13
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja ni kaña nuu nducha mar un ɨɨn kuɨtɨ. Ti iyo uxia xini tɨ jiin uxi ndɨkɨ tɨ. Ti ndɨ uxi xini ndɨkɨ tɨ un ka ñuꞌun corona. Ti nuu ndɨ uxia xini tɨ un yoso ɨɨn sɨvɨ ja kanchañaꞌan sɨkɨ sɨvɨ Yandios, chi kaꞌan ja kuɨtɨ xaan un kuu maa Yandios. Ti kaa kuɨtɨ xaan un nanu kaa ɨɨn kuɨ́ñɨ.
Ti jaꞌa tɨ kaa nanu jaꞌa oso, ti yuꞌu tɨ kaa nanu kaa yuꞌu ndɨkaꞌa. Yukan ti koo kaꞌnu un ni jaꞌa ndɨꞌɨ tɨ jniñu ñaꞌnu kundiso kuɨtɨ un, jiin ɨɨn mesa nuu taꞌu tɨ jniñu.
Ni tuji ɨɨn xini tɨ. Nanu ja kuni kuu tɨ jiin. Ko nuu ni tuji tɨ un ni nduvaꞌa tuku ni. Ti so ni naa ini tendɨꞌɨ yɨvɨ, chi ni nduvaꞌa ni xini tɨ un, ti ja yukan ni ka chindikun i jata kuɨtɨ un ja kunchañuꞌun i tɨ.
Ni ka chiñuꞌun i koo kaꞌnu un, chi ni jaꞌa tɨ jniñu ñaꞌnu nuu ɨnga kuɨtɨ un, ti suni ni ka chiñuꞌun i maa. Ti ni ka kejaꞌa ka kaꞌan i:
―Tu iyo ɨnga nanu ɨɨn kuɨtɨ jaꞌa. Ni ɨɨn tu kuu kanaa jiin maa tɨ ―kachi yɨvɨ un naa i.
Ni jaꞌa Yandios jnuꞌun ja na saꞌa kuɨtɨ un nasa kuu ini maa tɨ. Vanuxia ni kaꞌan ndevaꞌa tɨ sɨkɨ ya, so ja na kunchañuꞌun yɨvɨ tɨ ti ansu maa Yandios. Ja kuu uu xiko uu yoo ni jaꞌa ya jnuꞌun ja siaꞌan na saꞌa kuɨtɨ un. Ti ni kaꞌan ndevaꞌa tɨ sɨkɨ Yandios, chi ni kachi tɨ ja na kunchañuꞌun yɨvɨ maa tɨ ti ansu maa Yandios. Siaꞌan ni kaꞌan ndevaꞌa tɨ sɨkɨ ya, ti suni ni kaꞌan ndevaꞌa tɨ sɨkɨ yɨvɨ ya, sɨkɨ yɨvɨ ja ni ka ni taꞌu i kanchuku i jiin Yandios undi andɨvɨ.
Suni ni jaꞌa Yandios jnuꞌun ja na kanaa tɨ jiin yɨvɨ ya ja kanchuku i nuu ñuyɨvɨ ti na kundee tɨ. Suni ni jaꞌa ya jnuꞌun ja na taꞌu tɨ jniñu nuu yɨvɨ ñuyɨvɨ, vasu nuu yɨvɨ ñuu jika, xi yɨvɨ taka ga nación, xi yɨvɨ ka kaꞌan taka nuu yuꞌu, ko siaꞌan taꞌu tɨ jniñu sɨkɨ i naa i.
Yukan kuu maa yɨvɨ ja tu kunchuku kuɨtɨ i jiin Yandios, chi tu ni kandixia i nuu maa Lelu ya.
Ja ni nakaji ya ya kuu Lulu un, ja na katɨ ya nɨñɨ ya, ti na kuū ya nuu ndaꞌa cruz. Siaꞌan ni nakaji ya ya un undi na sa ti koo ga ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti tu ni chiso kuɨtɨ ya sɨvɨ yɨvɨ un nuu tutu ya, chi tu ni ka kandixia i maa Lelu un.
Ruꞌu Juan, na kachi ri nuu taka roꞌo yɨvɨ ka kandixia, ja ka ndiyo ini ra kuni ra jnuꞌun ndaa. Ti chunsoꞌo vaꞌa naa ra nuu taka jnuꞌun jaꞌa. 10 Nusa ti nu na chondee yɨvɨ naa i roꞌo vekaa, ti jandaa ni kuu ja kiꞌin ra vekaa. Nu na kuaꞌa i tau ra jiin machete ja kaꞌni i roꞌo, ti jandaa ni kuu ja siaꞌan kuu ra. Yukan kuu ja kanuu ja koto sakuiꞌya ra ini ra ja kaka ra nuu ichi Yandios. Chi yoꞌo ja ni nakaji ya maa yo ja na kuū yo yɨvɨ ya, ti na kaka ndaa yo nuu ichi ya, vasu na kachi yɨvɨ ja kaꞌni i yoꞌo.
Kuɨtɨ ni kaña ichi chii ñuꞌun
11 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja ni kaña ɨnga kuɨtɨ ichi chii ñuꞌun. Ti iyo uu ndɨkɨ tɨ ja ni nakava nuu nanu ndɨkɨ rɨɨ. Ti ni kaꞌan tɨ suni siaꞌan nanu ni kaꞌan koo kaꞌnu un. 12 Ni ndiso ndɨꞌɨ tɨ jniñu ja ndiso maa ɨnga kuɨtɨ kaꞌnu un. Yukan ti ni saꞌa tɨ ja na chiñuꞌun yɨvɨ ñuyɨvɨ ɨnga kuɨtɨ un, maa kuɨtɨ ja ni tuji xini un, ko ni nduvaꞌa tɨ.
13 Ti kuɨtɨ ni kaña chii ñuꞌun un ni saꞌa tɨ jniñu ñaꞌnu, ja so ni ka naa ini yɨvɨ naa i. Ti ni ka jini tendɨꞌɨ yɨvɨ un ja kayu ñuꞌun ichi andɨvɨ, ti ni skuun tɨ ñuꞌun un vaji ichi nuu ñuyɨvɨ. 14 Siaꞌan ni xndaꞌu kuɨtɨ un yɨvɨ ñuyɨvɨ naa i, ja ni saꞌa tɨ jniñu ñaꞌnu un sɨkɨ ja ni kachi jnaꞌan tɨ un.
Suni ni kachi tɨ ja na saꞌa yɨvɨ ɨɨn santu ja kaa nanu maa kuɨtɨ ni tuji xini un jiin machete, ko tu ni jiꞌi tɨ. Siaꞌan ni kuñaꞌnu xaan kuɨtɨ un. 15 Ti saꞌa tɨ ja santu kuɨtɨ un na jista tachi nanu kuɨtɨ chaku nava na kuu kaꞌan tɨ, ti na kaꞌni tɨ taka yɨvɨ ja tu jandatu i ja chiñuꞌun i maa tɨ.
16 Ti kuɨtɨ ni kaña chii ñuꞌun un ni chayɨka tɨ ja na niꞌin yɨvɨ naa i ɨɨn jnuni maa xini ndaꞌa kuaꞌa i xi yujiña i. Ni chaa tɨ jnuni un nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ naa i, vasu yɨvɨ ndaꞌu xi yɨvɨ kuñaꞌnu, vasu yɨvɨ ñavaꞌa xuꞌun xi yɨvɨ tu ñavaꞌa xuꞌun, vasu kuu i muzu ja ni ka jaan yɨvɨ xi yɨvɨ ja ka sajniñu ja kuu maa. Ni taꞌu tɨ jniñu ja tendɨꞌɨ kuɨtɨ yɨvɨ na niꞌin jnuni un. 17 Chi vanuxia nu tu kundiso i jnuni un, ti tu kuu xiko i ni tu kuu kuan i. Siaꞌan kuu nu tu kundiso i jnuni ja kuu sɨvɨ kuɨtɨ xiin número ja kuu sɨvɨ tɨ.
18 Jaꞌa na nanduku yo nasa kuni kaꞌan un. Yɨvɨ chaku ini ti na nanduku i nasa kuni kaꞌan maa número kuɨtɨ un, chi kuu nanu número ja ka kaꞌu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti número kuɨtɨ un kuu iñu ciento uni xiko iñu.
Yɨvɨ Lelu Yandios ja ka jita i yaa