10
Angelodi Konelius fikecnowec
Sesarea taonka ngic monic gawec, wacine Konelius. Ye yengele hudu-ngic damongte aling tofaine, wacine Itali, yengelacni ngic 100, yengele sugucnengineng gawec. Ye yeicne nga golowacfocine sasawa, yenge kweledi Wapong ago balu alang bacnolu gaibong. Konelius ye kwele-madicka wiyac homacne ngic-ngigac waweweine yelelu gawec ailu Wapong hadengsoc milockelu gawec. Wenac monic Konelius ye awelilicte 3 kilok ingucne aiyemewa Wapongte angelo monicti gung-didicka ingucne yela fikelu edowec, “Konelius.”
Inguc mime kwatackelu hangockeme dongeinedi sanangne nganilu miwec, “Sugucne oma wiyac?”
Mime yedi miwec, “Mimilocgone nga kwele-madicgonele ngic-ngigac wiyac yelecaigic, yogo ibu ingucne Wapongta feme ye ilec ngage-madickecaigac. Ilec ga yakumac Yopa taonka ngic salecebang hikelu ngic monic wacine Simon, wacine monic Pita, ye mengocke kwesidabiyeng. Ye ngic monic bulumaka socine bacaigac wacine Simon, yele macka ngiyegac. Mac yogo kiwec mecina ngiyegac.”
Angelo yowa yogo edolu hikeme Konelius ye macinele bole-madeckecine yaeckang nga hudu-baba ngic monic ye Wapong alang bacnocaigac, yenge wacebame welebong yowa edocebawec. Ailu Yopa taonka salecebame hikeibong.
Pitadi gung-didicka ingucne nganiwec
Ngic yenge hikecgu yefewa fabong mac saeme hatacmac hikegacgu mac bangkalenale aibong, Pita ye wenac hewac-hewac milockenale mac witina mac-dakec ingucne fawec, iwa fewec. 10 Felu nosingte homalu mime nosing lobebong ye gung-didicka ingucne yanguc nganiwec: 11 Honocmeng angkeme wiyac monic nganiwec. I kpoluc ingucne mecine neboc nga neboc balu himongka lobong wanale, ingucne aiwec. 12 Ilec kwelina bec-sic sugucne kpisicne ailu hema nango fungine fungine fawec. 13 Wame yowa monic yanguc fikewec, “Pita ga fangkelu wecebalu nocebac.”
14 Inguc fikeme Pitadi yanguc miwec, “Sugucne yogo nalic mi aidacte, na wiyac wonongkolec ailu Sugucnedi aka lowec, yogo monic mi noiba ailu nalic mi nodacte.”
15 Inguc mime alec yaeckang aime miwec, “Wapongti aka yogo baickegac, ilec ga wonongkolec mi minong.”
16 Aime yowa mime habackang aime iwahac kpoluckolec fuluckeme honocmengka hatacmac fewec.
17 Feme Pita ye gung-didicka ingucne nganiwec, ilec ngage-ngage bole balu ngiyeme Konelius ngicfocine yenge Yopa taonka hikelu Simonte macte uwala uwala hikecgu oda nuina domalu 18 wackelu uwaibong, “Simon wacine monic Pita, ye mac yawa gagac, me?”
19 Aime Pita ye gung-didicka ingucne nganiwecte ngage-ngage bole balu gaemewa Asudi yanguc edowec, “Ngagegic, ngic habackang yenge kwesilu ga basacgugaing. 20 Ilec ga fangke haulu yengeholec hikenogale milu ngageboc mi aidamec. Ngic yogo yenge nani salecebabe kwesigaing.”
21 Inguc mime Pita yengela haulu miwec, “Ngic basackegaing i na hocne, ngenge omale kwesigaing?”
22 Inguc mime ngic yengi yanguc miibong, “Hudu-baba ngic yengele damong Konelius ye Wapong alang bacnolu aibaba madicne balaibecaigac. Aime Yuda-ngic sasawa yenge yele ngagebong madickecaigac, ye hocne angelo gbagbacne monicti fikecnolu miwec, ‘Ga bacgulu micgonacni yowa ngagenale edoyec.’ ” 23 Inguc mibong Pitadi yenge bacebalu macka aneng aiyeleme faibong.
Pitadi Koneliusle macka hikewec
Fabong saeme fangkelu ye nga ngic yogo yenge hikenogale aibong agofocngineng ngage-ngagesingkolec gocne Yopa gaibong, yenge momoc hikeibong. 24 Yenge yefewa deboc monic falu mac saeme fangkelu hikegacgu Sesarea sulumeibong. Konelius ye alingfocine nga agofocine wacebame wangec gabong hike sulumeibong. 25 Hikelu Pita ye macka fenogale aime Koneliusdi wele emeina ketadi holelu afeewec. 26 Afeeme Pitadi balu bafangkelu yanguc edowec, “Fangkec, na mi afenuc, na ngic-agogone.”
27 Inguc mingagec ailu ye mac kwelina felu ngic homacne kpaduckelu ngiyeibong, nganicebalu 28 yanguc edocebawec, “Ngenge Yuda-ngic nongele aibaba ngagegaing. Nonge Israel yengele alingkacni miyac ngengeholec ago nga nganinagulu gaga inguc mi ainangte aka-yowa sanangne fagac. Nabac ngenge ngic wonongkolec milu misulec mi aingelenogale Wapongti yogo mime yegengkeyelewec. 29 Yogolec hocne hefolecnubong welenogale milu mi kpungkebac. Aime biyac hefolecnugaing, ilec fungine mibong ngagebe.”
30 Inguc mime Koneliusdi yanguc edowec, “hadeng 4 biyac motoemewa aweleme 3 kilok ingucne aiyemewa milockebe ngic monic ngakpiine angocineholecti nala fikelu 31 yanguc edocnuwec, ‘Konelius ngagec, Wapongti mimilocgone nga kwele-madicgonele wiyac ngic-ngigac waweweine yelecaigic, ilec ngage-madickegac. 32 Ilec ga Yopa taonka ngic salecebang hikelu Simon wacine monic Pita, ye mengocke kwesidabiyeng. Ye bulumaka socine bacaigac Simon, yele macka ngiyegac. Macine yogo kiwec mecina ngiyegac.’ 33 Yowa inguc mime na yogolec hocne dacineholec salecebabe gala fubiyeng. Fubong ga yowane ngagelu kwesigicte ngagebe madickegac. Aime Sugucnedi yowa edocguwec, yogo ninic miyengka ngagenogale Wapongte dongewa nongileng momoc kpaduckelu ngiyegabeleng.”
Pitadi siduc madicne edocebawec
34 Inguc mime Pitadi yanguc milu edocebawec, “Wapongti ngic-ngigac nganicebalu monic ago balu angac ngagecnolu monic mi hegiledaicte, yogo foinac ngage-motobenangkegabac. 35 Ngic himongne himongne alang bacnolu aibaba dondonne aicaigaing, yengele ngageme madickecaigac. 36 Foinac, Wapongti Yesu Kristo moniyang, ngic sasawa nongileng Sugucne hocne saleme wawec. Yedi kwele-mogung yowa madicne Israel ngic-ngigac nongela mime yegengkenolewec, yogo ngenge ngagegaing. 37 Ailu Galili prowinswa molickelu wiyac fikeme Yudeya himong sawelu hikewec, yogo ngenge ngagegaing. Yogo yanguc: Yohane ye ngic misa-lowacte yowa edocebawec. 38 Aime Wapongti Yesu Nasaret-hocni kuc nga Tili Asu locnome yedi himong lolickelu hike-kwesic ailu ngic bafuwacebalu bamadicebalu gawec nga Aleng Sugucnenginengte kucti ngic-ngigac gagangineng basowaleicne, yogo yenge bamadicebayackewec. Wapongti nenggac ngiyecnome ye bole yogo bawec.
39 “Aime Yesu ye Yuda-ngic nongele himongka nga Yerusalem iwa bole bawec, yogo ngani-ngagec aiyackeibeng. Inguc ailu gacgume yengi ye malicpongka webong homawec. 40 Homalu faemewa hadeng habackang aime Wapongti ye bagboliyeme fangkelu ngic-ngigac fikeyeleme nganiibong. 41 Ngic-ngigac sasawa yengela mi fikewec, miyac. Wapongti esecne siduc-mimifocine bawosaecnubawec, nongela sugu fikewec. Ye homackacni fangkeme nonge hocne nosing misa yeholec noibeng. 42 Aime Wapongti edocnubame ngic-ngigac mibeng yegengkeyeleme yanguc edocebadabeleng, ‘Ngic ye hocne ngic gbolicne nga homaicne aibabanonggeng mimoctonale Wapongti bawosaewec.’ 43 Aime Wapongte sinaic mimi sasawa yenge yowa yanguc mibong yegengkewec, ‘Ye ngagesingkebong, yele wacka bikicngineng hegiledaicte.’ ”
Tili Asudi Israel yengele alingkacni miyac yengela wawec
44 Pita ye yowa inguc milu domaemewa ngagelu ngiyebong Tili Asudi yengela walu kwelenginang wakewec. 45 Wakeme ngic soc tofangineng helockeicnedi* Yesu ngagesingkeibong nga Pitaholec hikeibong, yenge Tili Asudi ngageboc mikac kuc Israel yengele alingkacni miyac, yengela ingucneyac loyeleme 46 Yowa silicine monic-monic milu Wapong wacine bafelu afeebong, yenge yogo ngagelu mimedec aiibong.
Inguc aibong Pitadi yanguc miwec, 47 “Nongileng Tili Asuholec aiibeng, pasi yogo ingucneyac ngic yago yengela fikeyeleme misa nalic mi sebileyelenoga.” 48 Inguc milu yenge Yesu Kristole wacka misa lowaningte miyelewec. Ailu yengeholec hadeng gocne ngiyenale uwacnoibong.
10:14 Dep 11:1-47; Esek 4:14 10:15 Mrk 7:15,19 10:26 Sale 14:13-15; Miye 19:10 10:34 Yef 10:17; Rom 2:11 10:37 Mat 4:12-17 10:38 Mat 3:16; Luk 4:17-20 10:41 Sale 1:8; Luk 24:42-43 10:42 Sale 17:31; 1Pi 4:5 10:43 Yes 53:5-6; Yer 31:34 10:44 Sale 11:15; 15:8 * 10:45 Ngic soc tofangineng helockeicne yenge Israel alingkacni. 10:46 Sale 2:4; 19:6 10:48 Sale 2:38