12
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ichi andɨvɨ ɨɨn ja so naa ini yo ndeꞌe yo. Ni jini ri ɨɨn ñaꞌan, ti suku ña ndikandii nanu ɨɨn saꞌma, ti kandichi ña sɨkɨ yoo. Ti ñuꞌun corona xini ña ja ka ndeña uxi uu chuxini. Ñuꞌun seꞌe ña, ti kanajiin koꞌo ña ja jaꞌncha i chii ña, ja kaku seꞌe ña, ti jatu ña ja skaku ña i.
Yukan ti ni kenda ichi andɨvɨ ɨnga ja so saꞌu ii ini ndeꞌe yo nuu. Ni kenda ɨɨn koo kuaꞌa kaꞌnu xaan. Ti iyo uxia xini tɨ jiin uxi ndɨkɨ tɨ, ti ndɨ uxia xini tɨ un ka ñuꞌun corona. Ni jini ri ja jista tɨ ɨɨn ja uni nuu chuxini ja iyo nuu andɨvɨ, ti ni siukoyo tɨ kuaꞌan nuu ñuyɨvɨ. Yukan ti ni jakuɨñɨ tɨ nuu ñaꞌan un. Ni jakuɨñɨ tɨ nuu ña chi vanuxia ja kuan kuyajni skaku ña ɨɨn suchi lulu, ti kuni koko tɨ suchi lulu un. Yukan ti ni skaku ña ɨɨn seꞌe yɨɨ. Ko suchi un ndisojniñu i ja taꞌu i jniñu nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ. Taꞌu i jniñu nuu vaji ga kɨvɨ, ti vasu na koo yɨvɨ niꞌin ini, ko taꞌu i jniñu nuu nɨ tuꞌu yɨvɨ ñuyɨvɨ. Yukan ti ndaa i noꞌon i undi nuu kancha mesa Yandios nuu taꞌu ya jniñu.
Ko ñaꞌan un ni jinu ña kuaꞌan ña undi nuu ñuꞌun teꞌe. Ti yukan iyo tuꞌva ɨɨn ja ni satuꞌva Yandios ja niꞌin ña ja kaji ña, chi kuncha ña yukan ja kuu ɨɨn mil uu ciento uni xiko kɨvɨ.
Yukan ti ni iyo ɨɨn jnuꞌun kanaa nuu andɨvɨ. Ni kenda ángel Miguel jiin ndajaꞌa ya, ti ni ka kanaa da jiin koo kaꞌnu un jiin ndajaꞌa maa. Ti Miguel jiin ndajaꞌa ya, ni ka kanaa da jiin un. Ni kundee da jiin kuɨtɨ un. Ja yukan tukaa ni iyo nuu ja kunchaa kuɨtɨ un nuu andɨvɨ.
Siukan ni kuxio kuɨtɨ un kuaꞌan tɨ. Ti yukan kuu maa koo kaꞌnu ja ni iyo undi najanaꞌan xaan. Yukan kuu maa jaꞌuꞌu ja suni nani Satanás. Yukan kuu maa ja ni xndaꞌu ndɨꞌɨ yɨvɨ ñuyɨvɨ naa i. Ni keniꞌin da kuɨtɨ un kuaꞌan tɨ jiin tendɨꞌɨ ndajaꞌa tɨ. Ti ni chaa tɨ jiin ndajaꞌa tɨ un undi nuu ñuyɨvɨ jaꞌa.
10 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri ɨɨn ndusu ja kana ichi andɨvɨ, ti kachi:
Vijna ti stuu Yandios ja ndiso ya jniñu ñaꞌnu ga.
Chi taꞌu ya jniñu, ti ni jaꞌa ya jniñu nuu Cristo ja na nama ya ñani yo jiin kuaꞌa yo.
Chi ni keniꞌin ya maa ɨɨn ja kuni kankuachi sɨkɨ maa i naa i.
Chi kuu nduu kuu ñuu kuni kankuachi sɨkɨ i nuu Yandios.
11 Ni ka kundee i sɨkɨ jaꞌuꞌu un, chi maa Lelu Yandios ni jatɨ ya nɨñɨ ya ja kuu maa i naa i.
Ti ni tukaa yuꞌu i kuū i ja sɨkɨ maa jaꞌuꞌu un.
12 Taka ra ja kanchuku andɨvɨ, na koo sɨɨ xaan ini ra naa ra.
Ko taka ra ja kanchuku nuu ñuyɨvɨ, chi koo ra jnukuiꞌya ini, chi ni chaa jaꞌuꞌu un nuu kanchuku ra naa ra.
Ti kuɨtɨ xaan ini i, chi jini ja tukaa ga koo kuaꞌa ga kɨvɨ ja xndaꞌu nuu yɨvɨ naa i.
Ni kachi ndusu un.
13 Yukan ti ni jini kuɨtɨ un ja ni keniꞌin Yandios tɨ kuaꞌan tɨ nuu ñuyɨvɨ. Ti tukaa kuu ndɨvɨ tɨ andɨvɨ. Ni jini tɨ ja siaꞌan iyo, ti ni kejaꞌa ndikun tɨ jata ñaꞌan ni skaku seꞌe un, chi kuni kaꞌni tɨ suchi lulu un. 14 Ti ni jaꞌa Yandios uu ndijin naꞌnu nanu ndijin yaꞌa nuu ñaꞌan un, ti ni ndava ña kuaꞌan ña undi nuu ñuꞌun teꞌe un, ja nama ña maa ña nuu koo yukan. Ni kuncha ña yukan ja kuu uni kuiya sava, ti ni iyo ja kaji ña, siaꞌan nava tu kuni koo un nuu kande ña.
15 Yukan ti ini yuꞌu koo un ni kaña nducha. Ti ni joso tɨ nducha un nuu kuaꞌan ña. Nanu ɨɨn yucha kaꞌnu ni kaña yuꞌu tɨ ti ni joso tɨ nuu kuaꞌan ña, chi kuni tɨ kaꞌni tɨ ñaꞌan un niku. 16 Ko ni chindee chituu ñuꞌun un maa ña, chi ni nuña ñuꞌun un, ti yayukan ni kaan yau nanu xnduchi, ti yukan ni yijin nducha un kuaꞌan. Ti koo un tukaa ni kujnuni ja saꞌa tɨ.
17 Yukan na ti ni kuɨtɨ xaan ini koo un sɨkɨ ñaꞌan un. Ti ni kee tɨ kuaꞌan tɨ, ja kanaa tɨ jiin taka ga yɨvɨ ja ka kuu i seꞌe ña, maa yɨvɨ ja ka jandatu i jnuꞌun ni taꞌu Yandios, ja ni ka kandixia ni ini i jnuꞌun Jesús. Ti ja siaꞌan ni ka kanaa koo un jiin ñaꞌan un.
Yukan ti ni kendo tɨ kandichi tɨ nuu ñɨtɨ yuꞌu mar un.
Kuɨtɨ ni kaña nuu nducha mar