7
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja kajin kuun ángel Yandios. Ti kajin da ndɨ kuun jikɨ ñuyɨvɨ. Ti tu ni jaꞌa ya jnuꞌun ja yaꞌa tachi. Ja yukan tukaa ni kee tachi nuu ñuꞌun ñuyɨvɨ. Ni tukaa ni kee tachi nuu nducha mar. Ni tukaa ni kee chii yujnu un. Siaꞌan ni ka saꞌa ndɨ kuun ángel un.
Yukan ti ni jini ri ɨnga ángel Yandios. Vaji ya ichi nuu kaña ndikandii. Ti yɨndaꞌa ya sello maa Yandios, ya chaku. Niꞌin ni kana ya xini ndɨ kuun ángel ja kajin ndɨ kuun jikɨ ñuyɨvɨ. Vanuxia ndɨ kuun ángel yukan ka ndisojniñu ja xnaa ñuyɨvɨ, ñuꞌun jiin nducha mar. Ti ni kachi ya nuu i naa i:
―Kundatu tɨꞌlɨ naa ra. Xnakan na chaa ri sello Yandios jña taka yɨvɨ ja ka junukuachi i nuu Yandios, yukan na ti sa stɨvɨ ra ñuyɨvɨ. Ti stɨvɨ ra nducha mar. Ti xnaa ra taka yujnu un ―ni kachi ya.
Yukan ti ni jini ri ja kachi ya nasa yɨvɨ ni jinu ja ni chaa ya sello jña. Ni jini ri ja iyo ciento uu xiko kuun mil yɨvɨ, ja kuu maa ni maa yɨvɨ Israel. Ti yukan ka kuu yɨvɨ ni ka yɨꞌɨ nuu ndɨ uxi uu tata najanaꞌan, chaa ni ka xnukoo nación Israel.
Uxi uu mil yɨvɨ ni ka kuu jnaꞌan tata Judá ja ni ka niꞌin sello un, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata Rubén, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni kuu jnaꞌan tata Gad, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata Aser, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata Neftalí, jiin uxi uu mil yɨvɨ ni ka kuu jnaꞌan tata Manasés, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata Simeón, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata Leví, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata Isakar, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata Zabulón, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata José, jiin uxi uu mil yɨvɨ ja ni ka kuu jnaꞌan tata Benjamín. Yukan ti ruꞌu Juan ni jini ri ja ni chaa ya sello nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ jaꞌa.
Yɨvɨ kuaꞌa ja ka ñuꞌun saꞌma kuijin
Ti ruꞌu Juan ni ndeꞌe tuku ri, ti ni jini ri ja ni ka ndututu kuaꞌa xaan yɨvɨ, ja tu ni kuu kaꞌu ri nasa i ni iyo, chi yɨvɨ kuaꞌa xaan ni kuu, ja vekoyo i nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ. Ti ka kaꞌan i tendɨꞌɨ nuu yuꞌu ja ka kaꞌan yɨvɨ ñuyɨvɨ. Ti kajin i yuꞌu mesa nuu taꞌu Yandios jniñu. Kajin i nuu maa Lelu Yandios. Ti ka ñuꞌun saꞌma skiyɨ laꞌlɨ, ti ka yɨndaꞌa i ndaꞌa nuu yukuñuu.
10 Ni ka kejaꞌa ka kanajaa i, ti ni ka kachi i:
Yandios maa yo kuu ya ni nama saña.
Ti maa Lelu Yandios kuu ya ni saꞌa ja ni ka nitaꞌu na.
Ni ka kachi i.
11 Suni ni kujin taka ángel Yandios nuu mesa un, nuu kaꞌiin chaa ñaꞌnu ja ka ndisojniñu, jiin ndɨ kuun ja chaku un. Ti ni ka jakunjitɨ da, ti ni ka sino da nuu da undi nuu ñuꞌun, ja ka chiñuꞌun da Yandios.
12 Ti ni ka kaꞌan da jiin ya:
¡Niꞌin, Jitoꞌo Yandios! Na kaꞌan yɨvɨ naa i ja kuñaꞌnu xaan ga ni, chi jandaa ndixia ja vii xaan kuñaꞌnu ni.
Viꞌi ga ndichi ni.
Na kakantaꞌu na nuu ni.
Ja sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ni, na kuaꞌa na ja yɨñuꞌun nuu ni.
Na niꞌin kuaꞌa xaan ga jniñu. Na kundee ni jiin taka ja saꞌa ni.
Siaꞌan na kuu ja kuu saa ni, ti siaꞌan na koo.
Ni ka kachi ángel ya.
13 Yukan ti ni kaꞌan ɨɨn chaa ñaꞌnu un jiin ri:
―Juan, ¿Nasa jani ini ra sɨkɨ yɨvɨ ka ñuꞌun saꞌma xkɨyɨ laꞌlɨ un? ¿Nau ja ka kuu nu? ¿Nanu vaji i nusa? ―ni kachi da.
14 Ti ni kaꞌan ri jiin da:
―Maa ni jini ni, taa ―ni kachi ri.
Ti ni kaꞌan da jiin ri:
―Vekoyo i nuu iyo nundoꞌo xaan. Ka kuu i yɨvɨ ja ni ka nakacha i saꞌma i. Ni ka ndundoo undi ini añu i, chi ni jiꞌi maa Lelu Yandios ja sɨkɨ maa i naa i. Ni jatɨ ya nɨñɨ ya na ni jiꞌi ya. Ti jiin yukan ni ka ndundoo añu yɨvɨ un naa i.
15 Yukan kuu ja kaꞌiin yuꞌu mesa nuu taꞌu Yandios jniñu, nava kunukuachi i nuu ya ja kuu nduu kuu ñuu. Ti sajniñu i nuu veꞌe ya, ti koto vaꞌa ya maa i chi kuncha ya jiin i. 16 Tukaa ga kuu i soko, ni tukaa ga ichi i nducha, ti ni tukaa ga kondoꞌo i jiin kiji ndikandii. 17 Chi maa Lelu Yandios kuncha ya jiin, kuncha ya mesa nuu taꞌu ya jniñu, ti koto vaꞌa ya i. Kunchaka ya i kiꞌin ya jiin i nuu kaña nducha skɨyɨ xaan ja kunchuku i jiin ya ja kuu saa ni. Ti saꞌa ya ja tukaa koo kuɨtɨ jnuꞌun kuiꞌya ini i naa i ―ni kachi chaa ñaꞌnu un.
Sɨkɨ sello kuu uxia jiin koꞌo kuu oro