18
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja ni kuun ɨnga ángel Yandios ichi andɨvɨ. Kuñaꞌnu xaan da, ti janducha da ja so ni ndinchaa ii nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ. Ni kana koꞌo da ti ni kachi da:
Ni jaa kɨvɨ ja naa ñuu ñaꞌnu Babilonia.
Ti jandaa kuu un vasu vijna ka kuñaꞌnu maa ndajaꞌa jaꞌuꞌu un jiin taka nuu tachi xaan ja kanchuku ini ñuu un.
Ti suni kanchuku tiji jiin taka ga nuu kuɨtɨ jñaꞌan ja ka jika tɨ nuu tachi, ja nanu kukini ini yo.
Ti jandaa kuu ndixia un chi ñuu un kuu nanu ɨɨn ñaꞌan ndevaꞌa.
Ti ni saꞌa ña ja yɨvɨ taka nación nanu ni ka najini i jiin jnuꞌun ja kaa yɨsɨkɨnchaa i Yandios.
Ni ka xndoo i Yandios ti ka saꞌa ndevaꞌa xaan i.
Suni siaꞌan ka saꞌa taka yɨvɨ ja ka kuñaꞌnu nuu ɨnga yɨvɨ kanchuku ini ñuyɨvɨ jaꞌa.
Ti yɨvɨ ja ka xiko i nuu yɨvɨ ñuu un, ni ka niꞌin kuaꞌa xaan i ndajniñu.
Chi vanuxia ni ka nduvixi ini yɨvɨ ñuu un. Ni ka nduvixi ini i jiin ndajniñu kuaꞌa ja ka niꞌin yɨ un.
Nusa ti ni tu ka saꞌa i nanu ja ka xnaa i xuꞌun i.
Ni kachi ángel un.
Yukan ti ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ɨnga ndusu ichi andɨvɨ, ti ni kachi:
Roꞌo naa ra, ja ka kuu ra yɨvɨ Yandios.
Na xndoo ra ñuu ndevaꞌa un, nava tu saꞌa ndevaꞌa ra nanu ka saꞌa yɨvɨ un.
Na xndoo ra ñuu un nava tu niꞌin ra nundoꞌo ja kii sɨkɨ yɨvɨ un naa i.
Ko kondoꞌo xaan i. Vanuxia jini Yandios ja kaꞌnu xaan ni kuu kuachi i nanu ɨɨn yuku kaꞌnu sukun xaan ja ni jaꞌnu kuaꞌan undi nuu andɨvɨ.
Ko tu naa kuɨtɨ ini Yandios taka jniñu ndevaꞌa ka saꞌa i.
Vaꞌa ga ja na kondoꞌo yɨvɨ ñuu un suni siaꞌan nanu ni ka jaꞌa i nundoꞌo nuu ɨnga yɨvɨ.
Ko viꞌga na kondoꞌo i ansu ja ni ka jaꞌa i nuu ɨnga yɨvɨ.
Na niꞌin yɨ uu jinu ansu ja ni ka saꞌa i jiin ɨnga yɨvɨ.
Ni ka nduvixi xaan ini i ja sɨkɨ kuaꞌa xaan ndajniñu ni ka niꞌin i jiin xuꞌun kuaꞌa ja ni ka xnaa i.
Nusa ti na kondoꞌo i siaꞌan nanu ni ka nduvixi ini i.
Suni ndukuiꞌya ini i, chi ka jani ini i nanu jani ini ɨɨn ñaꞌan, ti kachi ña: “Kancha vaꞌa ri vijna, ti jankɨvɨ kendo ndaꞌu ri”, kachi ña.
Ja yukan kondoꞌo xaan i nundoꞌo,
chi sanaa ni ti chaa ɨɨn nundoꞌo sɨkɨ yɨvɨ ñuu un.
Koo jnukuiꞌya xaan ini i. Koo jnama xaan.
Kii ñuꞌun sɨkɨ i, kayu i jiin ñuꞌun un ti kuu i.
Siaꞌan koo sɨkɨ yɨvɨ un naa i,
chi kuñaꞌnu xaan ga maa Yandios sɨkɨ i.
Ti na saꞌa ya ja jnaꞌnu ndatu i naa i.
Ni kachi ndusu ja ni kaꞌan ichi andɨvɨ un.
Yukan ti ndeꞌe xaan taka chaa ñaꞌnu ja kanchuku taka ñuyɨvɨ nu na kuni da ja kandaꞌa kuaꞌa ñuu un. Chi ni ka sama da xuꞌun kuaꞌa jiin yɨvɨ ñuu un. Ko nu na jaa kɨvɨ un ti tukaa koo siaꞌan. Chi ndɨ jnaꞌan da ni ka saꞌa ndevaꞌa jiin yɨvɨ ñuu un, ko so ja kukuiꞌya xaan ini da naa da kɨvɨ na chaa kɨvɨ ndaꞌu un. 10 Ti kundichi jika chaa un naa da chi yuꞌu xaan da. Yuꞌu xaan da chi kondoꞌo xaan yɨvɨ ñuu un. Ti kaꞌan da:
―¡Xaan ndaꞌu! ¡Xaan ga ndaꞌu ni nduu ñuu kuñaꞌnu Babilonia! ¡Kuñaꞌnu xaan Babilonia niku, ko ɨɨn jinu ni ti ni nchaa nundoꞌo sɨkɨ! ―kachi da.
11 Taka chaa ka janxiko ini ñuu yukan, kukuiꞌya xaan ini da. Kukuiꞌya xaan ini da chi tukaa ni ɨɨn ja kuaan ndajniñu ka xiko da. 12 Ti ndajniñu ka xiko da un kuu oro, plata, yuu vii xaan, jiin perla ja nchaa yaꞌu, jiin saꞌma vaꞌa, jiin saꞌma seda ja kuaꞌa ndiꞌi. Ti suni taka yujnu ja jaꞌan xiko asun, jiin taka ndajniñu vii ja ni ka saꞌa jiin yuu marfil, jiin yujnu vii ja nchaa yaꞌu, jiin kaa kuaan, jiin kaa ndava, jiin yuu xkɨyɨ laꞌlɨ. 13 Ti suni ka xiko da canela jiin taka ja jaꞌan xiko asun, suxia kutu jiin suxia ugua, taka nuu perfume jiin vino, jiin aceite, jiin yuchi triu. Ti suni ka xiko da kuɨtɨ kundiso ndajniñu, jiin rɨɨ, jiin kuayu, jiin carreta, ti suni undi yɨvɨ ka xiko da, yɨvɨ ja tu kinyaꞌu ja so sajniñu kaꞌa i.
14 Ka ndoꞌo ini da naa da sɨkɨ, ja vasu ni ndiyo ini yɨvɨ ñuu un ja niꞌin i ndajniñu vaꞌa xaan, ko vijna ti tukaa kuɨtɨ niꞌin i un. Chi ja ni naa ndɨꞌɨ. Taka ja vii xaan ni iyo ñuu un ni naa ii kuɨtɨ, ti tukaa kuɨtɨ naniꞌin i.
15 Yukan ti chaa ka janxiko ini ñuu un, kundichi jika da, chi yuꞌu xaan da ja kuni da nundoꞌo kii sɨkɨ ñuu yukan. Kukuiꞌya xaan ini da ja nukoo da ti ndeꞌe xaan da. 16 Ti kachi da:
―¡Xaan ndaꞌu! ¡Xaan ga ndaꞌu ñuu ñaꞌnu un! Chi ni kuu nanu ɨɨn ñaꞌan ja ñuꞌun ña saꞌma vaꞌa xaan, saꞌma nchaa ndiꞌi jiin ja kuaꞌa. Ti ñuꞌun ña sɨkɨ sukun oro jiin yuu vii xaan, jiin perla ja nchaa yaꞌu. 17 Xaan ga ndaꞌu kendo ñuu un, chi vijna ti ɨɨn nundaa ni, ti ni naa ndɨꞌɨ taka ndajniñu vaꞌa yukan ―kachi da.
Suni siaꞌan kaꞌan tendɨꞌɨ chaa ja ka skaka barco, jiin yɨvɨ ka jika jiin barco un, jiin chaa ka sajniñu ini barco un, jiin taka ga chaa ja ka sajniñu nuu mar un. 18 Yukan ti koto nchaa da ja kandaꞌa kuaꞌa ñuu un, ti jakunchaa da ndeꞌe da, ti kachi da:
―¡Ni tukaa ni iyo ɨnga ñuu ja kuñaꞌnu ga nanu ñuu jaꞌa! ―kachi da.
19 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja chaa un, ni joso da tɨkacha ñuꞌun xini da ja kukuiꞌya ini da. Ni ka ndeꞌe xaan da, ti ni ka kanakoꞌo da, ti ni ka kachi da:
―¡Xaan ndaꞌu! ¡Xaan ga ndaꞌu kuu ñuu kuñaꞌnu Babilonia vijna! Chi undi yukan ni ka ndututu taka chaa ni ka skaka barco ja ka janxiko da ti ka niꞌin da xuꞌun kuaꞌa. Xaan ndaꞌu kuu ñuu un chi ɨɨn nundaa ni ti ni naa ndɨꞌɨ ni ―kachi da, ti ni ka jakunchaa da ka ndeꞌe da.
20 Saña Juan, na kachi na ja taka niꞌin ja kanchuku nuu andɨvɨ, na kusɨɨ xaan ini ni vijna. Maa niꞌin ja saꞌa ndaa sɨkɨ yɨvɨ naa i, maa niꞌin ja ka kuu ni yɨvɨ Yandios, maa niꞌin ja ka kuu ni apóstol ja ni ka nakani ni jnuꞌun ya, maa niꞌin ja ka kuu ni profeta ja suni ni ka nakani jnuꞌun ya, tendɨꞌɨ ni naa ni na koo sɨɨ xaan ini ni, chi ja ni naa ndɨꞌɨ kuɨtɨ ñuu un. Na koo sɨɨ ini ni, chi ni saꞌa ndaa ni sɨkɨ yɨvɨ ñuu un. Ni saꞌa ndaa ni, chi ni ka xndoo i maa ni naa ni. Na kusɨɨ ini ni naa ni, chi ja ni saꞌa ndaa Yandios sɨkɨ ñuu Babilonia un.
21 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ɨɨn ángel ja niꞌin teyɨɨ ni kiꞌin ya ɨɨn yoso molino ti ni skanda ya kuaꞌan, ti nɨꞌɨn kuaꞌan yoso molino un undi nuu mar, ti ni kachi ángel un:
―Suni siaꞌan na naa ñuu Babilonia ja tukaa ga kuɨtɨ kuni yo nuu. 22 Tukaa kuɨtɨ na koo música ya ini ñuu un. Tukaa kuɨtɨ kata i yaa. Tukaa ga tɨvɨ i ndɨkɨ. Tukaa ga saꞌa i ni ɨɨn nuu jniñu. Ni ñasɨꞌɨ tukaa ga ndiko ña nuni jaꞌa. 23 Tukaa ga ndinchaa ni ɨɨn ñuꞌun ini ñuu un. Ni tukaa kuɨtɨ kosɨɨ ini yɨvɨ jiin viko nandaꞌa. Chaa ni ka xiko ini ñuu un ni ka kuu maa ni chaa kuñaꞌnu. Ti vasu siaꞌan, ko ni naa ii kuɨtɨ ñuu un. Ni naa ii kuɨtɨ ñuu un, chi vanuxia maa yɨvɨ ñuu un ni ka xndaꞌu i yɨvɨ taka ga nación jiin jniñu tasɨ, jiin jniñu ndevaꞌa ja ka saꞌa i. 24 Ti yɨvɨ ñuu un ni ka jaꞌni i taka yɨvɨ Yandios. Ni ka jaꞌni da chaa ni ka nakani jnuꞌun ya. Ti ni ka skaꞌan da yɨvɨ taka ga ñuyɨvɨ ja suni na kaꞌni da yɨvɨ Yandios. Siaꞌan ni ka saꞌa ndevaꞌa xaan yɨvɨ ñuu un. Yukan kuu ja ɨɨn jinu ni ni naa ndɨꞌɨ kuɨtɨ ñuu Babilonia.