9
Yukan ti ɨnga ángel kuu uꞌun ni tɨvɨ da ndɨkɨ. Ti ni jini ri ja ni kanakava ɨɨn chaa, ti kaa da nanu chuxini. Ni kanakava da nuu ñuyɨvɨ, ti yɨndaꞌa da ɨɨn ndakaa ja kuiña da ɨɨn soko kunu xaan.
Ni jiña da yuꞌu soko un, ti ni kaña kuaꞌa xaan ñuꞌma, nanu ɨɨn horno kaꞌnu xaan. Ti ndii ndikandii. Ko nu ni kaña kuaꞌa xaan ñuꞌma un, ti ni kuñaa nɨ tuꞌu nuu andɨvɨ jiin ndikandii.
Ti nuu ñuꞌma un ni ka kenda ndɨkuaꞌyɨ, ti ni ka jichanuu tɨ nuu nɨ kaꞌnu ñuyɨvɨ. Ti ka ndisojniñu tɨ ja saꞌa tɨ nanu ka saꞌa ndɨsuꞌma xaan un. Ni ka ndisojniñu tɨ ja saꞌa tɨ nundoꞌo nuu taka yɨvɨ, ja tu ka ndiso sello ja kuu yɨvɨ Yandios. Chi vanuxia tu ni ka ndiso tɨ jniñu ja stɨvɨ tɨ icha, ni ja stɨvɨ tɨ yuku, ni ja stɨvɨ tɨ taka yujnu.
Ni ka ndiso tɨ jniñu ja kuaꞌa tɨ nundoꞌo nuu yɨvɨ un ja kuu uꞌun yoo, ko tu ni ndisojniñu tɨ ja kaꞌni tɨ ndɨyɨ. Chi so ja kuaꞌa tɨ nundoꞌo nanu ka tuu ndɨsuꞌma un. Kɨvɨ un kundio ini yɨvɨ naa i ja na kuū i, ko tu kuu kuu nduku xaan i nasa a kuū i, ko tu niꞌin i nasa.
Ti ndɨkuaꞌyɨ un, kanda tɨ nanu kanda kayu ja ka iyo tuꞌva ja kin kanaa. Xini tɨ ñuꞌun ɨɨn corona oro. Ti kanda nuu tɨ nanu yɨvɨ. Iyo ixi tɨ ti kaa nanu ñasɨꞌɨ. Ti jnuꞌun tɨ kaa nanuꞌun ndɨkaꞌa. Ti ñɨɨ tɨ kaa nanua kaa. Ti nɨꞌɨn ndijin tɨ nanu nɨꞌɨn nuu kuankoyo kuaꞌa kayu nuu guerra ja ka jista tɨ carreta. 10 Suꞌma tɨ kaa na nuna suꞌma ndɨsuꞌma, chi iyo ɨɨn iñu nuu suꞌma tɨ. Yukan ni ka jaꞌa tɨ nundoꞌo nuu yɨvɨ jiin suꞌma tɨ un. Siaꞌan ni ka stuji tɨ yɨvɨ ja kuu uꞌun yoo.
11 Ti iyo ɨɨn ja kuñaꞌnu nuu tɨ. Maa ɨɨn yukan ni kuu ja ndito yuꞌu soko nuu kaꞌiin yɨvɨ ndevaꞌa un. Ti yukan kuu ɨɨn ángel ndevaꞌa ja nani Abadón nuu yuꞌu hebreo, ti nuu yuꞌu griego nani Apolión. Siaꞌan ni kuu sɨvɨ ángel un, chi ni xnaa yɨvɨ naa i. 12 Siaꞌan ni iyo ɨɨn nundoꞌo un, ko iyo uu ga nundoꞌo ja kii.
13 Yukan ti ɨnga ángel kuu iñu ni tɨvɨ da ndɨkɨ. Ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ɨɨn jnuꞌun. Ni kaꞌan undi maꞌñu ndɨ kuun xini altar oro ja kande nuu Yandios. 14 Ti ni kachi jini ángel Yandios ja kuu iñu:
―Nu iyo yucha ja nani yucha Eufrates, iyo kuun ángel ja ka nuꞌni da. Kuan ndaji da ―ni kachi.
15 Yukan ti ndɨ kuun ángel un ni ka ndaji. Ti ka iyo tuꞌva ja kuu maa hora, jiin kɨvɨ, jiin yoo, jiin kuiya, chi kaꞌni da sava yɨvɨ ñuyɨvɨ. 16 Ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri nasa koso soldado kuayu nu na kiꞌin da. Ti kuaꞌa xaan da ka iyo, chi ka iyo undi uu ciento millón da naa da.
17 Jaꞌa kuu ja ni jini ri na ni xnaꞌan ga da nuu ri. Ni jini ri kuayu un, ti ni jini ri chaa ka yoso. Ti ka ñuꞌun da suꞌu nuu ja kuaꞌa, ja nchaa, jiin ja kuaan. Ti xini kayu un ka nanuu xini ndɨkaꞌa. Ti kaña ñuꞌun yuꞌu tɨ. Ti suni kaña ñuꞌma yuꞌu tɨ. Ti suni ni kaña azufre yuꞌu tɨ. Taka un ni kaña yuꞌu tɨ.
18 Yukan ti ni ka jaꞌni tɨ sava yɨvɨ ñuyɨvɨ. Ti kuaꞌa xaan yɨvɨ ni ka jiꞌi vanuxia uni nuu ka jaꞌni tɨ yɨvɨ un, ja ni kaña ñuꞌun yuꞌu tɨ, ni kaña ñuꞌa, ti ni kaña azufre yuꞌu tɨ. 19 Siaꞌan ni kuu chi niꞌin xaan yuꞌu tɨ. Suni niꞌin xaan undi nuu suꞌma tɨ, chi xaan suꞌma tɨ un nanu yuꞌu koo, ti jiin yukan ni ka stuji tɨ yɨvɨ. Yukan ni kuu na ni ka jiꞌi ɨɨn ja kuu uni nuu yɨvɨ ñuyɨvɨ.
20 Ko sava ga yɨvɨ ñuyɨvɨ, vasu tu ni ka jiꞌi i jiin nundoꞌo un. Ko ni tu ni ka nakani kuɨtɨ ini i ja xndoo i jniñu ndevaꞌa. Chi tu ni ka xndoo i ja chiñuꞌun i ndajaꞌa ja yɨndaꞌa maa jaꞌuꞌu un. Tu ni ka xndoo i ja chiñuꞌun i santu ja ni ka saꞌa i jiin oro. Ni tu ni ka xndoo i ja chiñuꞌun i santu ja ni ka saꞌa i jiin plata. Ni tu ni ka xndoo i ja chiñuꞌun i santu ja ni ka saꞌa i jiin kaa. Suni tu ni ka xndoo i ja chiñuꞌun i santu ja ni ka saꞌa i jiin yuu. Ni tu ni ka xndoo i ja chiñuꞌun i santu ja ni kuu jiin yujnu. Tu kuɨtɨ ni ka xndoo i ja chiñuꞌun i taka yukan, vasu tu kuɨtɨ chaku ini santu un, ni tu jinisoꞌo, ti ni nu tu kuu kaka. 21 Suni siaꞌan tu ni ka xndoo i ja ka jajnaꞌan ini i kaꞌni i ndɨyɨ. Suni tu ni ka xndoo i jniñu ja ka saꞌa tasɨ i. Tu ni ka xndoo i ja ka jika i jiin jnuꞌun sɨɨ ini. Ni tu ni ka xndoo i jnuꞌun ja ka sakuiꞌna i. Tu kuɨtɨ ni ka xndoo i taka jniñu ndevaꞌa un. Siaꞌan ni kuu na ni tɨvɨ trompeta kuu iñu.
Jnuꞌun ángel ja yɨndaꞌa tutu lulu