Poldi
Roma
Habu Yengele Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 25 ngama ingucne motome, Pol ye Korin taonka gawec. Dameng iwa Pol ye Roma taonka mi hikeluhac hibi yago kwelengkewec.
Roma yogo taon sugucnebenang Itali himongka ngiyegac, ngic-ngigac himong bocyac yengelacni iwa hike-kwesic gaibong. Roma gamang ye himong gocne damongkelu gawec, Roma iwa damong sugucnengineng Sisa wackebong gawec.
Aime ngic-ngigac gocnedi Yesu ngagesingkelu Roma iwa gaibong. Gocne yenge Yuda ngic-ngigac, wacngineng monic Israel ngic-ngigac. Nga gocne yenge Grik ngic-ngigac, ailu ngic-ngigac gocne himong gocnacni. Poldi hibi yago kwelengkelu ngigac monic wacine Fobe, ye lacnome bahikelu ngic-ngigac yogo yelewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–17 Mimi-madic yowa nga hibile fungine
1:18—3:20 Ngic-ngigac sasawa sowacnebenang ailu bolengineng madicnele yefe balaibegaing, yenge gaga-sanang mi badaingte
3:21—4:25 Kristo ngagesingkegaing, yogo yengi sugu Wapongte haicka dondonne aigaing
5:1—8:39 Yesuholec wetackelu gagaing, yengi gaga gbolicne balaibegaing
9:1—11:36 Israel ngic-ngigac yenge Wapong hegileibong. Lobewa wacebame hefaliyelu ngagesingkedaingte
12:1—15:13 Ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec yenge yefe gbolicne balaibedaing
15:14—16:27 Yowa moto-motoine nga wenac-madic yowa
1
Hibile molic-molic yowa
Na Poldi hibi yago kwelengkegabac. Na Kristo Yesule kwelec kwekwe ngic. Wapongti bawosaecnulu wacnume na salecebaicne bole balu yeicne Siduc Madicne mibe yegengkedaic.+ Yedi Siduc Madicne yogo hocne esecne siduc-mimi ngic yengeholec yowa hefelu kwesinale mime yenge yowa yogo Wapong yeicne hibiwa sugu kwelengkeibong fagac.+ Siduc yogo yanguc, Wapongte Madec, ye soctepecka Dawidile fikesaweckacni ngic fikewec. Aime asu gbagbacnelepecka yele yanguc mime yegengkewec, ye hocne homackacni gboliyelu fangkewec. Yogodi yanguc edalicnubagac, ye Wapongte Madec tapiliholecbenang. Yogo Sugucnenonggeng Yesu Kristole Siduc Madicne. Wapongti kwele-madic moc ainolelu salecebaicne bole nolewec. Noleme nonge Kristole wac sugulenale Israel yengele alingkacni miyac, yengele hewacka yowaine mibeng yegengkewec. Aime yenge yele yowa ngagesingkelu balaibedaingte. Ilec nonge bole yogo balu gagabeleng.+ Aime Wapongti ngenge inguchac wacngebame Yesu Kristole aling aigaing.
Wapong alingfocine kwele-angacine Roma taonka ngenge wacngebame yele bingec gagaing, ngengele kwelengkengelegabac. Aime Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yekele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.+
Poldi yugucebawec
Molickelu ngic-ngigacfocine ngengele ngagesilu Yesu Kristole wacka Wapongne milockelu kwele-madic edolu gagabac. I yangucte, ngengele ngage-ngagesingte yowa-siduc yogo himongne himongne ngic-ngigac yengela hikeme edonagulu ngageibongte inguc milockecaigabac. 9-10 Na milockecaigabac, iwa damengsoc ngengele ngagesilu milockecaigabac. Wapong ye yogo ngagecaigac. Aime afeelu kwelec kwecnolu yeicne Madecinele Siduc Madicne mibe yegengkecaigac. Ailu na damengsoc asunedi Wapong milockecaigabac. Ilec ailu ye ngageme nalic aime naneicne ngengela biyac fudacte.+
11 Fudacte dameng iwa ngengeholec momoc galu asule kwele-madicte wiyac yogo ngengi sanangkeningte ngengela bayackedacte, yogolec homacne ainelegac. 12 Na yanguc ngagelu yogo migabac, na ngengela fube nongileng ngage-ngagesingnonggeng sanangnehac domame nongileng momochac basanang-nagudabeleng. 13  Ngic hae-gbafocne, yanguc ngageningte ainelegac. Na Wapongte bolele noine yogo Israel yengele alingkacni miyac, yengele hewackacni bacebacaigabac. Silicine ingucnehac ngengela fudacte, iwa Wapongte bolele noine gocne bacebadacte. Ailu yogolec dameng homacne funogale aibe wiyac gocnedi hefecnulu gagac.+
14 Na Grik ngic-ngigac nga himong monickacni ngic-ngigac, yenge Siduc Madicne milu edocebabe yegengkedaicte. Ailu ngic ngage-ngageholec nga ngage-ngagengineng mikac, yengela Siduc Madicne mamang hidulu mibe yegengkeme bolene yogodi ameine baduyeledaicte. 15 Ilec ailu Roma taonka ngic-ngigac gagaing, ngengela inguchac Siduc Madicne mibe yegengkenale kwelene efeckecaigac.
Ngage-ngagesingte yefewa dondonne gaga
16 Siduc Madicne yogo Wapongte tapili. Yogodi ngic-ngigac sasawa ngagesingkecaigaing, yenge bikicte ameine bame wasecne aidaingte. Ilec ailu na Siduc Madicnele ngagebe gameineholec mi ainelecaigac. Yowa yogo Yuda ngic-ngigac yengela molickelu hikegacgu Grik* yengele alingka momoc hikewec.+ 17 Siduc Madicne iwa yanguc fikelu yegengkecaigac, Wapongti ngic-ngigac dondonne wacebacaigac, yogo ngage-ngagesingka sugu. Ailu yowa yanguc biyachac kwelengkeicne fagac,
“Monic ye ngage-ngagesingkolec, Wapongti dondonne wackeme gaga-sanang gadaicte.” (Hab 2:4) +
Wapongte aalic honocmengkacni wadaicte
18 Ngic-ngigac yenge Wapongte pasi nga yowa lobe holecnolu yefe ewalicaigaing. Ailu sowacnenginengti yowa noine hedickecaigac. Ngic-ngigac yogo yengele ameine Wapongti aalicineholec honocmengkacni baduyelecaigac, yogo momoc fikelu yegengkegac. 19 Wapong yeuctihac wiyac sasawaine iwa fungineine ngic-ngigac yogo yengele hewacka bawec, aime yegengkeme nganicaigaing.+ 20 Ailu molickelu himongtowa bafuwaweckacnihac ofegacgu yanguctihac gagabeleng, iwa yeicne mole-hibile silicine fikeyeleme nganicaigaing. Yeicne dongedi mi nganiicne, yogo tapili fileine moto-motoine mikac gawecti gaginowagac. Ailu ye Wapong silicine, yenge yogo ngani-motolu gacaigaing. Ilec monicti yowa monic migbedic ailu yanguc nalic mi midaicte, “Wapong mi ngage-motogabac.”+
21 Yenge Wapong ngagegaing, ailu wacine mi bafecaigaing. Ailu ye Wapong yogo ngagegaing, ailubac yenge ye kwele-madic mi micaigaing. Yengebac ngage-ngagengineng kwesacine, yogodi pasi bame donge-pisic ailu kwelengineng fongkeme, kundungti kwele ngage-ngagengineng someckecaigaing.+ 22 Yenge inguc galu yanguc micaigaing, “Nonge ngage-ngage-motockolec.” Inguc milu soge-kpekpeng ailu dabiyelu gacaigaing.+ 23 Ailu yenge Wapong homacine mikac gagaineholec, yele wac feicne hegileibong. Hegilelu ngic homacaigaing, yengele ngani-ngani ingucne moledi balu nango nga bec-sic ailu hema yengele ngani-ngani ingucne gocne momoc moledi bacaigaing. Yogodi Wapongte silic ingucne aime balu lobong domame alang bacebacaigaing.+
24 Inguc aicaigabiyengte ailu Wapongti hegilecebame yengileng kwelenginengte angacka yenge gaga kosaine aigacgu aibaba gameineholec socnginengti ainagucaigaing.
25 Wapongti wiyac sasawa mime fikeibong, yela mimitengti mimiteng fafegidaic, yogo foinac. Aime yengebac Wapongte yowa noine hegilelu kwesac-yowa balaibecaigaing. Aime wiyac sasawa mime fikeibong, ngic-ngigac yenge ye alang bacno-bacno pasi yogo hegilelu yele bagewa mi gacaigaing. Yedi mime wiyac sasawa fikeibong, yenge wiyac sasawa yogo afeebalu yengele kwelec kwecaigaing. 26 Ilec ailu Wapongti hegilecebame yenge kwele fangke-fangke aibaba gocne gameineholec aicaigaing. I yangucte, ngigac ngickolec yengi aibong ngagecaigabeleng, yenge yefe yogo hegilelu aibaba gocne ngigactihac mi aicaigaing, yogo yenge ngigac yengungtihac inguc ailu gacaigaing. 27 Aime ngic yenge yefe yogohac ngigackolec gaga gabong ngagecaigabeleng, yenge yogo hegilelu ngicti ngic agofocngineng gocne yengeholec selo-boic aibaba gameineholec ainogale kwelengineng kwefangkeme inguc ailu gacaigaing. Ngic-ngigac inguc aicaigaing, yenge yengungtihac aibabangineng gameineholec ailu gabong, yogolecsoc ameine gaganginang aibaba dondonne balaibelu baduyelecaigac.+
28 Ngic-ngigac yenge Wapongte ngagebong wiyac omane aime, ye lobe holecnolu hegilecaigaing. Ilec ailu Wapongti inguchac hegilecebacaigac. Hegilecebame yenge yengileng angacngineng balaibelu aibaba ngicti mi aicaigaing, yenge yogo ailu gacaigaing. 29 Aime yengele kwelewa aibaba sowacne haicine monic monicti wakeyackeicne fagac. I yangucte, yenge ngic-ngigac dondonne miyac. Yenge ngabaholec galu hane nga sisipilic aibaba ailu gacaigaing. Yenge hasowac ailu ngic wecebabong homacaigaing. Ailu ngabawa yuwenac aicaigaing. Ailu yenge kwesacka nga ngabawa ngic basowalecebacaigaing. Ailu lobe-yowa kwecaigaing. 30 Ailu yenge micka lolo nga Wapongte takicebabenangkeme kweledi wickelu gacaigaing. Ailu yengungtihac ngagebong feicne aime galu soc bafefe aibaba nga yowadi yengileng feicne milu gacaigaing. Ailu aibaba sowacne gbolicne bafuwalu nenggac-mamacfocngineng yengele yowa welu gacaigaing. 31 Ailu yenge ngage-ngagengineng mikac galu yengileng yowangineng hegilecaigaing. Yenge ngic-ngigac agofocngineng yengele angac monic mi ngagecaigaing. Ailu ngic-ngigac yengele kwele-sowac monic mi ngagecaigaing.
32 Ngic-ngigac aibaba sowacne ingucne aicaigaing, yenge homadaingte hocne. Wapongti yefe dondonne inguc migac, yogo ngagegaing. Ailubac sifu aibaba ingucne aicaigaing. Ailu yogo sugu miyac, gocne yengi aibaba sowacne ingucne ailu gabong, yenge yogo nganicebalu madicne micaigaing.
+ 1:1 Sale 9:15 + 1:2 Rom 16:25-26 + 1:5 Sale 26:16-18; Gal 2:7-9 + 1:7 Him 6:25-26 + 1:9-10 Sale 19:21; Rom 15:23 + 1:13 Sale 19:21 * 1:16 Dameng gocna Israel yengele alingkacni miyac yogo yenge “Grik ngic-ngigac” wacebalu gaibong. + 1:16 Mrk 8:38; 1Kor 1:18-24; Sale 13:46 + 1:17 Rom 3:21-22 + 1:19 Sale 14:15-17; 17:24-28 + 1:20 Yop 12:7-9; Mige 19:1 + 1:21 Efs 4:17-18 + 1:22 Yer 10:14; 1Kor 1:20 + 1:23 Yef 4:15-19; Mige 106:20 + 1:27 Dep 18:22; 20:13; 1Kor 6:9