19
Poldi Efesus taonka weduyelewec
Apolos ye Korin taonka gaemewa Pol ye sifecka-yefe falocke hikecgu Efesus taonka sulumelu mic-tengtengfocine gocne bafuwacebalu uwayelewec, “Ngenge Yesu ngagesingkelu Tili Asuholec aiibong me miyac?”
Inguc mime yengi miibong, “Miyac, Tili Asu gagac, siduc ingucne monic mi ngageibeng.”
Inguc mibong hatacmac uwayelewec, “Aime ngenge oma misa lowaibong?”
Mime yanguc miibong, “Nonge Yohanele misa-lowac aiibeng.”
Inguc mibong Poldi yanguc edocebawec, “Yohanedi ngic kwelengineng hefaliyeningte misa-lowac aiyelelu yanguc edocebawec, ‘Ngic lobena kwesilu gagac, ngenge ye ngagesingkedaing.’ Ye yowa yogo Yesule ngagelu miwec.” Ngic yenge yowa yogo ngagelu Sugucne Yesule wacka misa-lowac aiibong. Misa-lowac aibong Poldi moleine socnginang lome Tili Asudi yengela wawec. Walu kwelengineng wakeme yenge yowa silicine gocne nga sinaic yowa miibong. Ngic inguc aiibong, yengele dzalengineng 12 ingucne aiwec.
Pol ye Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka tamacne habackang hangoc mikac felu siduc madicne mime yegengkeyeleme gawec. Ailu ye Wapongte ngani-damongte fungine yengeholec mingagec ailu edocebawec. Inguc aime ngic gocne yenge kwele-sanang ailu Yesule yefe madicne yogo ngic-ngigac habu sugucne yengele dongewa lobeelu misowaleibong. Aime Pol ye yenge hegilecebawec. Hegilecebalu mic-tengtengfocine sugu kpaducebalu hadengsoc ngic monic wacine Tiranus, yele wewedu macka ngiyelu siduc madicne miweduc aiyelelu gawec. 10 Ye hifa yaeckang inguc ailu gacgume Asia prowinswa Yuda-ngic nga Grik-ngic sasawadi Sugucne Yesule yowa ngageyackeibong.
11 Ailu Wapongti Pol moleina pasi haic fungine fungine kucineholec bame fikewec. 12 Pol ye bolele kpolucine nga haicte keleng babaine balu gawec, ngic-ngigac yenge yogo balu huckolec yengela bahikebong yenge yogo bauwalu madickelu gaibong nga aleng yenge kwelenginangkocni ofelu hikelu gaibong.
Alengti ngic 7 basowalecebawec
13 Yuda-ngic gocne himong gocna lolickelu aleng yebicebalu gaibong, yengelacni ngic gocnedi ngic-ngigac alengkolec yengele socka Yesule wacka kwesac ailu wackelu bole balu yanguc milu gaibong, “Yesu wacine Poldi mime yegengkecaigac, ga ngic yele wacka hikedamec.” 14 Ailu Yuda-ngic monic wacine Skewa, ye depec-baba ngic micne gawec, aime ye madecfocine 7 yenge inguc hocne ailu gaibong. 15 Dameng monicka inguc mibong alengti yowa yanguc bafaliyeyelewec, “Yesu ngagegabac, nga Pol inguchac ngagegabac. Aime ngenge ma?” 16 Inguc milu ngic alengkolecti aalic ngagelu dacineholec fangkelu madec sasawa hobacebalu ngakpingineng basulackelu wecebalu socngineng balockeme yenge sac lowalu senggang senggang fangkelu mackacni walu hikeibong.
17 Aime Efesus taonka Yuda-ngic nga Grik-ngic yenge ngic alengkolecte siduc ngagelu kucngineng wame homacneyac hangocebawec. Inguc ailu Sugucne Yesu afeelu mitengkeibong. 18 Mitengkebong ngic-ngigac Yesu ngagesingkeibong, yengelacni homacnedi kwesilu aibabangineng sowacne ailu gaibong, yogo yegena mifickeyackeibong. 19 Mifickebong ngic-ngigac homacnedi esecne dinac-kpanggec aibaba balu gaibong, yogolec hibingineng kpaduckeyackelu ngic yengele dongewa lobong dacka lobewec. Kpaduckelu lobong lobewec, hibi yogolec fuline, ngic 10 yengi hifa 20 kampani bole balu bole-fuli badaingte, moneng dzaleine yogolecsoc aiwec.* 20 Aime yenge inguc aibong Sugucnele yowa-siducti neboc nga neboc sawelu kucineholec hikewec.
Poldi Yerusalem iwa hikenogale miwec
21 Pol ye bole yogo bamoctoyackelu yanguc miwec, “Asudi kwelena ngage-ngage nelegac, ilec na Masedonia nga Akaia prowins falockelu Yerusalem iwa hikedacte. Hikelu gabe motome Roma taonka hikedacte.” 22 Inguc milu mole-bafickecine Timoti nga Erastus salecepame Masedonia prowinswa molickelu hikeiboc. Aime yeicnebac Asia prowinswa hatacmac kpisicnemac taockelu gawec.
Gbong Atemis
23 Dameng iwa Efesus taonka Yesule yefele ailu hasowac sugucne fikewec. 24 Yogo yangucte: Siliwadi mole-hibi baba ngic monic gawec wacine Demitius, yedi Atemis siduc-gbong yogolec ibu-kulucte siduc-gbong kpisic-kpisic siliwadi balu game ngic yengi fuli balu gaibong. Fuli babong ye nga bole-ngic agofocine moneng homacne balu gaibong. 25 Aime Demitiusdi bole-ngic agofocine nga mole-hibi baba ngic sasawa kpaducebalu yanguc edocebawec, “Agofoc, bolenonggeng yagodi moneng-mafa bafuwanolecaigac, yogo ngenge ngagegabiyeng. 26 Aime ngic monic kwesilu gagac wacine Pol, yele fungine ngagegaing. Ye Efesus taonka nga Asia prowins iwacni ngic homacne kpaducebalu kwele basifuc aiyelelu yanguc edocebalu gagac, ‘Siduc-gbong ngic-moledi baicne, yogo wiyac noine miyac.’ 27 Ye inguc aime bolenonggeng kucine wadaic ilec, ailu yogo sugu miyac. Gbongnonggeng sugucne Atemis yele kuluc yogo wiyac omane aidaicte, ailu Atemis yeicne wac-siducinele kucine wayackedaic ilec. Aime Asia prowinswacni nga himong neboc nga nebockacni ngic yenge momoc Atemis afeecaigaing aime siducine wenuc miyac aidaicte, idi kpungke-kpungkeine aigac.”
28 Demitius ye yowa inguc edocebame yenge aalic sugucne ngagelu aukwelu yanguc miibong, “Efesus nongileng Atemis ye feicnetowa!” 29 Inguc mibong ngic homacnedi yengela taockelu taon wakelu aalic sugucne ngagelu kpakpaduc sobengka sasawadi kpaduckelu momocyac gasacke hikeibong. Ailu Masedonia-hocni ngic yaeckang Polholec gacaigaic, wacnginec Gaius nga Aristakus, yeke bacepalu fulucepa hikeibong. 30 Aime Pol ye inguc ngagelu ngic kpatulelu sobengka hikeibong yengeholec hikenogale mime, mic-tengtengfocine yengi sebileibong. 31 Ailu Asia prowinsle ngic sugucne gocne yenge Pol agofocinedi gaibong, yengi inguchac Pol kpakpaduc sobengka mi hikenale kpatalacnolu yowa lobong hikewec.
32 Aime kpaduckeibong iwa ngic-ngigac yenge yowa hendolong homacne aibong yowa sifuweyackewec. Sifuweme ngic gocne homacnedi yanguc ngageibong, “Fungine omale nongileng yawa kwesilu domagabeleng?” Inguc milu ngagebong kpungkewec. 33 Kpungkeme domabong Yuda-ngic agongineng monic wacine Aleksanda, ye ngic-habu sugucne yengele hewacka fedomalu yowa miedoc aiyelenogale ailu ngic mole balang baduyelewec. 34 Aime ngic yenge ye Yuda-ngic, inguc biyac ngani-motolu yengileng bucnac awa yaeckangte kwelina aukwelu yanguc miibong, “Efesus nongileng Atemis ye feicnetowa!”
35 Inguc ailu gaebongka Efesus taonte hibi kweleng-kweleng ngicti kwesilu yanguc edocebawec, “Ngenge waickelu ngiyening! Efesus ngic ngenge ngagening, Atemistowanonggeng ilucine nga kulucine damongkecaigabeleng. Ailu yele iluc sawawacni wawec, yogo himongtowa himongte ngic-ngigac sasawadi ngageyackegaing. 36 Ilec ngenge kwelengineng wana, aibaba kosa mi aining. 37 Aime ngenge ngic yaeckang bacepalu kwesigaing, yeke siduc-gbongnonggengte kuluckacni wiyac monic hise mi bagabiyec me Atemis fecfec ailu mi misulegabiyec. 38 Entacka Demitiusle bole-ngic agofocine yenge ngic monicte ngagebong sowaleme ye yowawa lodabiyeng. Aime yowawa lolole dameng fagac ailu kiya gagaing. Umacngineng yogo yengela bahikelu yowawa locebadabiyeng. 39 Me entacka ngengileng yowa monic fagacka micne-baba yengele kpakpaduc damengka bahikebong mimoctodaing. 40 Umacnonggeng yago fagac, ngenge yakumac wiyac aigaing ailu Romale damong yengi yowawa locnubadaing ilec. Fungine mikacka wiyac aibong entacka ngic sugucne weledaingte ingucne yowa minogale kpungkedabelengte.” 41 Hibi kweleng-kweleng ngicti yowa inguc milu salecebame hikeibong.
19:1 1Kor 3:6 19:2 Sale 8:16 19:4 Mat 3:11 19:6 Sale 8:17; 10:44,46 19:11 Sale 14:3 19:12 Sale 5:15 19:17 Sale 5:11 * 19:19 Siliwa moneng 50 tausen domagac nga Siliwa moneng monic, yogo hadeng moniyangte bole-fuli. 19:21 Sale 23:11; Rom 1:13 19:23 2Kor 1:8 19:29 Sale 20:4; 27:2; Kol 4:10; Flim 24