14
Yukan na ti ruꞌu Juan, ni ndeꞌe ri, ti ni jini ri ja kandichi maa Lelu Yandios xini yuku Sión. Suni iyo ciento uu xiko kuun mil yɨvɨ jiin ya. Ti yujiña i ka yoso sɨvɨ maa ya jiin sɨvɨ Tata ya Yandios.
Yukan ti ichi andɨvɨ ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan, ti niꞌin xaan kaꞌan nanu nuu jika kuaꞌa xaan nducha xi nanu niꞌin kaꞌan ɨɨn taja. Ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan nanu nuu kaꞌiin kuaꞌa yɨvɨ ka chaa yaa nani arpa. Ni ka ndututu i nuu ya ja nukoo xiin mesa nuu taꞌu ya jniñu, nuu kaꞌiin kuun ja chaku jiin chaa ka kuñaꞌnu un. Yukan ti ni ka kejaꞌa ka jita i yaa. Ni ka jita i ɨɨn yaa jaa. Ti yɨvɨ un ka kuu yɨvɨ ja ni nama ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti yukan kaꞌiin ciento uu xiko kuun mil yɨvɨ naa i. Yɨvɨ yukan kuu ja ni ka kutuꞌva yaa un. Chi vanuxia tu kuɨtɨ ɨnga ja kutuꞌva yaa un.
Yɨvɨ un tu ni ka jika i ichi ndevaꞌa, ja kusɨkɨnchaa jnaꞌan i. Tu ni ka ndiyo ini i jniñu ndevaꞌa, chi suꞌva ni ka sandoo i maa i jiin undi ini añu i. Yɨvɨ un ni ka chiñuꞌun ndaa i maa Lelu Yandios. Ni ka siuku i nava ni kaꞌan ya. Chi ni nama ya i maꞌñu yɨvɨ ñuyɨvɨ, ti ka kuu i nanu ɨɨn taꞌu ja ka jaꞌa yɨvɨ nuu Yandios jiin nuu maa Lelu ya. Tu ni ka kaꞌan kuɨtɨ i jnuꞌun xndoñaꞌan. Chi ni ka iyo ndoo ini i, ti ni ka iyo ndoo añu i nuu Yandios.
Jnuꞌun ni ka kaꞌan ángel iin ichi andɨvɨ
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ɨnga ángel Yandios ja ndava kuaꞌan ichi andɨvɨ. Ti yɨndaꞌa ya ɨɨn jnuꞌun Yandios ja tu naa kuɨtɨ. Ni kachi da ja xndichi Yandios yɨvɨ ñuyɨvɨ. Ni nakani da jnuꞌun un nuu yɨvɨ ñuyɨvɨ naa i, nuu yɨvɨ taka nación, nuu yɨvɨ taka ñuu, nuu yɨvɨ taka jnaꞌan, nuu yɨvɨ ka kaꞌan ɨnga yuꞌu, nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni kaꞌan ángel un.
Ni kanakoꞌo ya xini i naa i:
―Kuandatu naa ra nuu Yandios. Na kani ini ja maa ɨɨn ni maa ya kuu Yandios. Ti chiñuꞌun maa ya naa ra, chi ja kuan kuyajni kɨvɨ ja na nduku jnuꞌun ya sɨkɨ yɨvɨ ka saꞌa ndevaꞌa un. Na chiñuꞌun maa ya, chi vanuxia maa ya kuu ja ni saꞌa andɨvɨ. Ti maa ya ni xnukoo ñuyɨvɨ. Maa ya ni saꞌa nducha mar, ti maa ya ni saꞌa soko nducha ―ni kachi ángel un.
Yukan na ti ni chaa ɨnga ángel Yandios, ti ni kachi da:
―Ni kuu naꞌin ñuu kaꞌnu, ñuu Babilonia. Ni naa ñuu un chi ni saꞌa yɨvɨ ñuu yukan ja na naa yɨvɨ ñuyɨvɨ, ja ni ka saꞌa i jniñu ndevaꞌa siaꞌan nanu ni ka saꞌa yɨvɨ ñuu yukan ―ni kachi da.
Yukan ti ni chaa ɨnga ángel ti ni kaꞌan jaa nuu yɨvɨ naa i:
―Nu chiñuꞌun ra kuɨtɨ ndevaꞌa un, xi chiñuꞌun ra santu tɨ, nu niꞌin ra jnuni tɨ ja kuncha yujiña ra, nuu chuꞌun ra jnuni un ja kuncha xini ndaꞌa kuaꞌa ra. 10 Nusa ti kuɨtɨ xaan ini Yandios sɨkɨ ra. Ti na kuaꞌa ya nundoꞌo kondoꞌo xaan ra. Tukaa kuankaꞌnu ini Yandios nuu ra, chi kayu ra nuu ñuꞌun jiin azufre, ti koto nchaa taka ángel Yandios jiin maa Lelu ya nundoꞌo jnaꞌan ra. 11 Ti jandaa ndixia ja kondoꞌo ra nuu kayu ñuꞌun un chi koo ñuꞌma, ti kayu ra ja kuu saa ni, nu na chiñuꞌun ra kuɨtɨ un xi santu tɨ xi ja kuncha jnuni tɨ yujiña ra. Ko na kachi ri ja tukaa kaña kuɨtɨ ra nuu nundoꞌo un. Kuu nduu kuu ñuu koo ndoꞌo koo nene ra nundoꞌo un ―ni kachi ángel un.
12 Nusa ti kanuu ja kuu yɨvɨ Yandios ja koto ma xndiꞌi ra ini i ja kaka ndaa i nuu ichi Yandios, maa yɨvɨ ja ka yɨꞌɨ nuu ndaꞌa ya, chi ka ndiyo ini i ja kuandatu i nuu jnuꞌun ya.
13 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri ɨɨn jnuꞌun ja kaꞌan ichi andɨvɨ ti ni kachi jiin ri:
―Chiso ra jnuꞌun jaꞌa: “Na koo sɨɨ ini yɨvɨ ja ka kandixia i Jitoꞌyo. Na koo sɨɨ ini i undi kɨvɨ na jaa kɨvɨ kuū i. Siaꞌan na koo undi vijna ti undi ja kuu taka ga kɨvɨ vaji”, kachi. Siaꞌan kachi Espíritu Yandios ja na koo sɨɨ ndixia ini i, chi ndetatu i ja ni ka sajniñu i. Ti jandaa ndixia ja tu naa ini Yandios jniñu ni ka saꞌa i, chi ni ka kundee i jiin jniñu ni jaꞌa ya nuu i naa i ―ni kachi.
14 Yukan ti ruꞌu Juan, ni ndeꞌe ri ti ni jini ri ɨɨn viko xkɨyɨ laꞌlɨ nuu andɨvɨ. Ti nuu viko un kancha ɨɨn ja kuu maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ. Ñuꞌun ɨɨn corona oro xini ya. Ti yɨndaꞌa ya ɨɨn vusu kuañɨ ii yuꞌu. 15 Ti ni kenda ɨnga ángel Yandios. Ni kee da nuu maa veñuꞌun Yandios ichi andɨvɨ, ti ni kanakoꞌo da xini da ja kancha nuu viko un, ti ni kachi da:
―Kaꞌncha ni jiin vusu ni, chi ja ni jaa kɨvɨ ja nastutu ndɨꞌɨ ni, nanu kaꞌncha yo triu ja ja ni kuaan ―ni kachi ángel un.
16 Nusa ti maa ya ja kancha nuu viko un ni chuꞌun ya vusu ya ini ñuyɨvɨ, ti ni jaꞌncha ya ja nastutu ya taka nuu ñuyɨvɨ. 17 Yukan ti ni kenda ɨnga ángel Yandios. Suni ni kee ya veñuꞌun Yandios ichi andɨvɨ ti suni yɨndaꞌa da ɨɨn vusu kuañɨ ii. 18 Ti undi nuu altar ichi andɨvɨ ni kee ɨnga ángel ja ndisojniñu sɨkɨ ñuꞌun ja kayu nuu altar un. Ti maa da un ni kanakoꞌo da xini ángel ja yɨndaꞌa vusu un, ti ni kachi da:
―Kaꞌncha jiin vusu ra, ti nastutu ra ndeꞌe tɨkaꞌya un, chi ja ni jichi ―ni kachi ya.
19 Yukan ti ángel un ni jaꞌncha da jiin vusu da, ti ni nastutu da ndeꞌe tɨkaꞌya ja kaa nuu ñuꞌun un. Ti ni chuꞌun da ndeꞌe tɨkaꞌya un nuu taxin nava na kaña nducha tɨkaꞌya un, chi yukan kuu nuu kuɨtɨ xaan ini Yandios jiin yɨvɨ naa i. 20 Undi yuꞌu ñuu un ni jaxin da ndeꞌe tɨkaꞌya un. Ti ini nuu taxin un ni jika kuaꞌan nanu ɨɨn yucha nɨñɨ. Ti ni ndaa ja ni kaña undi nuu yoyuꞌu kuayu un, ti ni jika undi uni ciento kilómetro.
Sɨkɨ ndɨ uxia nundoꞌo ja koo