23
Poldi ngic micne yowa edocebawec
Poldi Yuda-ngic yengele tutumangtowanginengte memba yengela donge hilalu yowa sanangnehac yanguc edocebawec, “Alingfocne, mibe ngagening, Wapongte dongewa na ngagebe bikicne mikac gaofecgu yakumac gagabac.” Inguc mime depec-baba ngic yengele damong sugucne monic wacine Ananaias, yedi Polle emewa ngic domaibong, yenge yanguc milu edocebawec, “Ngenge mesuina wening.” Inguc mime Poldi yanguc edowec, “Wapongti wecgudaicte, ga haicgone madicne, nga kwelegona aibaba sowacnedi wakeicne. Ga yefe-yowa balaibelu yowane wosaelu mimoctocnunogale bole bagic. Ailu yogo hegilelu wecnuningte sanangne migic, inguc ailu yefe-yowa fagac, yogo ewaligic.”
Inguc mime ngic domaibong, yengi yanguc edoibong, “Ga Wapongte depec-baba ngic yengele damong sugucne kucine bawalu yowa ingucne mi minong!”
Inguc mibong Poldi yanguc miwec, “Alingfocne, ye depec-baba ngic yengele damong sugucne gagac, yogo mi ngagelu yowa yefeina mi migabac. Wapongte hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ga micnefocgone mi misowalecebadamec.’ ” (Wahikeicne 22:28)
Aime ngic micne gocne yenge Sadyusi alingkacni, nga gocne yenge Farisaio alingkacni ingucti gaibong. Gacgubong Poldi yogo ngagelu kweleine fangkeme tutumangtowa iwa yanguc edocebawec, “Alingfocne, na Farisaio ngic, ailu yengele alingkacni fikeiba. Aime homackacni fangke-fangke i fikenale yowa ngagesingkelu gabe, yogolec yowawa locnugabiyeng.”
Yowa inguc mime Farisaio ngic nga Sadyusi ngic yenge yengungtiyac siyeckelu tutumangnginang fulucnaguibong. Sadyusi ngic yengi yanguc micaigaing, “Homackacni fangke-fangke nga angelo ailu asu, yogo mi fagac.” Nga Farisaio ngic yengi yanguc micaigaing, “Yogo foinac fayackegac.”
Aime yogolec tutumangnginang hendolong aiibong. Aibong Farisaio yengele alingkacni Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocnedi fangkelu yowa dacineholec yanguc miibong, “Nonge ngic yagolec bikic basackegabeleng. Angelo me asu monicti yowa edowecka, nonge yogolec yowa monic mi midabelengte.” 10 Milu yowanginengti fulucnagubong hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi gacgu Pol fuluckelu socine balockedaingkale hangockewec, aime hudu-baba ngic miyeleme yengi haulu Pol ngic hewacnginangkocni fulucke walu bole-macnginang baleibong.
11 Balelu deboc iwahac Sugucnedi Pol fikecnolu yanguc edowec, “Ga ngageboc mikac sanangne domadamec, ga Yerusalem yawa nale pasile ailu fungine miyengka yegengkeyelewec, yogo ingucneyac Roma taonka miyengka yegengkeyeledaic.”
Pol wehomanogale miibong
12 Mac saeme Yuda-ngic gocnedi yowa mingagec ailu yengungtiyac mimipang sanangne yanguc miibong, “Nongileng nosing misa mi nono gacgu Pol wehomalubac nosing misa nodabeleng.” 13 Ngic yenge kwele moniyang ailu yowa hefeibong, yengele dzalengineng 40 ewaliwec. 14 Ngaba yogo yenge hocne depec-baba ngic micne nga Yuda-ngic micnefocngineng yengela hikelu mifickeyelelu yanguc edocebaibong, “Nonge nosing misa mi nono gacgu Pol wehomalubac nosing misa nodabelengte, yowa yogo mipangkegabeleng. 15 Yogolec ngengi tutumangtowale memba yengeholec hudu-baba ngic yengele damong sugucnela yowa yanguc lobong hikedaic, ‘Ga Pol nongele tutumangka saleengka kwesilu yowaine hatacmac mihomana.’ Aime yowangineng ngagelu inguc aime nonge yefewa sangkelu Pol balu webeng homadaicte.”
Pol bengecinedi yowa ngagelu mifickewec
16 Inguc mibong Pol bengecinedi yowa yogo ngagelu hudu-baba ngic yengele bole-macka felu anicine edowec.
17 Edome Poldi hudu-baba ngic yengele micne yengelacni monic wackelu yanguc edowec, “Ga madec yago hudu-baba ngic yengele damong sugucnela mengocke lenong. Yedi yowa monic edodaicte.”
18 Inguc mime ngic yedi madec yogo hudu-baba ngic yengele damong sugucnela mengocke lelu yanguc edowec, “Muc-macka ngic Pol yedi wacnulu mineleme madec yago mengockelu welegabac, yedi yowa gocne edocgudaicte.”
19 Inguc milu edome damong sugucnedi madec moleina balu baicke lelu yekilackac domalu uwacnowec, “Ga oma yowa balu kwesigic, miyengka ngagebe.”
20 Uwacnome madec yogodi yanguc edowec, “Yuda-ngic yenge gala yowa lobong kwesinale mingagec aigaing. Kwesibong gagi Pol tutumangtowanginang mengockelu hikeengka yele fungngineine ninic ngageningte, uuwa lobong kwesidaicte. 21 Kwesime mi ngagedamec. Ngic dzalengineng 40 ewaligac, yenge yefewa sangkelu Pol wehomanogale mimipang sanangne yanguc mibiyeng, ‘Nonge nosing misa mi nono gacgu Pol wehomalubac nosing nodabelengte.’ Aime yenge yowa inguc mipangkelu biyac efeckelu gale yowale wangec gagabiyeng.”
22 Madec ye yowa inguc mime damong sugucnedi yowa yanguc edolu mimackelu salewec, “Ga yowa-siduc yogo kwesilu mifickelu edocnugic, yogo ngic monic mi edodamec.”
Pol Sesarea macka bahikeibong
23 Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi hudu-baba ngic yengele micne yaeckang wacepalu yanguc edocepawec, “Ngeke hikelu yanguc aidabiyec, hudu-baba ngic 200 ingucti yenge higedi yefe hikedaing, nga becosic witina ngiyecaigaing yenge 70 ailu sangala-baba 200, ingucti efeckelu debocka 9 kilok aiyemewa Sesarea bahikedaing. 24 Ailu Polle becosic monic bafuwacnolu satel holecnodabiyeng. Ailu ngenge ye akikic damongkelu gawana Feliks, yela bahikedaing.”
25 Inguc milu gawanale hibi monic yanguc milu kwelengkewec,
26 Na Klodius Lisias, nani gawana Feliks ngic sugucne, gale hibi yago kwelengkegabac.
Wenac madic.
27 Hudu-baba ngic yengi ngic monic balu fugaing, Yuda-ngic yengi balu wehomanogale aigaing. Aime nani ye Roma-ngic yengele alingkacni, yele inguc ngagelu hudu-baba ngic yengeholec hikelu losi yengele molewacni baibeng. 28 Balu yowawa lobong, ilec fungine ngagebe milu micne tutumangtowanginang bahikeiba. 29 Bahikebe yefe-yowangineng balaibelu ganingte ailu yowawa loibong, yogo bafuwalu yanguc ngageiba, “Ye yowawa loibong, yogo wehomanogale me muc-macka lonogale silicine mi aigac.” 30 Ngic gocne yenge wele yefewa sangkelu Pol balu wehomaningte yowa milu hefeibong. Aime ngagelu gala biyac salebe fugac. Ailu Pol yowawa logabiyeng, ngic yogo inguchac salecebabe gala fulu yowaine edocgudabiyeng.
31 Inguc kwelengkelu yeleme hudu-baba ngic yenge damongnginengte mic balaibelu Pol debockahac mengocke hikegacgu Antipatris taonka hikeibong. 32 Mac saeme hudu-baba ngic gocne yenge macka hefaliyeibong. Aime becosicka ngiyeibong, yengi sugu Pol mengockelu Sesarea hikeibong. 33 Hikelu gawana hibi lacnolu Pol inguchac yele molewa loibong. 34 Lobong gawanadi hibi wafelu Pol uwacnowec, “Ga himonggone wenuwacni?”
Mime Poldi miwec, “Na Silisia himong sugucnacni.”
35 Inguc mime gawanadi yanguc edowec, “Ga yowawa locguibong, yengi kwesi fikenelebong gale yowa minoga.” Ye inguc milu Pol Herodele macka lolu damongkeningte edocebawec.
23:2 Yoh 18:22-23 23:3 Mat 23:27 23:6 Sale 26:5 23:8 Mat 22:23 23:11 Sale 27:24; 28:16,23 23:15 Sale 25:3 23:27 Sale 21:30-33; 22:25-27 23:28 Sale 22:30 23:30 Sale 24:5-8