17
Yukan ti ɨɨn ángel ja ni yɨndaꞌa ɨɨn koꞌo un ni kaꞌan ya jiin ri, ti ni kachi ya:
―Ñaꞌan, ti na stuu ri nuu ra nasa koo nundoꞌo sɨkɨ ɨɨn ñaꞌan sɨɨ ini, ɨɨn ñaꞌan ja kancha ña nuu jika kuaꞌa nducha.
Chaa ja ka taꞌu jniñu taka ñuyɨvɨ jaꞌa, ni ka nchaka da ña ja ni ka yɨsɨkɨnchaa da jiin ñaꞌan un. Suni ni ka nchaka yɨvɨ taka ñuyɨvɨ maa ña. Nanu ni ka najini i ja ka saꞌa i savaꞌni ga ja kuni i, nanu chaa ni jiꞌi ndɨxɨ, ti suni siaꞌan ni yɨndaꞌa tu maa ñaꞌan un maa da naa da, ja ka saꞌa ndevaꞌa da nasa kuni maa ña ―ni kachi ya.
Yukan ti ni xnaꞌan ga maa Espíritu Santu taka ja ni jini ri, ti ángel yukan ni yɨndaꞌa ya ruꞌu undi nuu ñuꞌun teꞌe. Ti yukan ni jini ri ɨɨn ñaꞌan ja yoso ña ɨɨn kuɨtɨ kuaꞌa, ti kuɨtɨ un iyo uxia xini tɨ jiin uxi ndɨkɨ tɨ. Ti nɨ tuꞌu nɨ kaa sɨkɨ tɨ yoso jnuꞌun ndevaꞌa ja kanchañaꞌan sɨkɨ sɨvɨ Yandios. Ti ñaꞌan ni jini ri un, ñuꞌun ña ɨɨn saꞌma kuaꞌa ndiꞌi ja sakanuu color kuaꞌa jiin.
Ti so ni nakutu ii ña jiin oro jiin yuu vii xaan, jiin perla nchaa yaꞌu xaan. Ti yɨjnɨ ña jiin ndaꞌa kuaꞌa ña ɨɨn vaso niña oro ja nanu ñuchitu ndɨɨ jiin jnuꞌun ndevaꞌa, chi ni saꞌa xaan ña kuachi ja ndevaꞌa xaan ni jikonuu ña jiin jnuꞌun sɨɨ ini. Ti yoso ɨɨn jnuꞌun yujiña ñaꞌan un, ja tu chaku ini ni ɨɨn yɨvɨ nasa kuni kaꞌan jnuꞌun un. Ko siaꞌan kaꞌan jnuꞌun un: “Ñaꞌan jaꞌa kuu maa Babilonia. Maa ña kuu ja kuñaꞌnu nuu tendɨꞌɨ ga ñaꞌan ja ka jika jiin jnuꞌun sɨɨ ini. Maa ña kuñaꞌnu nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ ja ka saꞌa ndevaꞌa ini ñuyɨvɨ jaꞌa”, kachi.
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja ñaꞌan un jika ña nanu ñaꞌan jini. Nanu ñaꞌan jini siaꞌan kaa ña, chi vanuxia ni ndusɨɨ xaan ini ña ja ni jaꞌni ña yɨvɨ Yandios, ti ni jatɨ ña nɨñɨ i. Kaa ña nanu ɨɨn ja jini, chi vanuxia ni ndusɨɨ ini ña ja ni jaꞌni ña yɨvɨ ja ni ka nakani i jnuꞌun Jesús.
Ti so ni saꞌu ii ini ri ni jini ri nuu ñaꞌan un.
Yukan ti ángel Yandios ni kaꞌan ya jiin ri ti ni kachi ya:
―Koto naa ini ra ja ndeꞌe ra ñaꞌan un. Chi na kani ri nau kuu ñaꞌan. Suni na xnaꞌan ri nuu ra nau kuu ja yɨndaꞌa maa ñaꞌan un. Chi iyo uxia xini kuɨtɨ un ti iyo uxi ndɨkɨ tɨ. Ni tuji kuɨtɨ un ti kaa tɨ nanu kuɨtɨ ni jiꞌi. Ko suꞌva nene ndaa tuku tɨ nuu soko kunu xaan un. Yukan na ti kiꞌin tɨ nuu jnaꞌnu ndatu tɨ. Ti yɨvɨ ñuyɨvɨ so naa ini i nu na kuni i ja nandoto tuku tɨ. Ti yɨvɨ yukan ka kuu yɨvɨ ja tu ni chiso Yandios sɨvɨ i nuu tutu ya undi na ti jakoo ga ñuyɨvɨ jaꞌa. Vanuxia tu ni nakaji ya i ja kunchuku i jiin ya.
Taka yɨvɨ ja chaku vaꞌa inijnuni i na kujnuni vaꞌa ini i nasa kuni kaꞌan jnuꞌun jaꞌa. Na kujnuni vaꞌa ini i ja uxia xini kuɨtɨ un kuu uxia yuku nuu nukoo ñaꞌan un. 10 Suni kuni kaꞌan un ja iyo uxia rey ja taꞌu jniñu. Ti uꞌun da ni naa ja tukaa taꞌu da jniñu vijna. Ti ɨɨn da chaku ja taꞌu jniñu vijna. Ti ɨnga da chi changa ga kii. Ti chaa kii un, chi jaku ni kɨvɨ kin kuñaꞌnu da. 11 Ja sɨkɨ kuɨtɨ xaan un ja ni chaku tɨ ti ni jiꞌi tɨ, maa tɨ ni kuu rey kuu una. Ti ɨɨn jnaꞌan ndɨ una rey un kuū tɨ. Ko kɨvɨ na yaꞌa ja taꞌu tɨ jniñu, ti suni kiꞌin tɨ nuu jnaꞌnu ndatu tɨ ―ni kachi ya.
12 Siin kaꞌan ángel Yandios un, ti ni kachi da:
―Ja ni jini ra ja iyo uxi ndɨkɨ tɨ. Ti yukan kuni kaꞌan ja iyo uxi rey. Ko tu jaꞌi taꞌu da jniñu vijna, ko ja kuan kuyajni kɨvɨ ja taꞌu da jniñu. Ti kuɨtɨ xaan un kin taꞌu tɨ jniñu jiin da naa da, vasu ja kuu jaku ni kɨvɨ ni. 13 Ti nduu ɨɨn nuu ini da naa da chi kin ndajnuꞌun da, ti nakuaꞌa da jniñu ndiso da nuu kuɨtɨ xaan un. Nakuaꞌa da jniñu nuu kuɨtɨ un nava na taꞌu tɨ jniñu.
14 Yukan na ti kanaa da jiin maa Lelu Yandios, ko kundee maa Lelu un. Chi maa ya kuñaꞌnu ga nuu taka ga rey ja ka taꞌu jniñu. Ti maa ya kuu Jitoꞌyo ja taꞌu ya jniñu nuu taka ga jitoꞌo. Ti kuꞌiin jiin maa Lelu un maa yɨvɨ ya, yɨvɨ ni nakaji ya ja kɨꞌɨ nuu ndaꞌa ya. Chi ka kandixia ndaa i maa ya ti ka siuku ndaa i jnuꞌun ya ―ni kachi ángel un.
15 Siin kaꞌan ángel Yandios ti ni kachi da jiin ri:
―Ja ni jini ra ja ñaꞌan ndevaꞌa un kancha ña nuu jika kuaꞌa nducha. Ti ja kuaꞌa nducha un kuni kaꞌan ja siaꞌan kuaꞌa yɨvɨ ka iyo nuu nɨ ñuyɨvɨ yo.
16 Suni ni jini ra kuɨtɨ xaan un, ja iyo uxi ndɨkɨ tɨ. Yukan kaꞌan ja suni ka iyo kuaꞌa yɨvɨ ja ka jito uꞌu i ñaꞌan un, ja xnaa i ña jiin taka ja yɨꞌɨ jiin ña, kaꞌma i ñaꞌan un ti na kayu ña. 17 Siaꞌan kin saꞌa i, chi ni stuu Yandios nuu i ja na saꞌa i naa jniñu kuni maa ya. Ti nduu ɨɨn nuu ini chaa un naa da ja nakuaꞌa da jniñu ka ndiso da nuu kuɨtɨ xaan un. Siaꞌan kin saꞌa da undi na siuku ndaa siaꞌan nava ni kachi Yandios. 18 Ñaꞌan ni jini ra un, yukan kuni kaꞌan sɨkɨ maa ñuu ñaꞌnu ja kuñaꞌnu nuu savaꞌni ga yɨvɨ ndisojniñu nuu taka ñuyɨvɨ ―ni kachi ángel un.
Sɨkɨ ja naa ñuu Babilonia