28
Malta nucka feibong
Nonge kiwec dingongka madicne felu domaibeng. Domalu ngageibeng, nuc yago wacine Malta wackecaigaing. Aime nuc yogolec ngic-ngigac yengi bacnubalu mac-gbelong damengte ailu dac sugucne fitobong lobeme ngiyeibeng. Ailu aibaba madicne gocne ingucne homacnehac ainoleibong.+ Aime Poldi dac kwililiine kpaduckelu dodocke welelu dacka lome lobewec. Lobeme hema monic socine dacine aime ngagelu dac kwililiine kwelinacni ofelu Pol moleina hilu kpetiyangkelu domawec. Inguc domame nuc yogolec ngic-ngigac yenge yogo nganilu mingagec ailu yanguc miibong, “Ngic yogo ye ngic wehomacebacaigac, ye kiwecka haulu mi homagac, yogo noine. Ailu ye dingongka yawa ofeemewa ameine welecnogac homadaicte.” Inguc mibong Pol ye hema wepackeme motolu dacka fewec. Aime socina wiyac monic mi fikewec.+ Yenge yogo nganilu yanguc miibong, “Hema micine higacka iwa suguledaicte, me ye wawelu homadaicte.” Inguc milu wangec domabong socina umac monic mi fikeme yenge yogo ngani-ngagec ailu yanguc miibong, “Ngic ye wapong monic.”+
Poldi huckolec bamadicebawec
Nuc yogolec ngic sugucne monic wacine Publius, ye mac-himongngine eme-eme fawec. Ilec yedi mac holenolelu locnubame hadeng habackang yeholec ngiye-fac aiibeng. Aime Publius mamacine ye macka soc-dac huc, nga haa wicwic aicnome fawec. Fame Poldi macina felu moleine socina lolu milockelu ngic bamadickewec. Bamadickeme madickeme nuc yogolec ngic-ngigac yenge siduc yogo ngagelu huckolec yenge homacnehac kwesiyackebong inguchac bamadicebawec. 10 Bamadicebame ngic-ngigac yenge kwele-madictowa ngagenolelu hike-hikele dameng bangkalewec. Bangkaleme yefele noba-nosing nga moneng-mafa baficnubalu nolelu lac-wagewa locnubaibong.
Pol Roma taonka hike sulumewec
11 Lac-wage monic mac-gbelong damengte iwa domalu gawec. Aime tamacne habackang motome nonge wagewa felu hikeibeng. Lac-wage yogo Aleksandia taonkacni, aime mesuina siduc-gbong monic domawec, wacine Kasto nga Polukis. Kasto nga Polukis yeke fucsengeng. 12 Hikecgu Sirakus taonka hike sulumeibeng. Ailu iwa haulu hadeng habackang gaibeng. 13 Ailu hatacmac lac-wagewa felu taon yogo hegilelu Regium taonka hikelu ngiyeibeng. Yogowa ngiyebeng saeme lobenonggang yefe yafala gbelong weme hadeng monic motowec. Motome Puteoli taonka hikeibeng. 14 Hike sulumelu iwa haulu ngic hae-gbafocnonggeng gocne bafuwacebabeng sanangne sebicnubabong hadeng 7 yengeholec ngiye-fac aiibeng. Ailu iwacni hige-yefe Roma hikenogale hikeibeng. 15 Hikebeng ngic hae-gbafocnonggeng Roma taonka gaibong, yenge siducnonggeng biyac ngageibongte ailu, gocne yengi kwesicgu Apius yengele kpakpaduc sobengka bafuwacnubaibong. Nga gocne yengi mac monic wacine Yowa-mac Habackang, iwa bafuwacnubaibong. Bafuwacnubabong Poldi yenge nganicebalu Wapong kwele-madic micnolu angac ngagelu tapiliholec aiwec.
Poldi Yuda ngic-ngigac yowa edocebawec
16 Roma taonka hike sulumebeng Pol muc-macka mi loibong. Ye mac monicka ngiyenale nalic micnoibong. Ye iwa ngiyelu gacgu hikedaickale, hudu-baba ngic monicti ye damongkelu gawec. 17 Ye inguc ngiyeme hadeng habackang aime Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng wacebawec. Wacebame kwesilu yeholec momoc ngiyebong yowa yanguc edocebawec, “Ngic hae-gbafocne, na Yuda ngic-ngigacfocnonggeng yengele wacngineng mi bawaiba. Me ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa nga aibabanginengte mife-miwa mi aiiba, yogo foinac. Aime yenge Yerusalem iwa moc bacnulu Roma ngic yengele molewa locnuibong. 18 Locnubong Roma ngic yengi fungine mi-uwac ainelelu fungine mikacka wehomacnunogale miibong. Ailu bikicnele umac basackelu lukenelenogale miibong.+ 19 Inguc milu Yuda ngic yengi yowa yogolec guling bacnubong welockeyelelu ngictau Sisadi yowane mimoctonale miiba. Nani Yuda ngic-ngigac yengele yowa monic yawa bakwesilu minogale mi kwesiiba.+ 20 Na yogo hocne ngagelu ngengeholec mingagec ainangte wacngebabe kwesigaing. Israel ngic-ngigac nongileng Wapong mimipangnginele noine fikedaicte, yogolec wangec ganangte ailu, sen yago molena witicnubong gagabac.”+
21 Inguc mime yanguc miibong, “Yudeya himongkacni gale hibi monic mi lobong kwesime nganiibeng. Me ngic hae-gba monic salebong kwesilu gale bikicte yowa monic mi edocnubame ngageibeng. 22 Ilec wiyac ngagegic, yogo gageuc miyengka ngagebeng nalic aigac. Ga habu monic migic, yogo macsoc lobe-yowa aibong ngagelu gagabeleng.”+
23 Inguc milu tutumangte dameng monic miibong, dameng yogo weleme Yuda ngic-ngigac homacnedi Pol mac ngiyewecka tumaneibong. Tumanebong, yedi Wapongte ngani-damongte fungine mime yegengkeyelewec. Ailu ye Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, nga Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa, yogo wafeme yenge yengileng ngage-ngagengineng hegilelu Yesu ngagesingkeningte milu edocebame yegengkelu gawec. Ye ubiyactehac molickelu inguc milu gacgume mac debolewec. 24 Ngic gocne yenge yogo ngage-motolu yeholec kwele-moniyang aiibong. Nga gocne yengi mi ngagesingkeibong. 25 Aime Yuda ngic-ngigac yenge yengungtihac yowanginengti fec-wac aime, Poldi yowa moniyang sugu yanguc edocebawec, “Tili Asudi Wapongte siduc-mimi ngic Yesaiyale micka lome ngambofocngineng yengele yowa yanguc miwec.
26 ‘Ngic-ngigac hedecti ngagecaigaing, yenge yogo ngagelu nalic mi ngage-motodaingte.
Ailu dongedi nganicaigaing, yenge yogo nganilu nalic mi ngani-motodaingte.
27 Ngic-ngigac aling yago yenge kwelengineng fongkecaigac. Nga hedecnginengti yowa ngageningte hedecngineng fongkecaigac. Ailu dongenginengti wiyac nganinogale kundung kwecaigac.
Yenge dongenginengti wiyac monic nganidaingkale, nga hedecnginengti ngagedaingkale ailu, ngage-ngagenginengti wiyac monic ngage-motodaingkale,
Ilec yogo yenge kwelengineng wenucka hefaliyeme bamadicebadaba.’ (Yes 6:9-10)
Yesaiyadi ngambofocnonggeng inguc edocebawec, ngenge yenge ingucnehac. 28 Ilec edocngebabe ngagening, Wapongti bikicte ameine babale yefe bafuwawec, yogo Israel yengele alingkacni miyac, ngic-ngigac yogo yengele aling hocne aigac. Yengi yowane ngagelu wasecne aidaingte.” 29 [Pol ye inguc mime ngagelu yenge hegilelu hikeibong. Hikelu yefewa Yuda ngic-ngigac yengungtihac yowanginengti fec-wac ainagume hikeibong.]*
Roma taonka hifa yaeckang gawec
30 Pol yeuctihac mac kwilic fuli balu hifa yaeckang iwa game ngic-ngigac yenge yela hike-kwesic ailu gaibong, yogo yenge macka locebalu gawec. 31 Locebalu hangoc mikacbenang galu Wapongte ngani-damongte edocebalu weduyelewec. Ye Sugucne Yesu Kristole fungine weduyelelu game monicti boleine monic mi welockecnowec.
Salecebaicne yengele siduc yogo sugu motogac.
+ 28:2 2Kor 11:27 + 28:5 Mrk 16:18 + 28:6 Sale 14:11 + 28:18 Sale 26:31 + 28:19 Sale 25:11 + 28:20 Sale 26:6-7 + 28:22 Sale 24:14 * 28:29 Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 29 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne.