14
Pol nga Banabas yeke Aikoniam taonka hikeiboc
Yeke Aikoniam taonka hikelu iwa inguchac Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu siduc madicne kucineholec miboc yegengkeyelewec. Aime Yuda-ngic nga Grik-ngic homacnedi Yesu ngagesingkeibong. Yuda-ngic gocne yenge yowa yogo hegilelu Israel yengele alingkacni miyac yogo yenge kpafengebabong agofocngineng ngage-ngagesingkolec yogo aalic ngageyeleibong. Aime yeke sanangkelu dameng dalicne taon iwa galu hangoc mikac Sugucnele yowa kucineholec milu gaiboc. Aime Sugucne yeuctiyac baba-madicinele yowa basanangkenale ailu nenggac ngiyeyeteme yeke ngagesingkeningte pasi bibiineholec nga pasi mi ngani-nganiine homacne balu gaiboc.
Inguc aiboc taon yogolec ngic fouckelu gocnedi Yuda-ngic yengeholec domaibong, nga gocnedi salecebaicne yekeholec domaibong. Aime Israel yengele alingkacni miyac nga Yuda-ngic gocne yenge damongfocngineng yengeholec salecebaicne kindololo aiyetelu posadi wikelu holecepanogale yowa hefeibong. Hefebong yeke yogo ngagelu hangoc Likonia himongka hikeiboc. Hikelu iwa Lista nga Debe nga mac-himong gocne bangkacne fahikewecka siduc madicne miboc yegengkeyeleme gaiboc.
Lista taonka pasi kucineholec baiboc
Lista taonka ngic monic ngiyewec, ye higekecine yaeckang sowaleicne. Ye nenggac gobe kwelinacni ingucne fikelu lec-welecine mikac moc ngiyelu gawec. Ngiyeme Poldi siduc madicne edocebame ngic ye ngagelu ngiyeme dongeine yela dondonne hila nganilu yanguc ngagewec, “Ngic yogo ye madickenale ngage-ngagesingkegac.” 10 Inguc ngagelu yowa kucineholec yanguc edowec, “Ga fangkelu hong domac.” Inguc mime ngic ye fangke wintackelu lec-welec aiwec.
11 Aime ngic habutowadi yenge Poldi pasi bawec, yogo nganilu sugucneyac wackelu Likonia yowanginang yefe yanguc miibong, “Wapong gocne yenge ngic nongileng ingucne ailu hewacnonggang walu gagaing.” 12 Inguc milu Banabas ye wapong monic wacine Sus, wackeibong nga Pol ye yowa mimi ngic, yogolec ailu wapong monic wacine Hemes, wackeibong. 13 Aime wapong monic Sus ye ibu-kulucine taon emeina ngiyewec. Yele depec-baba ngicti mime yenge bulumaka ngicne gocne nga daling ayangineholec balu taon mecinele oda nuina felu ngic yaec ewe holelu depec weyetenogale aiibong.
14 Depec weyetenogale aibong salecebaicne yeke yogo ngagelu kwelenginec umaleme ngakpinginec balockelu mac hegilelu habu yengele kebangka hikelu yanguc wackeiboc, 15 “Ngic-ngigac yago ngenge oma wiyac ainogale aigaing? Noke ngic benang ngenge ingucneyac. Ngenge siduc-gbongngineng kucine mikac gagac, ye lobeening, noke Wapong gagaineholecte siduc madicne mibec yegengkengelegac. Yedi himong nga honocmeng ailu wiyac sasawa kiwecka fayackegac, yogo bayackewec. 16 Ngic-ngigac esecne gaibong, dameng iwa Israel yengele alingkacni miyac ngageyeleme yenge kwelenginengte nga angacnginengte gaga fungine fungine, yogolec aka mi holeyeleme gaibong. 17 Gaofebong ye kpaoma monic mi aiyelewec, miyac. Ye kwele-madicka gaganginengte ailu mime sawawacni mac nga wenac damengnginec fikecaigac. Ailu ye noba-nosing damengngine mime fikecaigac. Ailu nosingngineng homacne fikengeleme angac witina gagaing.” 18 Ngic yaec yeke inguc milu yowa bole sugucneyac bagacgu miweloc aiyeleboc depec weyetenogale aiibong yogo hegileibong.
Pol posadi wickelu holeibong
19 Aime Yuda-ngic Antiok nga Aikoniam taonkacni kwesilu yekele bole basowaleibong. Ailu ngic-ngigac kwelengineng kwefangkebong yenge momoc Pol posadi wikelu holeibong. Holelu ngageibong, “Ye biyac homagac.” Inguc milu taon lobeina fulucke haulu lobong fawec. 20 Faemewa mic-tengtengfocine yenge kwesilu lolicke domabong fangkelu taonka fewec. Aime mac saeme ye Banabasholec Debe taonka hikeiboc.
Macsoc lolickelu Antiok taonka hikeiboc
21 Hikelu iwa siduc madicne miboc yegengkeyeleme ngic homacnedi Yesu ngagesingkeibong. Aime yeke hatacmac hikeibocka yefe hefaliyelu Lista nga Aikoniam ailu Antiok taon yogo yengela hikeiboc. 22 Hikelu iwa macsoc mic-tengtengfocine kpaducebalu ngage-ngagesingkolec ganingte mibasanang aiyelelu yanguc edocebaiboc, “Nongileng Wapongte ngani-damongka fenogale aibeng doic fungine fungine fikenoleme ilec kwelina gadabelengte.” 23 Ailu taon moniyang moniyangka Yesule habu gaibong, yengele micnefocngineng bawosaecebaiboc. Ailu ngic-ngigac Yesu ngagesingkeibong, yengele ailu nosing-sawe galu milockelu Sugucnele molewa locebaiboc.
24 Inguc ailu yeke Pisidia himong falockelu hikegacgu Pamfilia himongka hikeiboc. 25 Iwa hikelu Pega taonka yowa edocebalu Atalia taonka hauiboc. 26 Haulu lac-wagewa felu Antiok iwa lisiyelu hikeiboc. Taon iwa hocne Yesule habu yengi molickelu Wapongte molewa locepabong bole miyectewec, yogo iwa hikelu bamoctoiboc. 27 Iwa kwesi sulumelu Yesule habu kpaducebaboc Wapongti molenginac pasi bame bole baiboc. Aime Israel yengele alingkacni miyac, Wapongti yengele yefe bayeleme Yesu ngagesingkeibong, yogolec siduc edocebayackeiboc. 28 Ailu yeke Antiok iwa dameng dalicneyac mic-tengtengfocine yengele hewacka gaiboc.
14:3 Mrk 16:20; Hib 2:4 14:5 Sale 14:19 14:11 Sale 28:6 14:15 Sale 10:26; Mige 146:6 14:16 Sale 17:30 14:17 Yer 5:24 14:19 Sale 17:13; 2Kor 11:25 14:22 Sale 15:32; 1Tim 3:3 14:26 Sale 13:1-2 14:27 Sale 15:4,12