11
Yukan ti ni jaꞌa ya ɨɨn kuꞌva nuu ri ja na chikuaꞌa ri, ti ni kachi ya:
―Kuan chikuaꞌa veñuꞌun kaꞌnu Yandios. Ti chikuaꞌa ra altar. Ti suni kaꞌu ra nasa yɨvɨ kaꞌiin ja ka chiñuꞌun i Yandios. Ko tu chikuaꞌa ra yuxeꞌe veñuꞌun un. Koto chikuaꞌa ra, chi kendo ja kuu yɨvɨ ɨnga nación. Chi na kuaꞌa i nundoꞌo nuu yɨvɨ ja kanchuku ini ñuu ii jaꞌa. Undi uu xiko uu yoo kuu ja kuaꞌa i nundoꞌo nuu yɨvɨ ñuu jaꞌa ―ni kachi ya.
Chi kuaꞌa ri jniñu ñaꞌnu nuu ndɨnduu chaa un ja na kuaꞌa da jandaa sɨkɨ ruꞌu. Ja kuu ɨɨn mil uu ciento uni xiko kɨvɨ kuu ja kuaꞌa da jandaa. Ko kuꞌun da saꞌma ndayɨ sɨkɨ ja kukuiꞌya ini da jiin kuachi ja ka saꞌa yɨvɨ naa i ―ni kachi ya.
Ti uu yujnu olivo un jiin uu candelero oro un kandichi nuu Yandios. Ti stuu ja maa ya kuu ja xiin ñuyɨvɨ. Ndɨnduu chaa un ka kuu da nanu uu yujnu Olivo jiin uu candelero oro, chi kaꞌiin da nuu Yandios ja kotuꞌva da kaꞌan da jnuꞌun ya, jiin ja ka saꞌa da jniñu ñaꞌnu ya. Ti nu iyo yɨvɨ ka kuni kuaꞌa nundoꞌo nuu chaa ñaꞌnu un, ti kaña ñuꞌun yuꞌu ndɨnduu da ti kayu ndɨꞌɨ yɨvɨ ja ka jito uꞌu nuu da. Undi siukan kin saꞌa da jiin taka yɨvɨ ja ka kuni kuaꞌa nundoꞌo nuu da. Ti maa yɨvɨ un kuū i. Chi ka ndiso da jniñu ka kasɨ da, ti tukaa kuun sau ja kuu nɨ kuiya ja nakachi da jnuꞌun Yandios. Kuu saꞌa da ja na nduu nɨñɨ taka nducha. Ti suni kuu stɨvɨ da ñuyɨvɨ jiin taka nundoꞌo. Nu kuni da ti kuu saꞌa da un nuu nuu ni, nasa kuu ini maa da.
Yukan ti ja ni jinu ja ka nakachi da jnuꞌun Yandios, ti kenda ɨɨn ja kaa nanu ɨɨn kuɨtɨ xaan, kaña nuu soko kunu xaan un. Kenda ti kanaa jiin da naa da, ti kundee kaꞌni maa da. Ti kundatu yɨkɨ kuñu da ini ichi kaꞌnu maa ñuu un. Ti ñuu un kuu nuu ni ka jaꞌni yɨvɨ maa Jitoꞌyo, nuu ni ka jatakaa i ya nuu ndaꞌa cruz. Yukan kundatu yɨkɨ kuñu da. Ti kachi yɨvɨ naa i ja ñuu un kuu nanu Sodoma jiin Egipto.
Undi uni kɨvɨ sava ndeꞌe tendɨꞌɨ yɨvɨ naa i nuu ka ndatu ndɨyɨ un. Yɨvɨ ñuu jika jiin yɨvɨ ɨnga nación jiin yɨvɨ ka kaꞌan ɨnga yuꞌu, yukan kuu yɨvɨ ja ndeꞌe i nuu ka ndatu ndɨyɨ un. Ko tu kuaꞌa i jnuꞌun ja jakunduji ndɨyɨ un. 10 Ko vanuxia ka kusɨɨ xaan ini yɨvɨ ñuyɨvɨ ja ka jitonchaa i nasa ni ka jnaꞌan chaa un naa da. Ti na saꞌa i viko ja na tejnaꞌan nuu jnaꞌan i ɨɨn ɨɨn taꞌu ja ka kusɨɨ ini i, ja ni ka kundee i ni ka jaꞌa i nundoꞌo nuu da naa da, ti ni ka jiꞌi da.
11 Yukan ni yaꞌa tuku uni kɨvɨ sava, ti ni na kuaꞌa tuku Yandios tachi ya ini chaa un, ti suꞌva ni ka nandoto tuku da, ti ni ka ndokuɨñɨ da kajin da, ti ni ka yuꞌu xaan yɨvɨ nu ni ka jini i nuu da kajin da. 12 Yukan ti ni ka jinisoꞌo da ɨɨn ndusu ja kana ichi andɨvɨ, ti kachi:
―Kaa ti kikoyo ra undi jaꞌa―kachi.
Ti yɨvɨ ja ka jito uꞌu maa da, ni ka jini i ni ka ndaa da kuankoyo da ichi andɨvɨ jiin ɨɨn tɨkuꞌlu viko.
13 Ruꞌu Juan, ni ndakoto ga ri yukan, ti hora un ni chaa ɨɨn ñujnaa xaan. Ti ɨɨn ja kuu uxi nuu ñuu un ni naa. Ti ni ka jiꞌi uxia mil yɨvɨ naa i ja ni saꞌa ñujnaa un. Siaꞌan ni kuu ti sava ga i ni ka yuꞌu xaan. Ti ni ka ndakuniꞌin i sɨvɨ maa Yandios kuñaꞌnu ya kancha andɨvɨ.
14 Siaꞌan ni yaꞌa nundoꞌo kuu uu, ko yukan ti vaji tuku ɨnga nundoꞌo. 15 Yukan ti ɨnga ángel ja kuu uxia, ni tɨvɨ da ndɨkiɨ. Ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja kaꞌan jaa ɨɨn ndusu ichi andɨvɨ, ti ni kachi:
Jitoꞌyo Yandios jiin Cristo, kuu ya ka taꞌu jniñu vijna.
Maa ya ka taꞌu jniñu nuu nɨ ñuu, nuu ni ka yɨndaꞌa yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa.
Ti taꞌu ya jniñu ja kuu saa ni undi ja kuu nɨ kani.
Kachi ndusu un.
16 Yukan ti ndɨ oko kuun chaa ñaꞌnu ja kanchuku yuꞌu mesa nuu kancha Yandios, ni ka jakunjitɨ da nuu Yandios, ti ni ka sino da nuu da undi nuu ñuꞌun ja ka nachiñuꞌun da ya, 17 ti ni ka kachi da:
Na kutaꞌu na nuu ni, Jitoꞌyo Yandios, chi kuñaꞌnu ni nuu nɨ tuꞌu ja iyo.
Maa ɨɨn ni maa ni kuu Yandios ja ni iyo ja kuu na janaꞌan ja ni yaꞌa, ti iyo ni undi vijna.
Chi jandaa ndixia ja kuñaꞌnu xaan ni ja taꞌu ni jniñu nuu nɨ tuꞌu ja iyo.
18 Ni ka jito uꞌu yɨvɨ ñuyɨvɨ maa ni, ko suꞌva ni jaa kɨvɨ ja koto uꞌu ni maa yɨvɨ un naa i.
Ti saꞌa ndaa ni kuachi sɨkɨ taka yɨvɨ ni ka jiꞌi.
Ko na kuaꞌa ni taꞌu nuu maa yɨvɨ ni ka nakani jnuꞌun ni, vasu kuñaꞌnu xi ndaꞌu. Ko nuu maa i na kuaꞌa ni taꞌu.
Ti xnaa ndɨꞌɨ ni yɨvɨ ja ni ka stɨvɨ maa jiin jnaꞌan.
Ni ka kachi da.
19 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja nuña veñuꞌun Yandios ja iyo andɨvɨ. Ini yukan ni jini ri ɨɨn jajnu ja ñuꞌun yuu, ti nuu yuu yukan yoso jnuꞌun ni chisojnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ Israel. Yukan ti ni kejaꞌa kaꞌan taja, ti nɨꞌɨn, ti jnaa, ti ni kejaꞌa kuun ñɨñɨ xaan, vanuxia ñaꞌnu xaan kuu maa Yandios.
Ɨɨn ja so naa ini yo ndeꞌe yo