21
Pol lac-wagewa felu Tair taonka hikewec
Nonge hegilecebalu lac-wagewa felu Kos nucka hikeibeng. Hikebeng saeme Rodes nucka hikelu Patara taonka sulumeibeng. Iwa lac-wage monic Fonisia himongka hikenale efeckeme bafuwalu iwa felu hikeibeng. Hikegacgu Saiparus nuc kanawapec ngiyeme nganilu ewalilu Siria prowins sugucnapec hikeibeng. Hikelu wagedi Tair taonka mafa iwa lonale hikeibeng. Hikelu lome nonge macka felu mic-tengtengfocine bafuwacebalu yengeholec hadeng 7 gaibeng. Gaebengka Asudi bacebame yenge Poldi Yerusalem iwa mi hikenale sawang-yowa miibong. Aime gabeng damengnonggeng bangkaleme ngic-ngigac adu-madecfocnginengkolec mengocnubabong nonge momoc taon hegilelu kiwec mecina hauibeng. Haulu dingongka ketadi holelu milockeibeng. Milockebeng motome molewa babac ailu wagewa febeng yenge macka hefaliye hikeibong.
Agabusdi Polle sawang-yowa miwec
Tair-hocni hikegacgu Tolemes taonka hikelu wagewacni walu taon iwa gaibeng. Galu agofocngineng ngage-ngagesingkolec iwa gaibong yengeholec hadeng moniyang felu ngiyeibeng. Mac saeme wagewa felu hikegacgu Sesarea sulumelu haulu Yesule siduc-mimi Filip bafuwaibeng. Filip ye babafic ngic 7 locebaibong, yengele hewackacni monic ye hocne. Aime nonge yele macka feibeng. Ye adufocine 4 ngic mikac ngigac-adu gaibong, yenge Wapongte sinaic yowa milu gaibong.
10 Iwa hadeng gocne gaebengka Yudeya himongkacni Wapongte sinaic mimi monic wacine Agabus, ye nongela kwesiwec. 11 Kwesi sulumelu Polle umbika balu idi yeicne hige-moleine hefelu yanguc miwec, “Tili Asudi yanguc migac, ‘Umbika yagolec fileine ye Yerusalem iwa hikeme Yuda-ngic yengi yanguc hocne aicnolu Israel yengele alingkacni miyac, yengele molewa lodaingte.’ ”
12 Yowa inguc mime nonge nga mac-filefocine nonge sasawadi Pol Yerusalem iwa mi fenale milu sebilebeng 13 yedi yanguc miwec, “Ngenge homacne hiyalu hung-kwefang mi ainelening. Na Yerusalem iwa witicka fedacte, yogo sugu miyac. Na Sugucne Yesule wacka homanogale efeckegabac.” 14 Yowa edobeng mi ngageme hegilelu yanguc miibeng, “Sugucne ngagegac, inguc yogo fikedaic.”
Poldi Yerusalem iwa fewec
15 Hadeng gocne motome Yerusalem iwa fenogale efeckeibeng. 16 Efeckelu Sesarea-hocni Yesule mic-tengtengfocine gocne yengi mengocnubalu ngic monic wacine Nason, yele macka locnubaibong. Aime Nason ye Saiparus nucka fikewec ailu biyachac molickelu kwele-hefaliyec aiwec.
17 Aime hikegacgu Yerusalem iwa hike sulumebeng iwa ngage-ngagesingkolec agofocnonggeng yengi ago ainolelu kwele-madic ngageibong. 18 Aime mac saeme Poldi Yakobosle macka mengocnubame feibeng. Felu ngiyebeng micnefocngineng yenge kwesiibong. 19 Kwesiyackebong Poldi yenge molenginang bacebawec. Ailu Wapongti moleina pasi bame Israel yengele alingkacni miyac, yengela bole bame noine sasawa fikewecsoc, yogolec yowa-siduc aiyeleyackewec.
Gbagbacne ainogale asoc holeningte miibong
20 Pol ye yowa-siduc aiyeleme Wapong afeebong motome Pol yanguc edoibong, “Agononggeng, ga ngagegic Yuda-ngic tausen homacne ewalilu habu sugucnedi Yesu ngagesingkelu gagaing. Ailu yenge sasawadi Mosesle yefe-yowa yogo sanangne balu gacaigaing. 21 Aime gale yowa-siduc yanguc kwesime ngagecaigaing: Yuda-ngicti Israel yengele alingkacni miyac, yengele kebangka gagaing, yenge yanguc miyelecaigic, ‘Ngenge Mosesle yowa hegiledaing ailu sabacfocngineng yengele soc tofangineng mi helockedaing. Ailu Yuda-ngic aibabanonggeng hegiledaing.’ Yenge yowa inguc edocebaengka ngagecaigaing. 22 Ailu ngic yenge gale inguc ngagelu aalicebadaicte, yogolec wenuc aidabelengte. Ga Yerusalem yawa kwesimec, yogolec siduc ngagedaingte.
23 “Ilec nonge yowa monic edocgubeng balaibedamec. Nongela ngic 4 gagaing, yenge Wapongkolec mimipang milu hodoc-kandangngineng mi balockeicne gagaing. 24 Ga yengela taockelu aibaba gbagbacne fagac, yogo yengeholec balaibelu hasoc hole-holenginengte wiyac fuli balu hodoc-kandangngineng balockelu fodedaingte. Ga inguc aiyengka nganicgulu gale yanguc ngagegaingte, ‘Yowaine kwesime ngageibeng, yogo noine miyac. Ye yeicne Mosesle yefe-yowa balaibecaigac.’ Ga inguc aiyengka Yuda-ngic Yesu ngagesingkegaing, yenge gale ngaba mi aidaingte. 25 Aime Israel yengele alingkacni miyac yogo yengi Yesu ngagesingkegaing, yengele esecne yefe-yowa miibeng, yogolec yowa-siduc hibiwa biyachac yanguc kwelengkelu loyeleicne, ngic-ngigac yenge siduc-gbongnginengte depec milu sic wecaigaing, ngenge yogo hegiledaing. Ailu bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeicne nga sac hegiledaing. Ailu selo pasi mi aidaing.”
26 Inguc mibong Pol ye yowangineng ngagelu mac saeme ngic 4 yengela taockelu yenge momoc aibaba gbagbacne molickelu aiibong. Aime Ibu-kulucka felu gbagbacne ainogale dameng motome ibungineng lolu hasoc filesoc filesoc holenogale mime yegengkeyelewec.
Ibu-kulucka feme baibong
27 Aibaba gbagbacne yogolec hadeng 7 motonogale aiyemewa Pol ye Ibu-kulucka felu gacgume Asia prowinswacni Yuda-ngic yengi ye nganilu ngic-ngigac habutowa kwelengineng kwefangkebong Pol ngaba aicnolu hobalu 28 aukwelu yanguc wackelu miibong, “Oe Israel ngic, ngenge wele baficnubabong banang! Ngic yagodi himongsoc hike galu Yuda-ngic nongileng nga yefe-yowanonggeng ailu Ibu-kulucnonggeng, yogolec ngaba ainogale, ngic yagodi edocebalu gagac. Ailu Ibu-kulucnonggang Grik-ngic mengocebame ofelu macnonggeng gbagbacne yago wonong holeibong.”* 29 Aime Pol ye Efesus ngic monic wacine Tofimus yeholec taonka moc hike-kwesic aiboc nganicepalu gaibongte ailu yanguc ngagesilu miibong, “Ye Ibu-kulucka mengockeme yeke momoc feiboc.” Inguc moc ngagesiibong, yeke mi feiboc. 30 Ilec macfocine yenge aukwebong ngagelu fangke gbululuckelu wele kpaduckeibong. Kpaduckelu ngic gocnedi Pol hobalu Ibu-kuluckacni fuluckebong wame, iwahac nu holeyackeibong.
Pol ngic yengele molewacni bamoctowec
31 Ngaba yengi Pol balu wehomanogale aibong Roma hudu-baba ngic yengele damong sugucnela yowa yanguc hikeme ngagewec, “Yerusalem-ngic sasawa yenge yengungtiyac ngaba ainagulu hendolong sugucne aigaing.” 32 Yowa inguc ngagelu iwahac hudu-baba ngic feicne waicne bacebame gasackelu ngic-ngigac habu yengela hauibong. Haulu nganibong ngic yenge Pol welu gabong damong sugucne nga ngicfocine kwesibong, nganicebalu akikic hegileibong.
33 Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi kwesilu mime madecfocine yenge Pol balu sen yaeckangti hefeibong. Hefebong ngic-ngigac uwayelewec, “Pol ye ma ngic ailu ye oma wiyac aiwec?” Yogolec uuwa bole bawec. 34 Aime ngic yenge aunne aunne aibong hendolongka yowa fungine ngagenale aibibiyelu mime hudu-baba ngic yengi Pol balu yengileng bole-macka hefaliye hikeibong. 35 Aime Pol ye litiwa fenogale aime ngic yengi lolickelu sanangne igockebong hudu-baba ngic yengi Pol bafangkelu feibong. 36 Inguc aibong ngic habutowadi balaibecebalu aukwela aukwela hikelu yanguc miibong, “Ngic ye webeng homana!”
37 Inguc milu Pol mac kwelina bafenogale aiyebongka, yedi hudu-baba ngic yengele damong sugucne uwacnowec, “Na nalic yowa edocgudacte, me?”
Mime damongti miwec, “Ga Grik yowa ngagegic, me? 38 Esecne Aigita-ngic monicti ngaba bafuwanale ngic sowacne 4 tausen mengocebame himong kisiwa hikeibong. Ga ngic yogo me ga ngic monic?”
39 Uwacnome Poldi yanguc edowec, “Na Yuda-ngic benang ailu Silisia himongka Tasas taon wacine sugucne fagac, yogowacni. Ga nalic ngageneleengka ngic-ngigac yowa kpisicne edocebabe.”
Poldi Yuda-ngic yowa edocebawec
40 Inguc mime ngagecnome Pol ye litiwa domalu ngic-ngigac mole balang baduyeleme yowa mikac ailu waickelu domabong Hibru yowanginang yefe yanguc edocebawec,
21:4 Sale 20:23 21:8 Sale 6:5; 8:40 21:10 Sale 11:28 21:11 Sale 20:23; 21:33 21:13 Sale 20:24 21:19 Sale 15:12 21:20 Sale 15:1,5 21:23 Him 6:1-20; Sale 18:18 21:25 Sale 15:29 21:26 1Kor 9:20 * 21:28 Wapong Ibu-kulucine wonongkolec nganilu ngaba aidaickale yenge yowa yogo miibong. Israel yengele alingkacni miyac, yenge iwa mi feningte aka holeyeleicne. 21:29 Sale 20:4 21:36 Luk 23:18 21:38 Sale 5:36-37