11
Pitadi wiyac sasawa fike-ofewec ilec siduc edocebawec
Salecebaicne nga ago gocne ngage-ngagesingkolec Yudeya himongka gaibong, yengi siduc yanguc ngageibong, Israel yengele alingkacni miyacti Wapongte yowa ngage-angac ailu ngagesingkeibong. Aime Pita ye Yerusalem iwa hefaliye hikeme soc tofangineng helockeicne, yengi miwa-heduc aicnolu yanguc edoibong, “Ga omale soc tofangineng mi helockeicne, yengele macka felu yengeholec nosing nocaigic?”
Inguc mibong Pitadi aibaba funginacniyac fike-ofewec, yogolec edocebawec, “Na Yopa taonka milockelu gabe dongene balockeme gung-didicka ingucne yanguc nganiiba: Wiyac monic kpoluc sugucne ingucnedi mecine neboc nga neboc badomalu honocmengkacni nala lobong wawec, ingucne aiwec. Wame yanguc nganiiba, bec-sic sugucne kpisicne nga sic gocne micnginengkolec ailu hema nango fungine fungine fawec. Inguc nganicebabe nala wawac monic yanguc fikewec, ‘Pita, ga fangkelu wecebalu nocebac.’
“Inguc mime yanguc miiba, ‘Sugucne, yogo nalic mi nocebadacte. Na wiyac wonongkolec nga Sugucnedi wiyac monic aka lowec, yogo micti mi noibawa nalic mi nodacte.’
“Inguc mibe honocmengkacni yowa monic fikeme alecine yaeckang aiwec, ‘Wapongti aka yogo baickegac, i wonongkolec mi midamec.’ 10 Aime yowa mime habackang aime woc-wiyac yogo kpoluckolec hatacmac fuluckeme honocmengka fewec.
11 “Aime ngagebeng, dameng iwayac Sesarea taonkacni ngic habackang salecebabong nala kwesilu mac ngiyeiba, iwa domabong 12 Asudi yanguc edocnuwec, ‘Ga yengeholec hikenogale milu ngageboc mi aidamec.’ Inguc mime hikebe ngage-ngagesingkolec agofocne 6 naholec yago domagaing, yenge balaibecnubong hikelu hudu-baba ngicte damong yele macka feibeng. 13 Aime yedi yowa-siduc yanguc ainolewec, ‘Na angelo monicti fikenelelu yanguc edocnuwec, “Ga Yopa macka ngic salecebang hikelu Simon wacine monic Pita, ye mengocke kwesining. 14 Yedi yowa edocgume ga nga golowacfocgone ngenge yowa yogo ngagelu balaibelu wasecne aidaingte.” ’
15 “Inguc mime na siduc madicne edocebaebewa molic-molic nongilang Tili Asu wawec, ingucneyac yengela wawec. 16 Na yogo nganilu Sugucne Yesudi esecne yowa yanguc miwec, yogo ngagesiiba, ‘Yohane ye misa lowayelewec, ngengibac Tili Asu lowadaingte.’ 17 Ailu nongileng Sugucne Yesu Kristo ngagesingkebeng, Wapongti ngageboc mikac kuc nolewec, silicine ingucneyac yakumac kuc ngageboc mikac yelegacte, na ingucnedi Wapong nalic mi aka holecnodacte.”
18 Pita ye yowa inguc milu edocebame yenge ngagelu kwelengineng wame Wapong afeelu yanguc miibong, “Foinac, Wapongti Israel yengele alingkacni miyac kwelengineng hefaliyeme gaga-sanang baningte inguc hocne aiyelegac.”
Antiok taonka Grik-ngic yengi ngagesingkeibong
19 Ngic-ngigac yenge Stefen welu Yesule habu gocne yenge momoc weyebic aiyelebong siyeckelu gocnedi Fonisia himongka hikeibong, nga gocnedi Saiparus nucka hikeibong, nga gocnedi Antiok taonka hikelu gaibong. Aime yenge Yuda-ngic sugu siduc madicne mibong yegengkeyelewec. 20 Aime Yesule habu hewacnginang ngic-ngigac Saiparus nuckacni nga Sairini himongkacni gaibong, yenge Antiok taonka hikelu Grik-ngic yengeholec inguchac mingagec ailu Sugucne Yesule siduc madicne mibong yegengkeyelewec. 21 Miyegengkebong Sugucnedi kuc yeleme ngic-ngigac habu sugucne yenge kwelengineng Sugucnela lolu ngagesingkeibong.
22 Yogolec yowa-siduc Yerusalem iwa Yesule habu gaibong, yengele hedecka haume yenge yogo ngagelu Banabas salebong Antiok taonka hikewec. 23 Hikelu nganime Wapongti moc bamadicebawec, ye yogo nganilu kwele-madic ngagelu kwelenginengti Sugucne ngagesingkenogale kwelengineng kwefangkewec. 24 Ye ngic madicne ailu ye kweleina Tili Asu nga ngage-ngagesing wakeicne facnowecte ngic-ngigac homacnedi yogo nganilu Sugucnela taockeibong.
25 Aime Banabas ye Sol basackelu bafuwanogale Tasas hikewec. 26 Hike bafuwalu mengockeme Antiok taonka kwesilu Yesule habu yengeholec hifa moniyang galu ngic homacne Wapongte mic-yowa edocebalu weduyeleiboc. Aime Antiok taonka molickelu ngicti mic-tengtengfocine, yengele wac Kristole aling wacebaibong.
Kwele-madicte moneng lobong bahikeiboc
27 Dameng iwahac Wapongte sinaic mimi ngic gocne Yerusalem hegilelu Antiok taonka waibong. 28 Yengelacni agongineng monic wacine Agabus. Asudi edome ye fangkelu himong sasawa loloc fikenale mifickewec. Aime loloc yogo Roma ngictau Sisa Klodius gawec dameng iwa fikewec. 29 Aime mic-tengtengfocine yenge yowa yogo ngagelu Yudeya himongka ngage-ngagesingkolec agofocngineng gaibong baficebanogale moneng fayelewecsoc kpatulelu yengela lobong hikenale mipangkeibong. 30 Mipangkelu moneng loibong, yogo Banabas nga Sol yetebong yeki bahikelu Yesule habu Yerusalem iwa micnefocngineng gaibong, yenge yeleibong.
11:3 Sale 10:28; Gal 2:12 11:5 Sale 10:9-48 11:14 Sale 16:31 11:15 Sale 2:4 11:16 Sale 1:5 11:18 Sale 13:48; 14:27 11:19 Sale 8:1-4 11:22 Sale 4:36 11:25 Sale 9:30 11:28 Sale 21:10 11:30 Sale 12:25