27
Pol Roma taonka hikenogale bahikeibong
Aime hudu-baba ngic yengele damong monic wacine Yulius, ye Sisale habu yogowacni hudu-baba ngic 100 inguc damongebalu gawec. Aime Itali himongka hikenogale dameng bangkalewec. Bangkaleme ngictaudi mime Pol nga muc-macka ngic gocne Yulius yele molewa locebaibong. Aime yedi bacebame yenge momoc lac-wagewa feibong. Nga lac-wage yogo Adamitium taonkacni, ailu Asia prowins mesuina balaibelu taon falegackasoc, iwa hikenogale aime feibeng. Ailu Tesalonika taon Masedonia prowins, iwacni ngic monic wacine Aristakus, yeholec nonge momoc hikeibeng.+
Mac saeme lac-wage Saidon taonka hike sulumelu iwa domaibeng. Domabeng Yuliusdi Pol ago aicnolu ngagecnome taonka hikelu agofocine nganicebame ngani-bafic aicnoibong. Aime lac-wagewa hatacmac felu taon yogo hegileibeng. Hegilebeng gbelongti kwesilu hedicnubame yefe lilolu Saiparus nuc nga Asia prowins hewacnginac hikeibeng. Hikelu Silisia nga Pamfilia prowins falockelu hikegacgu Lisia himongka Maira taon iwa hike sulumelu hauibeng. Aime iwa Aleksandia taonkacni lac-wage monic domalu Itali himongka hikenogale aiwec. Aime hudu-baba ngic yengele damongti lac-wage yogo nganilu iwa bacnubame feibeng. Felu hadeng gocne uneng-uneng doic-bole bahikecgu Nidus taon ngiyewecka-haic hikeibeng. Hikebeng gbelongti wecnubame Krit nucka-haic hikeibeng. Hikegacgu nuc yogolec mesuine monic wacine Salmone falockeibeng. Falockelu Lasea bangkalelu kiwec madecna monic fawec, wacine Wage Nalic Domadaingte, nonge doic-bole bagacgu iwa hauibeng.
Poldi sawang-yowa edocebawec
Kiwecka dameng dalicne gabong mac-gbelong dameng bangkalewec. Bangkaleme basowalecnubadaickale, Poldi sawang-yowa yanguc miwec, 10 “Ngic, ngenge ngagening, yago nganilu ngagegabac. Entacka hikedabelengtewa, nongileng basowale-benangkebeng woc-wiyac homacnehacbenangti kiwecka hauyackedaingte. Lac-wage nga mafa sugudi mi haudaingte. Ngic nongileng momoc kiwecka haudabelengte, ingucne aigac.” 11 Inguc edocebame hudu-baba ngic yengele damong yedibac Polle yowa mi ngagesingkewec. Ailu ye wagele damong nga wage fileine yekele yowa ngagelu balaibewec. 12 Ailu kiwec madecna yogo nganibong lac-wagedi iwa mac-gbelongkolec dodomalesoc mi aiwec. Inguc aime yenge yogo hegilelu Krit nucka madecna monic fawec, wacine Finiks, iwa nalic haulu domaebongka mac-gbelong dameng miyac ainale homacnedi miibong. Iwa lai gbelong sanangnedi mi wecaigac, yafaladi sugu efecnemac wecaigac.
Lac-wage kiwecka haunogale aiwec
13 Aime kiwecka gbelong gbelong madicne weme lac-wage ngic yengi miibong, “Nalic hikedabelengte.” Milu angga fuluckebong ofeme Krit nuc kwegegengkelu hikeibeng. 14 Hikebeng dameng mi daliweme lai gbelong sugucnedi nuc falockelu lac-wage magocina sanangnehac wewec. 15 Welu lac-wage igockeme aibibiyelu hegilebeng gbelongte angacka hikeme hikeibeng. 16 Hikegacgu nuc kpisicne monic wacine Kauda, yogolec siyacina hikebeng dinggi kiwecka haunogale aiwec. 17 Aime doic-bole bagacgu dinggi lac-wage feina fuluckebong ofeme hefebong fawec.
Fame lac-wage siyeckedaickale, mucti basanangkelu wapiyeibong. Wapiyelu hefebong Siriti dingong faticna* iwa fedabelengkale, hangocebawec. Hangocebame lac-wage gumoinele kpoluc sugucne fuluckebong wame gbelongti fitolingnubame hikeibeng. 18 Hikebeng gbelong tapiliineholec welu fame basowalecnubadaickale, mac saeme mafa gocne kiwecka wickebong hauwec. 19 Haume deboc hadeng habackang aime lac-wagele bolele woc-wiyac wickebong hauwec. 20 Haume deboc hadeng homacne gbelong sugucnedi welu fawec. Fame nonge wenac me asocmeng monic mi fikeme nganilu ngage-ngagesingnonggeng fongkeme wasecne mi gadabelengte, inguc ngageibeng.
Ngic mibasanang aiyelewec
21 Aime ngic yenge dameng dalicne nosing misa hegilelu gacgubong Poldi lelu hewacnginang domalu yanguc edocebawec, “Ngic, ngenge nale yowa ngagedabong, ibac nongileng Krit nuc mi hegiledabeng. Ailu foinac, lac-wage mi sowaleme mafa nalic mi wicebadabeng. 22 Aime yanguc edocngebabe, nongileng hewackacni monicti mi miyac aidaicte. Ilec kwelengineng mi wadaic. Lac-wagedi sugubac kwosockedaicte. 23 Awecnahac debocka na Wapongne afeelu kwelec kwekwe gagabac, yele angelo monicti nala kwesi domalu 24 yanguc edocnuyec, ‘Pol, mi hangocguna. Ga Roma ngictau Sisa yele haicka domadamec, yogo fikedaicte.’ Ngagegic, Wapongti gale mimilocte ailu yanguc migac, ‘Ngic yago ngenge lac-wagewa gagaing, ngengelacni monicti mi miyac aidaicte.’+ 25 Ilec ngic yago ngenge kwelengineng madickena. Wapongti yowa edocnugac, inguc fikedaicte, yogo ngagesingkegabac. 26 Aime lac-wagedi sugu nuc monicka feme hegilebeng kwosockedaic.”+
27 Inguc mime Adaria kiwecka fabeng iyongnubame gaebengka deboc hadeng 14 aiwec. Aime deboc hewac-hewac lac-wagele ngic yenge himong bangkalegac, inguc ngageibong. 28 Ngagelu dingong sawaine bangkalegac milu maaine wickebong haume mitaine 37 aiwec. Aime hikelu maaine hatacmac wickebong haume mitaine 27 aiwec. 29 Aime posa feina fedaingkale milu, hangocebame wage haina angga 4 wicebabong haubong mac saenale milockeibong. 30 Milockebong lac-wagele bole-ngic yenge wage hegilelu hikenogale ngagesilu wage dinggiine lobong haume kwesac ailu yanguc miibong, “Nonge lac-wage mesuina angga monic wickebeng haudaicte.” 31 Inguc mibong Poldi hudu-baba ngic yengele damong nga ngicfocine yanguc edocebawec, “Entacka wagele ngic hikeyackedaingte, ibac ngenge wasecne mi aidaingte.” 32 Inguc edocebame hudu-baba ngic yenge dinggile muc helockebong dinggi sugudi kiwecka hauwec.
33 Haume mac sae-saele Poldi ngic yenge nosing noningte sanangnehac yanguc edocebawec, “Ngenge umacka nosing hegilelu gacgubong, yakumac hadeng 14 aigac. 34 Gobengineng nosingte aime nosing mi nono gacgu homadaingkale, sanangnehac migabac. Ngenge kwele-yaec mi aining, ngenge sasawa wasecne aidaingte.” 35 Inguc mime yenge sasawadi nganibong dongenginang bret monic balu Wapong kwele-madic micnolu bauckelu nowec. 36 Nome yenge yogo nganilu kwelengineng madickeme yenge inguchac nosing noibong. 37 Ngic-ngigac lac-wagewa gaibeng, nongele dzalenonggeng 276. 38 Aime nosing nobong gebecebame lac-wage efeckenale milu wit homacnedi wagewa fawec, yogo kiwecka wickebong haume wage efeckewec.
Lac-wage sowalewec
39 Mac saeme himong nganiibong. Ailu himong yogo mi ngage-motoibong. Ailu kiwec madecna monic posa mikac dingong sugu fame yenge yogo nganilu wage iwa nalic haunale miibong. 40 Inguc mibong ngic yenge angga mucngineng helocebabong kiwecka hauyackeibong. Haubong dingongka haunale lac-wagele puli mucngineng lukelu kpoluc kpisicne hefelu fuluckebong fewec. Feme gbelongti kpolucka weme kiwec heuckeme dingongka hikeibong. 41 Hikelu kiwec hewacka dingong monic ofelu fawec, iwa felu lac-wage mesuine hifidackeme sanangkewec. Sanangkeme dibong sugucnedi lac-wage haine weme siyeckeyackelu kpisic-kpisic ainogale aiwec.
42 Lac-wage siyeckeme muc-macte ngic yenge fifiyac balu hikedaingkale, hudu-baba ngic yenge muc-macte ngic wehomacebanogale miibong. 43 Inguc mibong hudu-baba ngic yengele damongnginengti Pol agong holecnonale ngagewec. Inguc ngagelu yenge kpatalayelelu yanguc edocebawec, “Fifiyac babaine ngenge kiwecka molickelu wintacke haulu fifiyac balu dingongka fedaing. 44 Aime gocne nonge katapa feina falu ilungkedabelengte, nga gocnedi lac-wage siyeckegacte sindacinele feina falu ilungkedaing.” Nonge nongileng momochac inguc ailu sasawadi dingongka feyackeibeng. Aime nongelacni monicti mi sowalewec.
+ 27:2 Sale 19:29 * 27:17 Siriti dingong faticne yogo Afrika himongka fahikegac. + 27:24 Sale 23:11 + 27:26 Sale 28:1 27:27 Adaria kiwec yogo Mediteranean kiwec nebocine. Ye Grik himong nga Itali himong hewacnginac fagac.