10
Suni ruꞌu Juan, ni jini ri ɨnga ángel Yandios vee kuun da ichi andɨvɨ. Ti kuu ya ɨɨn ángel kuñaꞌnu ga. Chi suku ya ɨɨn tɨkuꞌlu viko, ti xini ya kaxndee ɨɨn koo kiji. Nuu da kaa nanu nuu ndikandii. Ti sɨꞌɨn ya kanda nanu uu sɨꞌñɨ yuxeꞌe, ti kandaꞌa.
Ti yɨndaꞌa da ɨɨn tutu lulu ini ndaꞌa da ja nuña. Ni jani da sɨꞌɨn kuaꞌa da nuu nducha mar ti ni jani da ɨnga sɨꞌɨn da nuu ñuꞌun ichi. Siaꞌan ni jakuɨñɨ ángel un. Yukan ti ni kanakoꞌo da. Ni kanakoꞌo da nanu kuu nu ndeꞌe ɨɨn ndɨkaꞌa. Ti nu ni kanakoꞌo da, ni kejaꞌa kaꞌan taja. Undi uxia jinu ni kaꞌan taja un. Ti ruꞌu Juan, kuni chiso ri jnuꞌun un nuu tutu, ko tu ni kuu, chi ni jinisoꞌo tuku ri ichi andɨvɨ ja kaꞌan ɨɨn jnuꞌun jiin ri, ti ni kachi:
―Koto chaa ra jnuꞌun ni kaꞌan uxia taja un. Chi suꞌva savaꞌa vaꞌa ra jnuꞌun un ―ni kachi.
Yukan ti ángel un ni kaniꞌin da ndaꞌa kuaꞌa da ichi andɨvɨ, ti ni kejaꞌa kaꞌan niꞌin teyɨɨ da. Ni kaꞌan teyɨɨ da jandaa sɨkɨ maa ja chaku ja kuu saa ni, ja kuu nɨ kani, ja ni saꞌa andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ jiin taka ja iyo nuu, ti ni kachi da:
―Tukaa ga kukuee ti jinu taka ja ni chisojnuꞌun Yandios. Chi jaa kɨvɨ ja jinu jniñu Yandios. Yɨvɨ na tɨvɨ sandɨꞌɨ ni ga ndɨkɨ, ti kundaa taka jnuꞌun ni chisojnuꞌun da. Siaꞌan nanu ni chisojnuꞌun da nuu chaa ni ka kuu profeta, ja ni ka kaꞌan da jnuꞌun ya undi najanaꞌan ―ni kachi ángel kuñaꞌnu un.
Yukan ti ni jinisoꞌo tuku ri ichi andɨvɨ ja kaꞌan ɨnga jnuꞌun, ti ni kachi:
―Kuan kiꞌin tutu lulu ja nuña ini ndaꞌa ángel ja kandichi nuu nducha jiin nuu ñuꞌun un ―ni kachi jiin ri.
Sa ni ti ni tuꞌva ri nuu kandichi ángel un, ti ni kachi ri:
―Kuaꞌa nuu ni tutu lulu ni nuu na ―ni kachi ri.
Ti ni kachi da:
―Kiꞌin ti kaji ra. Ti kuu ugua chii ra saꞌa. Ko yuꞌu ra, chi nduu vixi nanu nduxi ñuñu ―ni kachi da.
10 Yukan ti ni kiꞌin ri tutu lulu un, ti ni yaji ri. Ti vixi ni kuu ini yuꞌu ri nanu nduxi ñuñu. Ko nu ni koko ri ti ni kuu ugua ndixia chii ri ni saꞌa.
11 Yukan ti ni kachi da jiin ri:
―Kanuu ja kin nakachi ra jnuꞌun Yandios. Ti kaꞌan ra jnuꞌun da nuu kuaꞌa xaan yɨvɨ naa i sɨkɨ nasa koo ijña isa, nuu tɨjnɨ ñuu jiin nuu tɨjnɨ nación ja sɨɨn sɨɨn yuꞌu ka kaꞌan i, jiin nuu tɨjnɨ chaa kuñaꞌnu ―ni kachi da.
Sɨkɨ uu chaa ka jaꞌa jandaa