15
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ɨnga jniñu ñaꞌnu ichi andɨvɨ ja so naa ini yo. Ni jini ri kaꞌiin uxia ángel Yandios, ti ka ndiso ya jniñu ja kin kuaꞌa ya sɨɨn sɨɨn nundoꞌo nuu yɨvɨ naa ti, ti nu na jinu nundoꞌo un, yukan na ti kuu vaꞌa ini Yandios, chi kuɨtɨ xaan ini ya nuu yɨvɨ ndevaꞌa un.
Suni ni jini ri ɨɨn ja kaa nanu kaa nducha mar, ja ndinchaa ii katuu nanu vidrio. Ti sakanuu nducha un jiin ñuꞌun chi kandaꞌa. Ti yunducha mar un kajin yɨvɨ ka yɨndaꞌa arpa chi kin kata i yaa nuu Yandios. Yɨvɨ un kuu ja ni ka kundee sɨkɨ kuɨtɨ un jiin santu tɨ, jiin ja tu ni niꞌin i jnuni número ja kuu sɨvɨ tɨ un. Yukan ti ni jini ri ja ka chiñuꞌun i Yandios ti ka jita i ɨɨn yaa nanu ni xnaꞌan tata yo Moisés nuu yɨvɨ Israel, ja ni saꞌa da jniñu Yandios najanaꞌan. Ti suni ni ka jita i yaa ja kuu maa Lelu Yandios, ti siaꞌan kaꞌan:
Tata yo Yandios, so naa ini yo ja ndeꞌe yo jniñu ñaꞌnu saꞌa ni, chi ndiso ni ndɨkuɨtɨ jniñu.
Mani jniñu ndaa, mani jniñu vaꞌa saꞌa ni. Chi ndiso ndɨkuɨtɨ ni jniñu.
Mani jniñu ndaa, mani jniñu vaꞌa saꞌa ni, chi maa ɨɨn ni maa ni kuu ja taꞌu jniñu nuu nɨ tuꞌu nɨ kaa taka nación ka iyo ini ñuyɨvɨ.
Tu iyo ni ɨɨn ja tu kuaꞌa ja yɨñuꞌun nuu ni, Tata yo Yandios.
Chi tendɨꞌɨ i ka kaꞌan ja kuñaꞌnu xaan ni.
Chi maa ɨɨn ni maa ni kuu Yandios ndoo, Yandios ii xaan.
Ti kinkoyo yɨvɨ taka nación ja chiñuꞌun i niꞌin.
Chi ja ni ka jini i ja vaꞌa saꞌa ndaa ni taka jniñu.
Kachi i ka jita i.
Yukan ti ni ndeꞌe ri, ti ni jini ri ini andɨvɨ ja nuña maa veꞌe ii ini veñuꞌun nuu iyo laja yuu ja yoso maa ley Yandios. Ti ichi ini veꞌe un ni ka kekoyo uxia ángel Yandios ja ka ndiso da jniñu ja kuaꞌa da nundoꞌo. Ti ka ñuꞌun da saꞌma vaꞌa xkɨyɨ laꞌlɨ ja xiñu ii, ti ka nuꞌni ɨɨn cinturón oro jika da. Yukan ti ɨɨn jnaꞌan ndɨ kuun ja chaku un ni jaꞌa ɨɨn ɨɨn koꞌo nuu ndɨ uxia ángel yukan. Ti ini koꞌo un ka ñuꞌun chitu ndɨ nundoꞌo ja kin kuaꞌa Yandios, maa Yandios ya chaku ja kuu saa ni.
Ti nɨ kuiya ja ni jaꞌa Yandios ndoꞌo un, ni ñuꞌun chitu ndɨ ñuꞌma nɨ kaꞌnu ini veñuꞌun andɨvɨ, chi vanuxia kuñaꞌnu xaan maa ya kuu Yandios ja ndisojniñu ñaꞌnu. Nusa ti ni ɨɨn yɨvɨ tu kuu kɨvɨ i ini veñuꞌun Yandios nuu kancha ya undi na ndɨꞌɨ kuaꞌa ángel un ndɨ uxia nundoꞌo un. Chi ɨɨn ɨɨn ángel un kin kuaꞌa da sɨɨn sɨɨn nundoꞌo.
Sɨkɨ ndɨ uxia koꞌo ja ñuꞌun chitu nundoꞌo