28
Malta nucka feibong
Nonge kiwec dingongka madicne felu domaibeng. Domalu ngageibeng, nuc yago wacine Malta wackecaigaing. Aime nuc yogolec ngic-ngigac yengi bacnubalu mac-gbelong damengte ailu dac sugucne fitobong lobeme ngiye ngageibeng. Ailu aibaba madicne gocne ingucne homacnehac ainoleibong. Aime Poldi dac kwililiine kpaduckelu dodocke welelu dacka lome lobewec. Lobeme hema monic socine dacine aime ngagelu dac kwililiine kwelinacni ofelu Pol moleina hilu kpetiyangkelu domawec. Inguc domame nuc yogolec ngic-ngigac yenge yogo nganilu mingagec ailu miibong, “Ngic yogo ye ngic wehomacebacaigac, ye kiwecka haulu mi homagac, yogo noine. Ailu ye dingongka yawa ofeemewa ameine welecnogac homadaicte.” Inguc mibong Pol ye hema wepackeme motolu dacka fewec, aime socina wiyac monic mi fikewec. Yenge yogo nganilu yanguc miibong, “Hema micine higacka iwa suguledaicte me ye wawelu homadaicte.” Inguc milu wangec domabong socina umac monic mi fikeme yenge i ngani-ngagec ailu miibong, “Ngic ye wapong monic.”
Poldi huckolec bamadicebawec
Nuc yogolec ngic sugucne monic wacine Publius, ye mac-himongngine eme-eme fawecte yedi mac holenolelu locnubame hadeng habackang yeholec ngiye-fac aiibeng. Aime Publius mamacine ye macka soc-dac huc, nga haa wicwic aicnome fawec. Fame Poldi macina felu moleine socina lolu milockelu ngic bamadickewec. Bamadickeme madickeme nuc yogolec ngic-ngigac yenge siduc i ngagelu huckolec yenge homacnehac kwesiyackebong inguchac bamadicebayackewec. 10 Bamadicebame ngic-ngigac yenge kwele-madictowa ngagenolelu hike-hikele dameng bangkaleme yefele noba-nosing nga moneng-mafa baficnubalu nolelu wagewa locnubaibong.
Pol Roma taonka hike sulumewec
11 Lac-wage monic mac-gbelong damengte iwa domalu gawec. Aime tamacne habackang motome nonge wage iwa felu hikeibeng. Wage yogo Aleksandia taonkacni, aime mesuina siduc-gbong monic domawec, wacine Kasto nga Polukis. Kasto nga Polukis yeke fucsengeng. 12 Hikegacgu Sirakus taonka hike sulumeibeng. Ailu iwa haulu hadeng habackang gaibeng. 13 Ailu hatacmac wagewa felu taon yogo hegilelu Regium taonka hikelu ngiyeibeng. Yogowa ngiyebeng saeme lobenonggang yefe yafala gbelong weme hadeng monic motowec, motome Puteoli taonka hikeibeng. 14 Hike sulumelu iwa haulu agofocnonggeng ngage-ngagesingkolec gocne bafuwacebabeng hefolecnubabong hadeng 7 yengeholec ngiye-fac ailu iwacni hige-yefe Roma hikenogale hikeibeng. 15 Hikebeng agofocnonggeng ngage-ngagesingkolec Roma taonka gaibong yenge siducnonggeng biyac ngageibongte gocnedi kwesicgu Apius yengele kpakpaduc sobengka bafuwacnubaibong. Nga gocnedi mac monic, wacine Yowa Mac Habackang, iwa bafuwacnubaibong. Bafuwacnubabong Poldi yenge nganicebalu Wapong kwele-madic micnolu angac ngagelu kuckolec aiwec.
Poldi Yuda-ngic yowa edocebawec
16 Roma taonka hike sulumebeng Pol muc-macka mi loibong, ailu mac monicka ngiyenale nalic miibong. Ye iwa ngiyelu gacgu hikedaickale hudu-baba ngic monicti ye damongkelu gawec. 17 Ye inguc ngiyeme hadeng habackang aime Yuda-ngic yengele damongfocngineng wacebame kwesilu yeholec momoc ngiyebong yowa yanguc edocebawec, “Agofocne, na Yuda-ngic alingfocnonggeng yengele wacngineng mi bawaiba, me ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa nga aibabanginengte mife-miwa mi aiiba, i foinac. Aime yenge Yerusalem iwa moc bacnulu Roma-ngic yengele molewa locnuibong. 18 Locnubong Roma-ngic yengi fungine mi-uwac ainelelu fungine mikacka wehomacnunogale milu bikicne basackelu lukenelenogale miibong. 19 Inguc milu Yuda-ngic yengi yowa ilec guling bacnubong welockeyelelu ngictau Sisadi yowane mimoctonale miiba. Nani Yuda-ngic yengele yowa monic yawa bakwesilu minogale mi kwesiiba. 20 Na i hocne ngagelu ngengeholec mingagec ainangte wacngebabe kwesigaing. Israel ngic-ngigac nongileng Wapong mimipangnginele noine fikedaicte, yogo ngagesingkelu ganangte ailu sen yago molena witicnubong gagabac.”
21 Inguc mime miibong, “Yudeya himongkacni gale hibi monic mi lobong kwesime nganiibeng. Me ngic monic salebong kwesilu gale bikicte yowa monic mi mime ngageibeng. 22 Ilec wiyac ngagegic, yogo gageuc miyengka ngagebeng nalic aigac. Ga habu monic migic, yogo macsoc lobe yowa aibong ngagelu gagabeleng.”
23 Inguc milu tutumangte dameng monic miibong, dameng yogo weleme Yuda-ngic homacnedi Pol mac ngiyewecka tumaneibong. Tumanebong, yedi Wapongte ngani-damongte fungine mime yegengkeyelewec. Ailu ye Mosesle yefe-yowa nga Wapongte sinaic mimi yengele yowa, yogo wafeme yenge yengileng ngage-ngagengineng hegilelu Yesu ngagesingkeningte mime yegengkeyelelu gawec. Ye ubiyactehac molickelu inguc milu gacgume mac debolewec. 24 Ngic gocne yenge i ngage-motolu yeholec kwele moniyang aiibong, nga gocne yengi mi ngagesingkeibong. 25 Aime Yuda-ngic yenge yengungtiyac yowanginengti fec-wac aime Poldi yowa moniyang sugu yanguc edocebawec, “Tili Asudi Wapongte sinaic mimi Yesaiyale micka lome ngambofocngineng yengele yowa yanguc miwec,
26 ‘Ga hikelu ngic-ngigac habu yanguc edocebanong: Ngic-ngigac hedecti ngage-ngageine, yenge yogo ngagelu nalic mi ngage-motodaingte. Nga dongedi ngani-nganiine, yenge yogo nganilu nalic mi ngani-motodaingte. 27 Yogo yangucte, ngic-ngigac aling yago yenge kwelengineng fongkeme hedecnginengti yowa ngageningte umalegac, ailu dongenginengti wiyac nganidaingkale ailu pisickegaing. Yenge gacgu dongenginengti wiyac monic nganidaing ilec, nga hedecnginengti ngagedaing ilec, ailu ngage-ngagenginengti wiyac monic ngage-motodaing ilec, yogo yenge kwelengineng wenuc hefaliyebong bamadicebadacte.’ (Yesaiya 6:9-10)
Yesaiyadi miyelewec, ngenge ngambofocnonggeng ingucnehac. 28 Ilec edocngebabe ngagening, Wapongti bikickacni bamocto-bamoctole yefe bafuwawec, yogo Israel yengele alingkacni miyac, yogo yengele aling hocne aigac, yengi yowane ngagelu wasecne aidaingte.” 29 [Pol ye inguc mime ngagelu yenge hegilelu hikeibong. Hikelu yefewa Yuda-ngic yengungtiyac yowanginengti fec-wac ainagume hikeibong.]*
Roma taonka hifa yaeckang gawec
30 Pol yeuctiyac mac kwilic fuli balu hifa yaeckang iwa game ngic-ngigac yenge yela hike-kwesic ailu gaibong, yogo yenge macka locebalu gawec. 31 Locebalu hangoc mikac benang galu Wapongte ngani-damongte mime yegengkeyelewec. Ye Sugucne Yesu Kristole fungine weduyelelu game ngic monicti boleine monic mi welockecnowec.
Salecebaicne yengele siduc i sugu motogac.
28:2 2Kor 11:27 28:5 Mrk 16:18 28:6 Sale 14:11 28:18 Sale 26:31 28:19 Sale 25:11 28:20 Sale 26:6-7 28:22 Sale 24:14 * 28:29 Hibi esecne nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, gocne kebangine 29 mi fagac.