24
Pol yowawa loibong
Hadeng 5 motome depec-baba ngic yengele damong sugucne Ananaias nga Yuda-ngic micnefocngineng gocne ailu Roma-ngic yengele yefe-yowale ngage-ngage ngic monic wacine Tetulus, yenge Sesarea macka haulu gawanala Polle yowa miningte fikecnoibong. Fikecnobong gawanadi Pol micnome weleme Tetulusdi yele yowa milu gawana yanguc edowec, “Gawananonggeng Feliks, ga madicne damongnubaengka kwele-mogungkolec gagabeleng. Ailu gale ngage-ngagele ailu gaganonggeng bafaliyeme madicne gabeng nongela macsoc nga woc-wiyac sasawa madickelu ofegac. Yogolec gale kwele-madic ngagecaigabeleng. Ailu yowa mibe bole-dameng wikedameckale bawosaelu ngage-ngagesingnele yowa bangkacnemac edocgube.
“Polle aibaba yanguc nganiibeng: Ye mife-miwa ainolecaigac, yogo Yuda-ngic himongsoc gagabiyeng, yenge sasawa ngaba kosa bafuwayelecaigac ailu Nasaret habu monic yengele micne hocne gagac. Ye Ibu-kuluc yogo wonong holenogale aime baibeng. [Balu yefe-yowanonggeng iwa wiyac aicnonangte aibeng hudu-baba ngic yengele damong Lisias, ye nga madecfocine yenge momoc kwesilu dacineholec nongileng molewacni ewalicnubaibong. Ailu yele fungine miibong, ngic yogo yenge gala kwesi fikeningte miyelewec.]* Aime nonge yele yowa edocgugabeleng, yogo gageuc mi-uwac aicnolu yowawa logabeleng, yogolec fungine sasawa bafuwacnodamec.”
Yowa inguc mime Yuda-ngic yenge bafickelu yowaine basanangkeibong.
Feliksle haicka yowa miwec
10 Aime gawana ye Poldi yowa minale molediyac aicnome yedi yowa yanguc bafaliyecnowec, “Ga himong yagowa ngic-ngigac yengele mimocto-mimocto ngic hifa homacne gacaigic, yogo ngagesilu kwele-madicka mibe. 11 Na Yerusalem iwa Wapong afenogale milu felu gabe hadeng 12 sugu aiyec, ga yowa yogo ngage-homanogale milu ngic uwayeleengka edocguning. 12 Na Ibu-kuluc kwelina ngic gocne yengeholec yowane fec-wac mi aiwec. Me kpakpaduc mac gocna me mac-sobengka aibaba gocne aibe kpaduckeningte, monic mi aiiba. Me aibaba gocne monic aibe mi nganiibong. 13 Ngic yago yenge kpolicnulu fungine milu edocgugaing, yowa yogo noine monic nalic mi bafuwadaingte. 14 Ailu monic mifuwagelebe ngagec: Yesule yefe yogo gocnedi habu monic micaigaing, yogo balaibecaigabac. Yefe iwa ngambofocnonggeng yengele Wapong micine balaibelu yefe-yowa fagac, yogo sasawa balaibegabac. Ailu Wapongte sinaic mimi yengi yowa milu kwelengkeibong, yogo ngagesingkecaigabac. 15 Ailu ngic yago yakumac kpolicnugaing, yenge nga na nonge momoc Wapong yanguc ngagesingkelu gagabeleng, ngic sowacne nga dondonne homackacni fangke-fangkele dameng bangkalegac. 16 Inguc ngagesingkelu Wapongte dongewa nga ngic yengele dongewa bikicne mikac ganogale bole sanangne balu gacaigabac.
17 “Na hifa gocne himong dalicka gacgu ngic alingfocne gocne waweweine kwele-madicka wiyac gocne yelenogale, nga Wapongte ibu lonogale Yerusalem taonka kwesiiba. 18 Ailu gbagbacne galu aibaba gbagbacne ailu Ibu-kulucka felu ibu nga wiyac gocne lolu gabe bafuwacnuibong. Iwa ngic habu sugucne me hendolongkolec mi gaiba. 19 Asia prowinswacni Yuda-ngic gocne, yengi sugu hendolong sugucne inguc aiibong. Yengi hocne bikickolec wiyac monic balu gagabac milu gala kwesilu nale yowa edocgudabongka. 20 Me ngic yago domagaing, yengele memba tutumangtowawa domabe nale bikic monic bafuwaibongka, mifuwaning. 21 Na hewacnginang domalu yowa moniyang sugu yanguc aukwelu miiba, ‘Homackacni fangke-fangke yogo fagac.’ Yowa yogolec yakumac gale dongewa bacnulu kwesi yowawa locnugabiyeng.”
22 Aime gawana Feliks ye Yesule yefele siduc ngageyackegacte welockelu yanguc sugu edocebawec, “Hudu-baba ngic yengele damong sugucne Lisiasdi Yerusalemkocni wame yowangineng mimoctodacte.” Inguc milu yowangineng fanale milu salecebawec. 23 Ailu ye hudu-baba ngic yengele damong yanguc edolu miwec, “Ngenge Pol damongkebong lolickedaic. Aime agofocine yenge nalic kwesilu ngani-bafic aicnodaing.”
Pol hifa yaeckang muc-macka ngiyewec
24 Hadeng gocne gacgu Feliks yeicne nga ngigacine, wacine Drusila, ye Yuda-ngigac, yeke momocyac kwesilu Feliksdi Pol micnome ofelu Kristo Yesule ngage-ngagesingte fungine edocepame ngageiboc. 25 Ngageebocka yanguc edocepawec, “Aibaba dondonne balaibenoga, ailu kwele nga soc madicne damongkenoga, ailu mimocto-mimoctole dameng welegac.”
Inguc mime Feliks hangockeme Pol yanguc edolu salewec, “Nalic ga hikec, gacgu dameng monicka sawaine monic fikeneleme hatacmac wacgube kwesidamec.” 26 Gawana ye hikelu yanguc ngagewec, “Pol muc-mackacni hegilebe wayecte moneng gocne nelena.” Ye ngage-ungngine inguc fawecte damengsoc wackeme yeholec yowa mingagec ailu gaiboc.
27 Gaebocka hifa yaeckang motome, kiya monic wacine Pokius Festus, yedi kwesilu gawana Feliksle mac balu bole bawec. Aime Feliks ye Yuda-ngic kwele-madic ngagecnoningte Pol muc-macka ngiyeme hegilelu hikewec.
24:5 Sale 17:6 24:6 Sale 21:28-30 * 24:8 Hibi esecne nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, gocne kebangine 6b-8a mi fagac. 24:15 Yoh 5:28-29 24:18 Sale 21:12-28 24:21 Sale 23:6 24:22 Sale 23:26