20
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja ni kuun ɨɨn ángel Yandios ichi andɨvɨ. Ti yɨjnɨ da ndakaa ja kuiña da maa soko kunu xaan un. Suni yɨjnɨ da ɨɨn cadena kaꞌnu. Yukan ti ni jnɨɨ da maa koo kaꞌnu ja iyo undi najanaꞌan xaan. Ti yukan kuu ma jaꞌuꞌu ja nani Satanás. Yukan ti ni juꞌni ángel Yandios maa jaꞌuꞌu un ja kuu ɨɨn mil kuiya. Yukan ti ni skiꞌin da jaꞌuꞌu un ini ɨɨn soko kunu xaan. Ti ni jasɨ vaꞌa da, ti ni saꞌa kutu da yuꞌu soko nuu ni kɨvɨ jaꞌuꞌu un, nava tukaa ga xndaꞌu yɨvɨ taka nación, chi undi na jinu ɨɨn mil kuiya. Ti nu na yaꞌa mil kuiya, yukan na ti kachi Yandios ja na ndaji jaꞌuꞌu un, ti jaku ga kɨvɨ.
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri taka mesa nuu taꞌu jniñu. Ti yukan ka nukoo taka yɨvɨ ja ni niꞌin i jniñu ja xndichi ndaa i sɨkɨ taka ga jniñu. Suni ni jini ri yɨvɨ ja ni ka jaꞌncha yɨvɨ xini i sɨkɨ ja ni ka kandixia i Jesús, ti ni ka nakani i jnuꞌun Yandios. Yukan kuu yɨvɨ ja tu ni ka chiñuꞌun kuɨtɨ i kuɨtɨ xaan un. Ti ni tu ni ka chiñuꞌun i santu tɨ. Ni tu ni ka jaꞌa i jnuꞌun ja kuncha jnuni tɨ yujiña i xi xini ndaꞌa i. Ni ka nandoto tuku i, ti ni ka taꞌu i jniñu jiin Cristo. Ni ka taꞌu i jniñu jiin ya ja kuu ɨɨn mil kuiya.
Ko ɨnga yɨvɨ ni ka jiꞌi un, tu ni ka nachaku kuɨtɨ i undi ni jinu ɨɨn mil kuiya un. Ti yɨvɨ nachaku tuku nuu changa ga na jinu ɨɨn mil kuiya un, yɨvɨ un kuu ja nandoto undi nuu kuɨtɨ. Ndatu na koo ini yɨvɨ un, chi tukaa kuɨtɨ koo kuachi sɨkɨ i. Chi yɨvɨ un nandoto i undi nuu kuɨtɨ, ti tukaa niꞌin i nundoꞌo kaꞌnu xaan ja kiꞌin yɨ nuu kayu ñuꞌun un. Chi ka kuu i nanu sutu nuu Yandios jiin Cristo. Ti taꞌu i jniñu jiin Cristo. Taꞌu i jniñu jiin ya ja kuu ɨɨn mil kuiya.
Yukan ti nu ni jinu mil kuiya un, ti ndaji jaꞌuꞌu un nuu yɨndasɨ. Kaña yukan ti xndaꞌu tuku nuu yɨvɨ taka nación nuu nɨ kaꞌnu ñuyɨvɨ. Kenda ti xndaꞌu yɨvɨ ñuu Gog jiin yɨvɨ ñuu Magog. Ti saꞌa jaꞌuꞌu un ja na ndututu yɨvɨ naa i nava na kanaa i jiin yɨvɨ Yandios. Kuaꞌa xaan yɨvɨ ndututu nanu kaa kuaꞌa xaan ñɨtɨ yuꞌu mar. Yukan ti kinkoyo yɨvɨ un nɨ nduꞌva kaꞌnu un, ti kuikonduu i nuu kanchuku yɨvɨ Yandios, nuu kancha ñuu ja mani ya jiin, chi kundio ini i ja kanaa i jiin yɨvɨ ñuu un jiin maa ya. Yukan ti skuun Yandios ñuꞌun ichi andɨvɨ, ti kayu tendɨꞌɨ kuɨtɨ yɨvɨ un.
10 Yukan ti skiꞌin Yandios jaꞌuꞌu un kiꞌin nuu kayu ñuꞌun jiin azufre, chi vanuxia maa kuu ja ni xndaꞌu yɨvɨ naa i. Yukan kande jaꞌuꞌu un nuu kaꞌiin kuɨtɨ xaan un jiin chaa ni ka kuu profeta xndoñaꞌan. Yukan kondoꞌo jaꞌuꞌu un jiin kuɨtɨ xaan un jiin taka ga ja kuꞌiin jiin un ja kuu nɨ kani, kuu nduu kuu ñuu ja kuu saa ni. 11 Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ɨɨn mesa kuijin nuu kuñaꞌnu, ja kancha maa Ɨɨn ya taꞌu jniñu. Ti nuu maa ya ni kuxio ñuyɨvɨ jiin andɨvɨ kuaꞌan, chi tukaa iyo nuu kunchuku. 12 Yukan ti ni jini ri taka yɨvɨ ja ni ka jiꞌi, ni ka ndututu i yukan. Ni ka ndututu yɨvɨ ja ni ka kuñaꞌnu. Ni ka ndututu yɨvɨ ja ni ka kundaꞌu i. Tendɨꞌɨ i ni ka ndututu nuu maa ya. Ti ni nuña ɨɨn tutu nuu ka yoso nasa ni ka saꞌa yɨvɨ naa i. Ti ni nuña ɨnga tutu nuu ka yoso sɨvɨ yɨvɨ ja kin kunchuku i jiin Yandios. Ti nasa yoso nuu maa tutu un, nasa kuu maa jniñu ni ka saꞌa yɨvɨ naa i, ja sɨkɨ yukan na ti xndichi ndaa ya taka jniñu ni ka saꞌa i.
13 Yɨvɨ ja ni ka jiꞌi chii nducha mar, ni ka nandoto i. Yɨvɨ ni ka ñunduji chii ñuꞌun, suni ni ka nandoto i. Ti savaꞌni ga nuu ni kaꞌiin ndɨyɨ un, tendɨꞌɨ kuɨtɨ i ni ka nandoto tuku. Ti ni xndichi Yandios sɨkɨ taka ɨɨn ɨɨn nasa kaa maa jniñu ni ka saꞌa i. 14 Yukan na ti tukaa kuū kuɨtɨ yɨvɨ un, ni tukaa ga ka kiꞌin i nuu ñujiꞌi. Ko koo ndoꞌo koo nene i kuꞌiin ɨɨn mini nuu kandaꞌa kuaꞌa yaa ñuꞌun ja kayu i. Siukan kondoꞌo i nundoꞌo, ti yukan kuu ja kuū i jinu kuu uu. 15 Chi vanuxia tu yoso sɨvɨ i nuu tutu Yandios, ti tu kunchuku kuɨtɨ i jiin ya. Ja yukan keniꞌin ya i kiꞌin yɨ nuu kandaꞌa kuaꞌa ñuꞌun un.
Andɨvɨ jaa jiin ñuyɨvɨ jaa