku un, ti ni kachi:
―¡Ñaꞌan ti ndeꞌe ra! ―kachi.
Ti ni jini ri ja ni kee ɨɨn kuayu kuaꞌa, ti ja yoso sɨkɨ tɨ un ndisojniñu ja xnaa jnuꞌun sɨkɨ ja ka iyo mani ini yɨvɨ ñuyɨvɨ. So ja na kaꞌni jnaꞌan i. Ti suni ni niꞌin da ɨɨn espada kani. Yukan ti Lelu ni jaꞌncha ya sello kuu uni, ti ruꞌu Juan ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ɨnga jnaꞌan ndɨ kuun ja chaku un, ti ni kachi:
―¡Ñaꞌan ti ndeꞌe ra! ―ni kachi.
Ti nu ni ndeꞌe ri ti ni jini ri ɨɨn kuayu jnuu. Ti ja yoso sɨkɨ tɨ un yɨndaꞌa ɨɨn balanza ja chikuaꞌa ndeyu. Ti maꞌñu ndɨ kuun ja chaku un ni jinisoꞌo ri ɨɨn jnuꞌun ja kaꞌan:
―Ɨɨn kilo ni triu na kinyaꞌu ja sajniñu i ɨɨn kɨvɨ. Ti uni ni kilo cebada na niꞌin i ja kinyaꞌu i ja sajniñu i. Ko sa tu kumani aceite jiin vino nuu i ―ni kachi jnuꞌun un. Yucan ti Lelu ni jaꞌncha ya sello kuu kuun. Ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ɨnga jnaꞌan ndɨ kuun ja chaku un, ti ni kachi:
―¡Ñaꞌan ti ndeꞌe ra! ―ni kachi.
Ti ni ndeꞌe ri ti ni jini ri ɨɨn kuayu kuaan. Ti yoso sɨkɨ tɨ ɨɨn ja ndisojniñu ja kaꞌni yɨvɨ. Ti ichi jata ndikun ɨnga ja ndiso jniñu ja skɨvɨ yɨvɨ naa i nuu ñujiꞌi. Ko ni sasɨɨn Yandios ñuyɨvɨ ja kuu kuun nuu, ti ni jaꞌa ya jniñu nuu ɨɨn chaa un ja na kaꞌni da yɨvɨ. Ti saꞌa da ja na kuu yɨvɨ naa i jiin kueꞌe xaan. Saꞌa da ja koo jnama xaan. Ti suni saꞌa da ja na kaji kuɨtɨ xaan ja ka iyo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa taka yɨvɨ naa i. Siaꞌan kin xnaa chaa un yɨvɨ.
Ti Lelu yukan ni jaꞌncha ya sello kuu uꞌun. Ti nu ni jaꞌncha ya, ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja iyo ɨɨn mesa nuu ka chiñuꞌun i Yandios. Ti chii mesa un kaꞌiin yɨvɨ ni ka jiꞌi sɨkɨ ja ka yɨꞌɨ i jiin ya. Chi ni ka kandixia ndaa i jnuꞌun ya, ti ni ka siuku ni ini i jnuꞌun un na ni kunchuku i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ja sɨkɨ yukan ti ni ka jaꞌni yɨvɨ maa i. Ti ruꞌu ni nakuni ri yɨvɨ un. 10 Chi ka kanajaa i siaꞌan:
―¡Jitoꞌo Yandios! Maa ni kuu Yandios ndoo. Vaꞌa siuku ni taka jnuꞌun ja ni kee yuꞌu ni. Ko nasa ga kɨvɨ ti saꞌa ndaa ni jaꞌa saña naa na, ti nakuaꞌa ni ja na jnaꞌnu ndatu yɨvɨ ni ka jaꞌni saña naa na ―ni ka kachi i.
11 Yukan ti ni jini ri ja ni jaꞌa ya saꞌma kuijin ja na kuꞌun i, ti ni kachi ya nuu i:
―Kundatu naa ra ti jaku ga kɨvɨ, chi ka iyo ga ñani jnaꞌan ra ja ka junukuachi i nuu Cristo, ja suni kuū i sɨkɨ ja ka kandixia i ya. Chi kumani ja kaꞌni yɨvɨ sava ga ñani jnaꞌan ra ja suni ka junukuachi i nuu ya ―ni kachi ya.
12 Ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja Lelu un, ni jaꞌncha ya sello kuu iñu. Ti ni kii ɨɨn ñujnaa xaan. Ti ni kuñaa nuu ndikandii nanu ɨɨn saꞌma jnuu. Ti ni nduu yoo nanu nɨñɨ.
13 Ni jini ri ja ni kuun chuxini ichi andɨvɨ undi nuu ñuꞌun. Ni ka nukoyo nanu tɨchɨ vixi yɨꞌɨ ja nu kee tachi niꞌin xaan.
14 Ni kuxio andɨvɨ ti ni nastuu kuaꞌan nanu ɨɨn vijin tutu kaꞌnu. Taka yuku jiin ñuꞌun kaꞌiin maꞌñu nducha, ni ka kuxio kuaꞌan.
15 Ti ja yukan ni ka yuꞌu xaan taka yɨvɨ kanchuku nuu ñuyɨvɨ. Ni ka yuꞌu taka rey, jiin taka ja ka kuñaꞌnu, jiin ja riku, jiin taka capitán, jiin ja ka ndisojniñu ñaꞌnu, jiin muzu ja ni ka jaan yɨvɨ, jiin chaa ka saꞌa jniñu ja kuu ja kuu maa da. Taka un ni ka jankɨsaꞌyɨ chii yau kava jiin yau kava ja iyo chii yuku. 16 Ti ni jinisoꞌo ri ja ka kana i yuku un jiin kava un, ti ni ka kachi i:
―Na ndeokava naa ra sɨkɨ ri. Na kasɨ nuu ka yɨsaꞌyɨ ri, nava tu kuni maa ya ja kancha nuu mesa nuu taꞌu ya jniñu, nava ni maa Lelu un tu kuni ya yoꞌo naa yo, chi kuɨtɨ ini ya ti viꞌga kuaꞌa ya nundoꞌo kondoꞌo yo.
17 Vijna ndixia ti ni jaa kɨvɨ kaꞌnu ja kuaꞌa ya nundoꞌo kondoꞌo yo. Ti tu ni ɨɨn ja kundee jiin jnuꞌun ja kuɨtɨ ini ya ―ni ka kachi i.
Yɨvɨ ja kuu maa yɨvɨ ndaa ñuu Israel