21
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri ja iyo andɨvɨ jaa jiin ñuyɨvɨ jaa. Chi andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ ava un, ja ni iyo undi nuu kuɨtɨ ja ni naa. Ti tukaa ni iyo nducha mar.
Yukan ti ruꞌu Juan, ni jini ri maa ñuu ii ja kuu Jerusalén jaa. Ni kuun vaji ichi andɨvɨ nuu kancha Yandios. Ti vii xaan kaa nanu kaa ɨɨn ñaꞌan ni ndukutu ii ja nandaꞌa ña jiin yɨɨ ña. Ti ni jinisoꞌo ri ɨɨn ndusu ja ni kaꞌan jaa ichi andɨvɨ. Ni kaꞌan nuu mesa nuu taꞌu jniñu, ti ni kachi:
―¡Ndeꞌe! Vijna ti kancha Yandios maꞌñu yɨvɨ naa i. Ti kanchuku yɨvɨ jiin maa ya. Maa i ka kuu yɨvɨ ya, ti maa ya kancha jiin yɨvɨ naa i. Ni kenchaa ya taka ja jaꞌa jnukuiꞌya ini, ti tukaa ga kondoꞌo i kueꞌe ja kuū i. Tukaa ga kukuiꞌya ini i, ni tukaa ga katɨ i nducha nuu i ja ndeꞌe i. Ni tukaa kondoꞌo i, chi ja ni yaꞌa taka nundoꞌo ja ni iyo un kuaꞌan ―ni kachi ndusu un.
Yukan ti ni kaꞌan maa ya ja kancha nuu mesa un, ti ni kachi ya:
―Ndixia ja nasaꞌa jaa ri taka ja iyo ―ni kachi ya.
Ti suni ni kachi ya:
―Chiso ra jnuꞌun jaꞌa, chi taka jnuꞌun jaꞌa kuu ja jini ndixia ra ti jandaa kuu un ―ni kachi ya.
Siin kaꞌan ya, ti ni kachi ya:
―Ja ni jinu taka jnuꞌun ni kee yuꞌu ri. Chi vanuxia kuu ri letra A jiin Z nuu kejaꞌa ti nuu xndiꞌi. Yukan kuu ja saꞌa ri savaꞌni ga jniñu ñaꞌnu. Ti jandaa ndixia kuu yukan, chi jnuꞌun ri kuu nanu ɨɨn nuu nducha ja saꞌa ja tukaa ga ichi kuɨtɨ i nducha. Chi nu kundiyo ini yɨvɨ ja kuchaku i jiin ri, ti na kuaꞌa ri nducha jaꞌa ja koꞌo i, ko ansu ja kuaan i kuu yukan, chi kuaꞌa ri siaꞌan ni nuu i.
Ko na kachi ri nuu roꞌo naa ra ja na kuandatu ra nuu jnuꞌun ri, chi siaꞌan ti kundee ra sɨkɨ taka jniñu ndevaꞌa un. Nusa ti kuaꞌa ri jnuꞌun ja niꞌin ra taꞌu ja kuncha ra jiin ri. Ti maa ri kuu Yandios ja chiñuꞌun ra, ti maa ra kuu ndixia seꞌe ri. Ko suꞌva ɨnga yɨvɨ ja tu kandixia, na naa kuɨtɨ i. Yɨvɨ ja yuꞌu i kondoꞌo i sɨkɨ jnuꞌun ri, jiin yɨvɨ niꞌin ini ja tu kuni kandixia, jiin yɨvɨ ka saꞌa jniñu ja jito uꞌu ri, jiin yɨvɨ jaꞌni ndɨyɨ, jiin yɨvɨ ja ka jika jiin jnuꞌun sɨɨ ini, jiin yɨvɨ ja ka saꞌa tasɨ, jiin yɨvɨ ka chiñuꞌun santu, jiin taka yɨvɨ ka xndoñaꞌan, tendɨꞌɨ yɨvɨ yukan kinkoyo i nuu kayu ñuꞌun jiin azufre. Nusa ti yukan na naa i, ja kuū i jinu kuu uu.
Yukan ti ni chaa ɨɨn ángel Yandios nuu ri, ja ni jnɨɨ undi nuu kuɨtɨ ɨɨn koꞌo ja ni koyo da nuu ñuyɨvɨ, ti ni ka ndoꞌo yɨvɨ un nundoꞌo sandɨꞌɨ ni ga. Ni kii da ti ni kachi da:
―¡Choꞌo! Ti na xnaꞌan ri nuu ra ɨɨn ñaꞌan ja ni nandaꞌa, ja kuu ña ñasɨꞌɨ maa Lelu Yandios ―ni kachi da.
10 Yukan ti ni xnaꞌan ga Espíritu Santo ja ni jini ri, ti ángel yukan ni yɨndaꞌa ya ruꞌu xini ɨɨn yuku sukun. Ti ni xnaꞌan ya nuu ri maa ñuu ii ja kuñaꞌnu ja nani Jerusalén. Ti ni kuun vaji undi andɨvɨ nuu kancha Yandios. 11 Ti ndinchaa ii ñuu yukan, chi maa Yandios kancha nuu. Ndinchaa ñuu un nanu ɨɨn yuu ja taja ii ja nchaa yaꞌu xaan. Ndinchaa nanu ɨɨn yuu kuaꞌa ja xiñu ii. Siaꞌan ndinchaa ñuu un chi maa Yandios kancha nuu.
12 Ti yuꞌu ñuu un ni jikonduu ɨɨn nama sukun ja jicha xaan, ti ndiꞌyu yuꞌu ñuu un. Ti iyo uxi uu yuxeꞌe nuu ka kɨvɨ yɨvɨ naa i. Ti nuu taka yuxeꞌe un kandichi ɨɨn ángel Yandios. Ti ichi xini taka yuxeꞌe un ka yoso sɨvɨ taka tata ñaꞌan ja ni ka xnukoo nación Israel. 13 Ti ichi nuu kaña ndikandii iyo uni yuxeꞌe. Ti ichi ichi ni nuu suni iyo uni yuxeꞌe. Ichi ichi vee suni iyo uni yuxeꞌe. Ti ichi nuu kee ndikandii suni iyo uni yuxeꞌe. 14 Suni ka iyo uxi uu yuu naꞌnu ja ka ndiso nama ñuu un. Ti nuu yuu naꞌnu un ka yoso sɨvɨ ndɨ uxi uu apóstol maa Lelu Yandios. Siaꞌan ni jini ri ñuu un.
15 Yukan ti ángel yukan, ni jnɨɨ da ɨɨn kuꞌva oro ja kin chikuaꞌa da ñuu yukan. Kin chikuaꞌa da yuu ja kuu nama ñuu un. Ti chikuaꞌa da ndɨ uxi uu yuxeꞌe un. 16 Ni iyo kuun jikɨ yuꞌu ñuu un, ti ɨɨn ni kuꞌva ni kuu ndɨ kuun jikɨ. Ni chikuaꞌa ángel un, ti ni kuu uu mil uu ciento kilómetro ja ɨɨn ɨɨn jikɨ. Ti ɨɨn nuu ni kuꞌva ja kani, ja jicha, jiin ja sukun.
17 Ti suni ni chikuaꞌa da nama ñuu un. Ti ni jinu ɨɨn ciento uu xiko kuun yɨkɨ ndaꞌa ɨɨn chaa. Ti kuꞌva ja ka jajniñu yɨvɨ naa i, suni siaꞌan ni jajniñu ángel un. 18 Ti nama ñuu un ni kuvaꞌa jiin yuu xiñu ja ndinchaa ii. Ti mani maa niña oro ni kuu nɨ ñuu un, ti ndinchaa ii katuu nanu ɨɨn vidrio xiñu ii ja yɨjiyo ndeꞌe yo.
19 Taka yuu naꞌnu ja ka ndiso nama ñuu un, ni nakutu ii jiin taka nuu yuu vii xaan. Taka nuu ni kuu yuu un, ko ndinchaa ii. Yuu undi nuu kuɨtɨ ni kuu maa yuu jaspe, ja kuu ɨɨn yuu xiñu. Ti ja kuu uu ni kuu yuu zafiro, ja kuu ɨɨn yuu nchaa ii. Ja kuu uni ni kuu yuu ágata. Ti ja kuu kuun ni kuu yuu esmeralda, ja kuu ɨɨn yuu xatɨ ii. 20 Ti ja kuu uꞌun ni kuu yuu ónice. Ti ja kuu iñu ni kuu cornalina, ja kuu ɨɨn yuu kuaꞌa ii. Ti ja kuu uxia ni kuu crisólito, ja kuu ɨɨn yuu kuaan ii. Ti ja kuu una ni kuu berilo, ja kuu ɨɨn yuu kuii ndiꞌi. Ti ja kuu ɨɨ̄n ni kuu topacio, ja kuu ɨɨn yuu kuaan ndiꞌi. Ti ja kuu uxi ni kuu yuu crisoprasa. Ti ja kuu uxi ɨɨn ni kuu jacinto, ja kuu ɨɨn yuu nchaa ii. Ti ja kuu uxi uu ni kuu ɨɨn yuu amatista.
21 Ti ndɨ uxi uu yuxeꞌe un kuu uxi uu perla. Ti ɨɨn ɨɨn yuxeꞌe un kuu ɨɨn ɨɨn perla. Mani niña maa oro kuu nɨ calle kaꞌnu ja yaꞌa sava ini ñuu un. Ti ndinchaa ii katuu ja janducha nuu nanu nuu ɨɨn vidrio xiñu ii.
22 Ruꞌu Juan, tu ni jini ri ɨɨn veñuꞌun ini ñuu un, chi nɨ kaꞌnu ñuu un iyo maa Jitoꞌyo Yandios ja ndiso nɨ tuꞌu jniñu ja iyo. Ti kancha ya jiin yɨvɨ naa i. Ti suni siaꞌan kancha maa Lelu ya. Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ ñuu un ka chiñuꞌun i ya. 23 Ni tu nandɨꞌɨ yɨvɨ un naa i ja ndinchaa nduva ndikandii ni ja ndinchaa nduva yoo, chi maa Yandios jiin maa Lelu ya kuu ja xndinchaa nɨ tuꞌu nuu yɨvɨ ñuu un.
24 Ti nuu ndinchaa ii yukan kuikonuu yɨvɨ taka nación. Ti chaa ja ka ndisojniñu ñaꞌnu kɨvɨ da ja chiñuꞌun da maa ya yukan. 25 Ti yuxeꞌe ñuu un tukaa kundiꞌyu kuɨtɨ, ni tukaa koo jakuaa. 26 Taka ja iyo vaꞌa, taka ja kuñaꞌnu ja ka yɨꞌɨ jiin yɨvɨ taka nación, nakuaꞌa i ja yɨñuꞌun nuu Yandios nuu na kɨvɨ i ñuu yukan.
27 Ko tu kuu kuɨtɨ kɨvɨ ɨɨn yɨvɨ ja ni kanda nanu ina ini ñuyɨvɨ jaꞌa. Ni tu kɨvɨ kuɨtɨ yɨvɨ ni ka saꞌa jniñu ndevaꞌa, ni yɨvɨ ja ni xndaꞌu jnaꞌan. Tu kuu kuɨtɨ kunchuku yɨvɨ un ini ñuu yukan. Chi maa ɨɨn maa yɨvɨ ja yoso sɨvɨ i nuu tutu maa Lelu Yandios, maa ɨɨn maa i kuu ja kɨvɨ ini ñuu yukan. Yukan kuu maa yɨvɨ ja kunchuku ini ñuu ii, ñuu Jerusalén jaa un.