20
Poldi Masedonia nga Akaia prowinswa hikewec
Yowa hendolong miyac aime Pol ye Yesule mic-tengtengfocine hefolecebame kwesiibong. Kwesibong yowa edocebalu mibasanang aiyelelu molenginang balu Masedonia prowinswa hikewec. Hike prowins yogo falockelu Yesule habu ngiye-hikegaingsoc, yengele ngage-ngage bagboliyelu mibasanang yowa homacne aiyelela hikewec. Hikegacgu Grik himongka hikelu iwa tamacne habackang gawec. Gacgu kiwecka haulu wagewa yefe Siria prowinswa hikenogale mime Yuda-ngic yengi ngaba aicnolu yowaine hefebong ngagelu ye Masedonia prowinswa yefe hikenale ngagelu hefaliyewec. Aime ngic yangucti yefewa Pol balaibeibong: Pirus madecine Sopate Bereahocni ailu Aristakus nga Sekundus yeke Tesalonaika-hocni, ailu Gaius Debe-hocni nga Timoti nga Tikikus ailu Tofimus, yeke Asia prowins mesuinacni.* Ngic yogo yenge molickelu Toas taonka wangecnonggeng gaibong. Wangec gacgubong nongebac bret yis mikac nono, yogolec ngiye-ngagec dameng motome Filipai-hocni wage baibeng. Wage balu hadeng 5 hikegacgu Toas taonka hikelu iwa hadeng 7 gaibeng.
Toas taonka Yutikus homame bagboliyewec
Aime nonge Sondawa bret baucke nonogale kpaduckebeng Pol ye mac saeme hikenogale ngagelu Wapongte mic-yowa edocebalu gawec. Edocebalu game deboc hewac aime mac kweline wilini ngiyeibeng, iwa hifa homacne lobewec. Aime Pol ye yowa-dale mime madec monic wacine Yutikus, ye gungte tulic ngiyecgu ngigeckeme winduwacka yefe kpolotockelu falocke himongka haulu wehomame fawec. Aime bafangkelu nganibong homaicne aiwec. Ye mac kweline habackang witina wilini, iwacni wawewec. 10 Waweme Pol ye haulu madec witina famacke falu ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Madec ye gbolicne fagacte ngenge mi hiyaning.” 11 Inguc milu mac kwelina felu bret bauckelu yengeholec momoc noibong. Nobong motome yengeholec siduc madicnele mingagec ailu gacgume mac saeme hegilecebalu hikewec. 12 Ngic yengi sugu madec gboliyeme macina mengocke hikelu kwelengineng mogungkeme kwele-madic ngageibong.
Miletus taonka hikeibong
13 Aime gocne nonge Polholec Asos taonka hikenangte salecnubame lac-wagewa felu hikebeng yeicnebac hige-yefe fuwec, ye ngage-ngage inguc ngagewec. 14 Kwesi iwa bafuwacnubalu wagewa ofeme nonge momoc hikegacgu Mitilini taonka sulumeibeng. 15 Iwacni hikegacgu saeme Dzintacka Kios nucka hikelu kiwec falockelu Mituwacka Samos nucka hikeibeng. Iwacni Lolowingka Miletus taonka hike sulumeibeng. 16 Pol ye Pentikos ngiye-ngiye damengka Yerusalem iwa biyac hike ngiyenale ngagewec. Ailu ye Asia prowins mesuina ngiyeemewa dameng ewalidaickale Efesus moc falockelu hikegacgu Miletus hikewec.
Poldi Efesus ngic yengele sawang-yowa miwec
17 Hike iwa domalu yowa lome Efesus hikeme Yesule habu micnefocngineng yenge kwesiibong. 18 Kwesibong Poldi yowa yanguc edocebawec, “Na Asia prowinswa fulu ngengela bolene wenuc molickelu balu gaiba, yogo funginacniyac ngagegabiyeng. 19 Naneicne bawacnagulu Sugucnele kwelec kwekwe gabe Yuda-ngic yengi ngaba ainelelu lokwesacka locnubong ngengele kwele-sowac ailu hialu gaiba. 20 Ailu yowa minogale mi hangocnume hegilebe fawec. Ailu ngenge madickeningte yowa homacne ngic-ngigac mac-sobengnginang nga macnginangsoc wedungelelu gaiba.
21 “Na kwelenele kuc mi wame sanangnehac wedungelebe Yuda-ngic nga Grik-ngic kwele-hefaliyec ailu Wapongta hikelu Sugucnenonggeng Yesu ngagesingkeningte mibe yegengkengelewec. 22 Aime yabac Asudi kwelena dogbac aineleme Yerusalem iwa hikedacte. Hikebe aibaba monic weningucne iwa fikeneledaicte, yogo mi ngage-homagabac. 23 Na yanguc sugu ngagecaigabac, muc-mac nga doic Yerusalem iwa wangecne fagac, yogo macsoc hikebe Tili Asudi mifickenelecaigac. 24 Mifickeneleme naneicne gaganele ngagebe feicne mi aicaigac. Na moc yefe milockeneleme balaibe hikenogale ainelecaigac. Ailu Wapongti wiyac moc baba-madic aicaigacte siduc madicne mibe yegengkenale Sugucne Yesudi minelewec, kwelenedi bole yogo bagacgu bamoctonogale aigac.
25 “Ailu yanguc mibe ngagening, na Wapongte ngani-damongte yowa-siduc ngic-ngigac hewacnginang mibe yegengkengeleme ngagelu gaibong, ngenge lobewa gacgu haicne hatacmac mi nganidaingte. 26-27 Wapongti ngage-ngageine sasawa minelewec, yogo sasawa mifickengeleiba, yogowacni yowa monic hegilelu mi hesongkebe fawec. Ilec yakumac hedec hesulumec aingelebe ngagening: Ngengelacni monicti kweleine mi hefaliyedaicte ingucne, yele bikicte ameine nala mi fadaicte.
28 “Wapongte habu yeicne sacti fuli bacnubawec. Ailu Tili Asudi habu yengele damong ganingte bawosaecngebawec. Ilec ailu ngenge ngengileng damongnagulu, lama-damong madicne ingucne Wapongte habu ngani-damong aiyeledabiyeng. 29 Na yanguc ngagegabac: Ngenge hegilecngebalu hikebe kate-hoda micineholecti ngengela kwesilu lama basowalecngebanogale aidaingte. 30 Ailu ngengileng hewackacni ngicti fikelu kwesac-yowa ailu mic-tengtengfocine gocne biyac bacngebanogale aidaingte. 31 Ngenge yogolec ngage-motolu efeckelu gadaing. Na hifa habackang deboc hadeng hi kwele-sowackolec galu filesoc filesoc sawang-yowa mingelelu gaiba, yogo hegilebong mi wadaic, ilec ngenge bolene yogo ngagesilu gadabiyeng.
32 “Na Wapongte molewa locngebagabac ailu yele baba-madicte yowa kpaducngebalu locngebagabac. Yogodi kuc baningte basanangngebame ngenge ngic-ngigac gbagbacne gaga baibong gagaing, yogo yengeholec momoc gaga-sanang badaingte. 33 Aime na ngengeholec galu monengte andac mi aingeleiba. 34 Nga Molenedi bole babe moneng fikeme woc-wiyacnonggeng fuli balu naneicne nga ngicfocne baficebaiba, ngenge yogo biyac ngageibong. 35 Bolene sasawa balu gaiba, iwa yanguc wedungeleiba: Ngenge waweweine baficebanogale bole sugucne badaing. Sugucne Yesudi yowa yanguc miwec, ‘Ga kwele-madicka agogone wiyac monic lacnodamecte, yogolec kwele-angac sugucne gala fikedaicte. Nga kwele-madicka agogonedi wiyac monic geledaicte, yogolec kwele-angac efecnemac gala fikedaicte.’ Yowa yogo mi ngigecngebadaic.”
36 Pol ye yowa inguc mimoctolu yengeholec ketadi holelu milockewec. 37 Milockeme motome ngagelu yenge kwele-sowac ailu hiyalu Pol hobalu muduckeibong. 38 Ye esecne yowa monic yanguc edocebawec, “Ngenge haic-mesune hatacmac mi nganidaingte.” Ilec ailu yenge kwele-sowac sugucne ngagelu mengocke hikelu wagewa lobong felu hikewec.
* 20:4 Lukadi hibi yago kwelengkewec, ye Polholec Masedonia himongka feiboc. 20:17 Sale 18:21 20:18 Sale 18:19 20:23 Sale 9:16; 21:11 20:24 Sale 21:13; 2Tim 4:7 20:28 1Tim 4:16; 1Pi 5:2-4 20:29 Mat 7:15; Yoh 10:12 20:31 1Tim 2:11 20:33 1Kor 9:11-12 20:34 Sale 18:3; 1Tim 2:9