19
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ɨɨn ndusu ichi andɨvɨ, ti ni kaꞌan jaa nuu ka kaꞌan yɨvɨ kuaꞌa, ti ni kachi:
¡Na nakanajaa yo Yandios! Maa ni maa ya kuu ja ni nama saña naa na.
Ti maa ya kuñaꞌnu xaan, chi maa ya kuu ja ndisojniñu ñaꞌnu ga.
Ti jandaa chi vaꞌa saꞌa ya taka jniñu, chi ni ndonda ya sɨkɨ kuachi ñaꞌan ndevaꞌa un, ñaꞌan sɨɨ ini ja ni xnaa ña yɨvɨ ñuyɨvɨ jiin jniñu ndevaꞌa xaan ni saꞌa ña.
Ni jaꞌa ya nundoꞌo sɨkɨ ña, chi ni jaꞌni ña yɨvɨ ni ka junukuachi nuu ya.
Ni kachi ángel un.
Ti ni siin kaꞌan ndusu un:
―¡Na nakanajaa yo Yandios! Chi ja kuu saa ni kaña ñuꞌun ñuu yukan ―ni kachi.
Yukan ti ni ka jakunjitɨ ndɨ oko kuun chaa ñaꞌnu ja ka ndisojniñu, jiin ndɨ kuun ja chaku un. Ni ka jakunjitɨ da nuu Yandios, ja nukoo ya nuu mesa nuu taꞌu ya jniñu. Ni ka chiñuꞌun da maa ya, ti ni kachi da:
―¡Na nakanajaa yo Yandios! ¡Chi maa ɨɨn ni maa ya kuñaꞌnu! Ti siaꞌan na koo ―ni ka kachi da.
Yukan ti ni jinisoꞌo ri ja undi nuu mesa nuu taꞌu ya jniñu un ni kaꞌan ɨɨn ndusu:
Roꞌo ja ka junukuachi nuu Yandios, roꞌo ja ka jika yɨñuꞌun nuu ya, ñaꞌnu xi kuachi,
na chiñuꞌun nuu maa ya.
Ni kachi ndusu un.
Yukan ti ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ɨnga ndusu nanu nuu ka kaꞌan yɨvɨ kuaꞌa. Niꞌin xaan ni kaꞌan nanu nuu nɨꞌɨn kuaꞌa xaan yucha naꞌnu. Ni kaꞌan nava kanajiin ɨɨn taja, ti ni kachi:
¡Na nakanajaa yo Yandios! Chi maa ya taꞌu jniñu nuu yo.
Maa ɨɨn ni maa ya kuñaꞌnu sɨkɨ nɨ tuꞌu ja iyo.
Ti vijna na kusɨɨ ini yo naa yo.
Na kusɨɨ ini yo ja chiñuꞌun yo maa ya.
Chi ja ni jaa kɨvɨ ja nandaꞌa maa Lelu Yandios.
Ti yɨvɨ ja ka kuu i nanu ɨɨn ñaꞌan suchi, ja ka iyo tuꞌva i ja nandaꞌa i jiin ya.
Chi ni kachi Yandios ja nakuiꞌna i ɨɨn saꞌma vaꞌa xaan, ja iyo ndoo kuɨtɨ ti xkɨyɨ laꞌlɨ.
Ni kachi ndusu un.
Ti saꞌma xkɨyɨ laꞌlɨ un xnaꞌan nasa kanda maa yɨvɨ Yandios, yɨvɨ ja ni kachi ya ja tukaa jnaꞌnu ndatu i, chi ni ka kɨvɨ i ini ndaꞌa maa ya. Xnaꞌan nau ka kuu maa yɨvɨ ka iyo ndoo kuɨtɨ, ja ka iyo ndoo ini i, ti ka iyo ndoo añu i nuu ya.
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jinisoꞌo ri ja kaꞌan ángel ya jiin ri, ti ni kachi da:
―Chiso ra jnuꞌun jaꞌa: “Jaꞌa kuu yɨvɨ ja ni kana Yandios ja kiꞌin yɨ nuu viko nandaꞌa maa Lelu Yandios. Na koo sɨɨ xaan ini i ja siaꞌan ni kana Yandios maa i naa i.”
Yukan ti ni kachi ángel un jiin ri:
―Yukan kuu ɨɨn jnuꞌun ndaa kuɨtɨ, chi maa Yandios ni kachi ―ni kachi da.
10 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jakunjitɨ ri nuu ángel un ja na chiñuꞌun ri da niku. Ko ni kachi da jiin ri:
―Koto saꞌa ra siaꞌan. Koto chiñuꞌun ra ruꞌu, chi suni kaa ri nanu kaa maa ra. Ja suni junukuachi ri nuu Yandios. Mani ñani ka kuu yo naa yo, chi suni nakani ri jnuꞌun ya. Yukan kuu ja na chiñuꞌun ra maa ni maa Yandios. Chi maa Espíritu ya kuu ja xnaꞌan jnuꞌun Jesús nuu tendɨꞌɨ yo ja ka nakani yo jnuꞌun ya ―ni kachi ángel un jiin ri.
11 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja nuña nuu kancha Yandios andɨvɨ. Ti yukan ni kenda ɨɨn kuayu kuijin vaji tɨ. Ti ja yoso sɨkɨ tɨ un nani Chaa Ndaa, Chaa vaꞌa. Chi saꞌa ndaa ya taka jniñu ya. Ndonda ndaa ya sɨkɨ taka ja ndevaꞌa un. 12 Ti nduchi ya kandaꞌa nanu yañuꞌun. Ti ñuꞌun kuaꞌa corona xini ya. Ti suni ndiso ya sɨvɨ ya, ko ni ɨɨn yɨvɨ tu jini na sɨvɨ ndiso ya, chi maa ɨɨn ni maa ya jini. 13 Ti ñuꞌun ya saꞌma ni ñutoo jiin nɨñɨ, ti nani ya Jnuꞌun Yandios.
14 Ni jini ri kuaꞌa yɨvɨ ja ka kuu i soldado maa ya, ja ka yoso kuayu kuijin ti ka ñuꞌun saꞌma xkɨyɨ laꞌlɨ. 15 Ti ini yuꞌu maa ya ja yoso kuayu un ni kee ɨɨn ja kaa nanu espada ja xaan ndɨnduu yuꞌu, ti kin stuji ya yɨvɨ ñuyɨvɨ naa i. Vasu tu kuantaꞌu i, ko chayɨka ya i, chi niꞌin taꞌu ya jniñu nuu taka nación ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti saꞌa ndaa ya sɨkɨ kuachi i nanu nuu jañu yo sɨkɨ ndeꞌe tɨkaꞌya ja taxin. Ti kuaꞌa xaan ya nundoꞌo kondoꞌo i, chi kuɨtɨ xaan ini ya sɨkɨ kuachi i. Siaꞌan kin saꞌa ya chi kɨvɨ un ti maa ya nakɨtuu ja kundiso ya nɨ tuꞌu jniñu nuu taka ñuyɨvɨ. 16 Ti saꞌma nuꞌun ya jiin saꞌma suku sɨꞌɨn ya, ni jini ri ja yoso jnuꞌun jaꞌa: “Maa Chaa Kuñaꞌnu Ndaa, Maa Chaa Kuu Jitoꞌyo Nuu Ñuyɨvɨ”, kachi.
17 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ɨɨn ángel Yandios ja kundichi ya nuu ndikandii, ti ni kanakoꞌo da xini taka kuɨtɨ ndava nuu tachi, ti ni kachi da:
―¡Ñaꞌan! Ndututu naa ra nuu saꞌa Yandios ɨɨn viko kaꞌnu. 18 Ñaꞌan, chi kaji ra kuñu taka rey ja ni ka taꞌu da jniñu. Kaji ra kuña maa capitán kuñaꞌnu ja ni yɨndaꞌa soldado. Kaji ra kuñu taka chaa ñaꞌnu. Kaji ra kuñu taka kuayu. Ti kaji ra kuñu maa chaa ka yoso tɨ un. Siaꞌan kaji ra kuñu yɨvɨ naa i, vasu ni ka sajniñu kaꞌa i, vasu tu ni ka sajniñu kaꞌa i, vasu ka kuu i yɨvɨ ñaꞌnu, vasu ka kuu i yɨvɨ ndaꞌu. Ko ndɨvii yɨvɨ un kaji ra kuñu i ―ni kachi ángel un.
19 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja ni ka ndututu maa kuɨtɨ kuñaꞌnu xaan un jiin taka rey ñuyɨvɨ jiin tendɨꞌɨ soldado da. Ni ka ndututu da, chi kin kanaa da jiin maa Ɨɨn ja yoso kuayu kuijin un jiin maa soldado ya.
20 Yukan ti soldado maa Ɨɨn ja yoso kuayu un, ni ka jnɨɨ da maa kuɨtɨ kuñaꞌnu xaan un. Ti suni siaꞌan ni ka jnɨɨ da ɨnga kuɨtɨ xaan un, kuɨtɨ ja ni kaꞌan tɨ jaꞌa maa kuɨtɨ kuñaꞌnu xaan un, maa kuɨtɨ ni saꞌa jniñu ñaꞌnu ja so ni xndaꞌu tɨ yɨvɨ naa i. Ti yɨvɨ un kuu ja ni ka niꞌin i jnuni maa kuɨtɨ xaan un jiin ja ni ka chiñuꞌun i santu tɨ. Ni ka jnɨ soldado ya kuɨtɨ xaan un jiin kuɨtɨ ja ni kaꞌan tɨ jaꞌa maa tɨ un, ti ni skiꞌin da kuankoyo nuu mini ja kayu jiin azufre. Ti ka chaku tɨ ni ka skuiko da tɨ yukan.
21 Ti uu ga yɨvɨ ni ka yɨꞌɨ jiin kuɨtɨ un, maa Ɨɨn ya yoso kuayu un ni jaꞌni ya i naa i. Ni jaꞌni ya i jiin espada ni kee yuꞌu ya. Yukan ti taka kuɨtɨ ja ka ndava nuu tachi, ni ka yaji tɨ kuñu yɨvɨ ni ka jiꞌi un, undi ni ka chitu chii tɨ. Siukan ni saꞌa ndaa Yandios jniñu ya.
Sɨkɨ ɨɨn mil kuiya