15
Yowale Yerusalem feibong
Yudeya himongkacni ngic gocne yengi Antiok taonka haulu agofocngineng ngage-ngagesingkolec yanguc weduyeleibong, “Ngenge Mosesle yowa hegilebong soc tofangineng mi helockedaingtewa, bikickacni baickeme wasecne nalic mi aidaingte.” Inguc milu Pol nga Banabas yekeholec yowangineng fec-wac aime kwele moniyang mi aiibong. Inguc aigacgu Yesule habu yengi Pol nga Banabas ailu ngic gocne bawosaecebabong Yerusalem iwa hikelu habu micnefocngineng nga salecebaicne yengeholec yowa yogo mibong madickenale salecebabong hikeibong. Aime Yesule habu yenge yefele wiyac yelelu salecebabong hikeibong. Hikelu Fonisia nga Samaria prowinswa hike sulumelu agofocngineng ngage-ngagesingkolec iwa gaibong, yenge yanguc edocebaibong, “Israel yengele alingkacni miyac homacnedi kwele-hefaliyec aigaing.” Inguc mibong, yenge yogo ngagelu kwele-madic sugucne ngageibong. Aime yenge hikegacgu Yerusalem sulumebong Yesule habu nga salecebaicne ailu Yerusalem habu micnefocngineng, yengi macka locebaibong. Aime, Pol nga Banabas yeke Wapongti molenginac pasi bame bole baboc noine fikewec, ilec siduc bayeleiboc.
Aime Farisaio yengele alingkacni gocnedi Yesu ngagesingkeibong, yengi fangkelu yanguc miibong, “Israel yengele alingkacni miyac yenge soc tofangineng helockedaing ailu Mosesle yefe-yowa balaibedaing.”
Pitadi ngage-ngagesingte yowa edocebawec
Inguc mibong salecebaicne nga micne yengi sugu kpaduckelu yowa yogo tembuc mingagec aiibong. Migacgu Pitadi fangkelu yanguc miwec, “Agofocne, Israel yengele alingkacni miyac, yenge nale mickacni siduc madicne ngagelu ngagesingkeningte Wapongti esecneyac nongileng hewackacni bawosaecnuwec, yogo ngagegaing. Wapong ye kwelewa ngani-nganidi esecne Tili Asu nolewec, yogo ingucneyac Israel yengele alingkacni miyac, yengele angackewecte yelewec. Nongileng ngagesingkeibeng, ingucneyac yenge ngagesingkeibongte Wapongti kwelengineng suweyackewec. 10 Aime omale ngenge Wapong kwesackelu Mosesle yefe-yowa yogo mic-tengtengfocine yengele feiwa lonogale aigaing? Yogo nalic mi aidaingte. Ngambofocnonggeng nga ngesafocnonggeng ailu nongileng yogo aibibiyelu kpungkeibeng. 11 Ailu yanguc ngagesingkegabeleng, ‘Sugucne Yesudi moc bamadickelu Yuda-ngic nga Israel yengele alingkacni miyac, nongileng momoc bikickacni baicnubame wasecne aidabelengte.’ ”
12 Inguc mime habu sugucne yenge moc sugu ngagelu ngiyeibong. Aime Pol nga Banabas yeke Wapongti molenginac pasi bibiineholec nga pasi mi ngani-nganiine bawec yogolec siduc aiiboc. Israel yengele alingkacni miyac yengi ngagesingkeningte ailu, bole baboc pasi haic fungine fungine fikewec.
Yakobodi umacte yowa edocebawec
13 Siduc aiyeleboc motome Yakobosdi yowa yanguc edocebawec, “Agofocne, mibe ngagening, 14 Wapongti molickelu Israel yengele alingkacni miyac, yengelacni ngic-ngigac bacebame yele aling ainingte yefe bafuwawec,* yogolec yowa Simonti mime yegengkeme ngageibong. 15 Aime yele yowadi Wapongte sinaic mimi yengele yowaholec andoyac aiiboc. Ngagegaing, Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeibong fagac,
16 ‘ “Nani lobewa gacgu hefaliyelu Dawidile mac-bala hatacmac bagboliyelu basanangkedacte. 17 Aime ngic gocnedi Sugucne na wacke-basac ainelelu ngagecnudaingte, aime Israel yengele alingkacni miyac, yenge inguchac alingfocne aidaingte.” 18 Sugucne ye esecne benang yowaine inguc miwec.’ (Amosi 9:11-12)
19 “Yogolecte ailu yanguc migabac, Israel yengele alingkacni miyac, yenge kwelengineng hefaliyelu Wapongta lobong, umac mi yelenoga. 20 Yanguc sugu mipangkelu hibi kwelengkeyelenoga, ngic-ngigac yenge siduc-gbongnginengte ibu milu sic wecebacaigaing, sic ingucne yogo wonongkolec, hegiledaing. Ailu selo pasi mi aidaing, nga bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeicne nga sac hegiledaing. 21 Yenge Mosesle yowa yogo biyachac ngageibong. Nga yogo esecne biyachac Yuda yenge molickelu taonsoc wafe-hikeibong. Ailu yangucteyac Sabat ngiye-ngiye damengka kpakpaduc macnginangsoc wafe-ngagec aicaigaing.”
Israel alingkacni miyac, yengele hibi
22 Aime salecebaicne nga micnefocngineng ailu Yesule habu sasawa, yenge ngagebong yogo nalic aiwec. Aime yenge ngic micne yaeckang bawosaecepaibong monic wacine Yudas, yele wacine monic Basabas, ailu Sailas. Bawosaecepabong yeke Pol nga Banabas yekeholec momoc Antiok taonka hikenogale salecepaibong. 23 Ailu hibi monic yanguc milu kwelengkelu yetebong hikeiboc,
Nonge salecebaicne nga agofocnonggeng ngage-ngagesingkolec yengele micnefocnginengti hibi yago kwelengkelu Israel yengele alingkacni miyac, ngenge Antiok nga Siria ailu Silisia himongka gagaing, agofocnonggeng ngage-ngagesingkolec ngengele hibi yago longelegabeleng.
Wenac madic.
24 Nongelacni ngic gocne yenge nongi mi salecebabeng ngengela fulu yowa edocngebalu ngage-ngagengineng basifuwebong ngageboc aibong, siducngineng ngagegabeleng. 25 Nonge yogo ngagelu kwele moniyang ailu ngic yaeckang bawosaecepalu agokecnonggeng Banabas nga Pol yekeholec salecepabeng fugabiyec. 26 Ngic yeke hocne Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yele ailu gaganginecte ngageboc mi ailu gaiboc. 27 Nonge Yudas nga Sailas bawosaecepabeng, yeki fulu yowa yogo micnginackocni miboc yegengkengeleme ngagedaing. 28 Tili Asudi nongeholec gagacte ailu umac gocne witinginang mi lonogale ngagebeng madickegac. Ngenge yefe-yowa yago sugu balaibebong madickedaicte: 29 Ngic-ngigac yenge siduc-gbongfocngineng yengele depecte sic wecaigaing, ngenge yogo hegiledaing. Ailu bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeicne nga sac hegiledaing. Ailu selo pasi mi aidaing. Ngenge yogo sasawa hegileyackebong madickedaicte.
Aime ngenge kwele-madicka gadaing.
Yudas nga Sailas mibasanang aiyelelu lisiyeiboc
30 Aime habu yenge ngic yogo salecebabong Antiok hauibong. Ailu iwa Yesule habu Antiok gaibong, yenge kpaducebalu hibi yogo yeleibong. 31 Ailu yenge baba-sanang hibi yogo wafe nganilu kwele-madic ngageibong. 32 Ailu Yudas nga Sailas yeke Wapongte sinaic mimi galu yowa homacne milu agofocngineng ngage-ngagesingkolec kwelengineng kwefangkelu mibasanang aiyelelu gaiboc. 33 Inguc aigacgu damengnginec motome agofocngineng ngage-ngagesingkolec yengela hikenogale aiboc kwele-mogung yowa ameine aiyetebong hikeiboc. 34 [Aime Sailasdibac iwa ganogale ngagewec.]
Pol nga Banabas yeke siyeckeiboc
35 Pol nga Banabas yeke Antiok taonka bolenginec hatacmac taockelu balu gaiboc. Aime ngic homacnedi yeke baficepabong Sugucnele yowa ngic-ngigac edocebalu weduyelelu siduc madicnele fungine mibong yegengkeyelewec. 36 Gacgu Poldi Banabas yanguc edowec, “Nokilec hatacmac hefaliye hikelu agofocnonggec ngage-ngagesingkolec Sugucnele yowa taonka esecne mibec yegengkeyelewec yenge wenuc gagaing, yogo hikelu ngani-ngagec aiyelenac.” 37 Inguc mime Banabas ye Yohane wacine monic Mareko ye momoc hikeningte miwec. 38 Mareko ye molic-molic yekeholec Pamfilia himongka hikecgu bole hegilelu hikewecte ailu Poldi yeholec hikeningte ngageme mi madickewec. 39 Inguc ailu Banabasholec yowanginec fec-wac aime hegilelu siyeckeiboc. Banabas ye Mareko bame hikelu lac-wagewa felu Saiparus nucka hikeiboc. 40 Nga Pol ye Sailas bame hikenogale miboc agofocngineng ngage-ngagesingkolec yengi Sugucnele mimi-madicti ngekela fadaic mibong hikeiboc. 41 Yeke Siria nga Silisia himongka hikegacgu Yesule habu mibasanang aiyeleiboc.
15:1 Gal 5:2 15:2 Gal 2:1 15:4 Sale 14:27 15:7 Sale 10:1-43 15:8 Sale 10:44; 11:15 15:10 Mat 11:30; Gal 3:10 15:11 Gal 2:16; Efs 2:5-8 15:13 Gal 2:9 * 15:14 Yefe yogo Koneliusle macka molickelu fikewec. 15:16 Dawidile mac-bala yogo Dawidi gbolifocine yengele migac. 15:28 Mat 23:4 15:34 Hibi esecne nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, gocne kebangine 34 mi fagac. 15:37 Sale 12:12,25 15:38 Sale 13:13; Kol 4:10