8
Yukan ti maa Lelu Yandios ni jaꞌncha ya sello kuu uxia ja jasɨ tutu un. Ti nu ni teꞌnde sello un, ni kunaꞌin kuɨtɨ nuu andɨvɨ. Ni kunaꞌin ja kuu sava hora. Ti ruꞌu Juan ni jini ri uxia ángel ja kaꞌiin nuu Yandios, ti ni ka niꞌin uxia ndɨkɨ.
Ti ni chaa ɨnga ángel Yandios. Ni chaa da ti ni jakundichi da nuu altar nuu kaꞌiin ja ka chiñuꞌun Yandios. Yɨndaꞌa da ɨɨn koꞌo oro nuu kayu suxia kutu. Ni niꞌin kuaꞌa da suxia kutu chi kayu nuu ka jikantaꞌu yɨvɨ maa Yandios. Ni jaꞌma ya suxia kutu un nuu ka chiñuꞌun i Yandios, ja na kayu nuu maa ya. Siaꞌan ni kaa ñuꞌma suxia kutu un ja ni jaꞌma ángel Yandios. Ni kaa ñuꞌma un jiin jnuꞌun ka jikantaꞌu yɨvɨ ya. Ni kaa kuaꞌan undi nuu maa Yandios.
Yukan ti ángel un ni kiꞌin ya koꞌo un, ti ni chuꞌun chitu da tɨkuañuꞌun ja kayu nuu altar un, ti ni jacha da sɨkɨ ñuyɨvɨ. Ti ni kanajiin ɨɨn taja. Nɨꞌɨn, ti janducha, ti ni jnaa. Siaꞌan ni kuu na ni teꞌnde sello kuu uxia.
Jnuꞌun sɨkɨ ndɨkɨ
Yukan ti ndɨ uxia ángel Yandios ni ka niꞌin ya ndɨkɨ ja tɨvɨ da. Ti ni tɨvɨ ndɨkɨ ángel undi nuu kuɨtɨ. Ti ni kuun ñɨñɨ jiin ñuꞌun nuu ñuyɨvɨ ja sakanuu jiin nɨñɨ. Ti yukan ni kayu ɨɨn ja uni nuu ñuyɨvɨ. Suni siaꞌan ni kayu ɨɨn ja uni nuu yujnu. Ti suni ni kayu ɨɨn ja uni nuu icha kuii. Siaꞌan ni kuu na ni tɨvɨ ndɨkɨ undi nuu kuɨtɨ.
Yukan ti ni tɨvɨ ɨnga ndɨkɨ. Ti ni jini ri ɨɨn ja kaa nanu ɨɨn yuku kaꞌnu ni nduva kuaꞌan nuu nducha mar, ti kandaꞌa kuaꞌan nuu mar un. Ti ɨɨn ja kuu uni nuu nducha mar un ni nduu nɨñɨ. Ti ni ka jiꞌi ɨɨn ja kuu uni nuu taka nuu kuɨtɨ kaꞌiin chii nducha un. Ti suni ni naa ɨɨn ja kuu uni nuu taka barco. Siaꞌan ni kuu na ni tɨvɨ ndɨkɨ kuu uu.
10 Yukan ti ɨnga ángel ja kuu uni ni tɨvɨ ya ndɨkɨ. Ti ichi andɨvɨ ni kanakava ɨɨn chuxini kaꞌnu xaan. Ti ndinchaa kuaꞌa nanu ɨɨn ñuꞌun yɨtɨ na ni jinu vaji. Ni jinu sɨkɨ nuu uni nuu taka yucha jiin sɨkɨ taka soko nducha. 11 Chuxini un ni nani ɨɨn ja uꞌgua, chi tendɨꞌɨ nducha nuu ni jinu ni ka nduu uꞌgua. Ti yɨvɨ ni ka jiꞌi nducha un, kuaꞌa i ni ka jiꞌi, chi ni nduu ugua xaan nducha un. Siaꞌan ni kuu na ni tɨvɨ ndɨkɨ kuu uni.
12 Yukan ti ɨnga ángel ja kuu kuun ni tɨvɨ da ndɨkɨ. Ti ɨɨn nuu ndikandii jiin ɨɨn nuu yoo jiin kuaꞌa chuxini ni ka natɨvɨ. Sava ni ka ndaꞌva. Ti tukaa ni ndii vaꞌa chi ni kuñaa nuu ɨɨn ɨɨn nuu taka un. Siaꞌan ni kuu na ni tɨvɨ ndɨkɨ kuu kuun.
13 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri ja kana ɨɨn yaꞌa ja jiko tɨ undi sava andɨvɨ un, ti kachi tɨ:
―Roꞌo yɨvɨ ñuyɨvɨ, xaan ga ndaꞌu koo ra naa ra, chi ndaꞌu xaan kondoꞌo ra, chi kuan kuyajni ja tɨvɨ uni ga ndɨkɨ ndɨ uni ga ángel ya ―ni kachi tɨ.