18
Poldi Wapongte yowa Korin taonka miwec
Pol ye boleine bamoctolu Atens hegilelu Korin taonka hikewec. Iwa Yuda-ngic monic bafuwawec wacine Akwila, ye Pontus himongka fikewec. Aime ye ngigacine Prisila yeholec Itali himongka hikelu gaebocka ngictau Sisa Klodiusdi edome Yuda-ngic-ngigac Roma taonka gaibong, yenge salecebame Roma hegilelu hikeyackeibong. Ilec yeke Roma hegilelu Korin taonka gbogboli benang kwesilu gaiboc. Aime Pol yekela hikewec. Pol ye seli-mac baba ngic nga Akwila ye bole yogohac balu gawecte yele macka ngiye-fac ailu bafickeme yeke momoc moneng banogale bole yogo balu gaiboc. Bagalu Pol ye Sabat ngiye-ngiyele damengka Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu Yuda-ngic nga Grik-ngic yengeholec yowa mingagec ailu mime yegengkeyelelu gawec.
Aime Sailas nga Timoti yeke Masedonia prowinswacni kwesiboc Pol ye seli-mac babale bole yogo hegilelu siduc madicne sugu sanangneyac milu gawec. Ailu Yuda-ngic yowa yanguc mime yegengkeyelelu gawec, “Yesu ye Mesia hocne.” Ye inguc milu game yenge yowaine sulebong, ye hegilecebalu ngakpiine weiyangkeme lube wame yanguc edocebawec, “Ngenge ngengileng bikicnginengte ameine i nale mi aidaicte, yogo ngengileng aidaicte. Ilec yakumac hegilecngebalu Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikedacte.”
Pol ye inguc milu Yuda-ngic yengele kpakpaduc mac hegilelu ngic monic wacine Titius Yastus, yele macka felu ngiye-fac aiwec. Ngic yogo ye Israel yengele alingkacni miyacti Wapong afeelu gawec. Yele mac yogo Yuda-ngic yengele kpakpaduc mac yogolec mecina ngiyewec. Aime Yuda-ngic yengele kpakpaduc macte damong wacine Krispus, ye nga golowacfocine yenge Yesu ngagesingkeibong. Aime Korin ngic-ngigac homacnedi Polle yowa ngagelu Sugucne ngagesingkelu misa lowaibong.
Aime deboc monicka Sugucnedi Pol gung-didicka ingucne yowa yanguc edowec, “Na damonggudacte, yogolec ga hangoc ailu micgone mi hidickedamec, ga sanangke galu mic-yowane midamec. 10 Nale ngic-habu sugucne taon iwa gagaing ngic yenge webac mi aigeledaingte.” 11 Inguc mime Pol ye hifa moniyang nga tamacne 6 Korin taonka iwa galu Wapongte yowa ngic-ngigac edocebalu weduyelewec.
Pol kiyala bahikeibong
12 Galio ye Akaia prowinswa kiya sugucne gawec. Dameng iwa Yuda-ngic yengilangkac kwele moniyang ailu Pol ngaba aicnolu yowawa loningte bahikeibong. 13 Kiyala bahikelu kpolickelu yanguc miibong, “Ngic yago ye yefe-yowa hegilecaigac. Ye yefe monic balaibelu Wapong afeeningte ngic weduyelecaigac.”
14 Edobong Pol ye micine efeckeme yowa minogale aiyemewa Galiodi Yuda-ngic yanguc edocebawec, “O Yuda-ngic, ngic ye sowacne umac sugucne me kpisicne gocne bafuwadecka ingucne, yowangineng nalic ngagedacka. 15 Aime ngengebac ngengileng miweduc yowa nga wac fungine fungine nga yefe-yowangineng yogolec yowanginengti fec-wac aigacte ngengung mimoctodaing. Yowa ingucne nani nalic mi mimoctodacte, yogo nale bole miyac.” 16 Inguc milu yowangineng welockelu aiyeleme waibong. 17 Walu yenge kwele moniyang ailu kpakpaduc macte damong, wacine Sostenes, kiyale dongewa webong kiya ye yogo nganilu kpaoma aiwec.
Siria prowinswa hikeibong
18 Pol ye Korin gacgu agofocngineng ngage-ngagesingkolec kwele-madic yowa aiyelelu Siria prowinswa hikenale Kengkia taonka hauwec. Haulu Wapongkolec mimipang miwecte hodoc-hekengngine balockelu fodewec.* Aime Prisila nga Akwila yeke momoc hauibong. Fodeme wagewa felu hikeibong. 19 Yenge Efesus taonka hikelu Pol ye Akwila nga Prisila hegilecepalu Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu yengeholec Wapongte mic-yowa mingagec aiibong. 20 Aime Yuda-ngic yenge Pol yengeholec ganale uwacnobong ye hegilewec, ailu yengeholec yowa yanguc mingagec aiwec. 21 “Entacka Wapongti hatacmac ngengela kwesibele ngagemebac na hefaliyedacte.” Inguc milu Efesus taon hegilelu lac-wagewa hatacmac felu hikewec. 22 Hikegacgu Sesarea taonka sulumelu Yesule habu Yerusalem iwa gabong yengela felu yengeholec yowa mingagec ailu Antiok taonka hike hauwec.
23 Dameng gocna Pol ye Antiok iwa gawec. Gacgu taon yogo hegilelu Galata nga Frigia himongka lolickelu mic-tengtengfocine mibasanang aiyelelu gawec.
Apolos ye Efesus nga Korin taonka hikewec
24 Dameng iwa Efesus taonka Yuda-ngic monic kwesiwec, wacine Apolos. Ye Aleksandia taonka fikelu hibi-mac sugucne bamoctolu Wapongte hibiwa yowa kwelengkeicne fagac, yogolec fungine ngage-motoyackewec. 25 Yengi Sugucnele yefele weducnobong ngagewec. Ailu ye Yohanele misa-lowac, yogo sugu ngagelu gawec. Ailu ye Yesule yefe nebocine sugu dondonne dacineholec milu weduyelewec. 26 Ye Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka siduc madicne hangoc mikac edocebawec. Ailu iwa siduc madicne mime Prisila nga Akwila yeke yowaine ngagelu macka mengocke lelu Wapongte yefe dondonnele miboc yegengkecnowec.
27 Aime Apolos ye Akaia prowinswa hikenogale mime agofocngineng ngage-ngagesingkolec yengi mibasanang aicnolu mic-tengtengfocine Akaia gaibong, yengele hibi yanguc kwelengkeibong, “Ngic yogo ye ngengela fume ngenge mac holecnodaing.” Inguc kwelengkelu lacnobong balu hikewec. Hikelu iwa Wapongti ngic-ngigac moc bamadicebame Yesu ngagesingkeibong, yengela hikelu homacneyac baficebalu gawec. 28 Ye yowa sugucne dondonne benang Yuda-ngic ameine bafaliyeyelelu yanguc mime yegengkeyelewec, “Yesu ye hocne Mesia.” Wapongte hibiwa yowa yogo milu edalicebame kwelenginengte kuc wawec.
18:2 Rom 16:3 18:3 Sale 20:34 18:5 Sale 17:14-15 18:6 Sale 13:46,51; 20:26 18:10 Yos 1:9; Yes 41:10 * 18:18 Yuda-ngic yengele yefe-yowa balaibelu Wapongta mipangkewecte ailu hodoc-hekengngine balockelu fodewec. Aibaba ilec fungine Himong Kisiwa 6:1-21 iwa fagac. 18:18 Him 6:18; Sale 21:24 18:25 Ngic-ngigac yenge Yesule mic-tengteng ainogale Wapong Mamac nga Madec ailu Tili Asu yengele wacka misa-lowac hatacmac aidaing. Yohanele misa-lowac yogo andoine mi aiwec, ilec miicne, yogo mi ngage-motowec. 18:28 Sale 9:22