2
Madicne nga sowacnele wowosae
Ilec ailu, ngic me ngigac, ga ngagegic. Ga ngic-ngigac gocne yengele aibabangineng wosaelu yenge bikicnginengkolec inguc midamecte, dameng iwa gageicne yenge ingucnehac bikicgoneholec aigic, yogo mificnagudamecte. Ailu yenge ngani-wosaec aiyelelu, “Ngenge bikicnginengkolec,” inguc migicte, gageicne inguchac mificnagugic. I yangucte, gageicne aibabagone yogo yenge aicaigaing, silicine ingucnehac aicaigic.+ Aime ngic-ngigac aibabangineng ingucne aicaigaing, yenge Wapongti yefe noine iwa wosaecebalu bikicnginengte ameine yeledaicte, yogo ngagegabeleng. Aime ngic me ngigac, ga wenuc ngagesigic? Ngic-ngigac gocne aibaba ingucne ailu gacaigaing, ga yengele aibaba wosaelu bikicnginengkolec aigaing micaigic. Aime gageicnebac aibaba ingucnehac ailu gaengka Wapongte wowosae damengka migbedic yowa gocne milu hikenogale ngagegic, me? Yogo miyacbenang. Me Wapongti babafic ulucnebenang aigelelu tatakic mikac wangecgone dameng dalicne gacaigac, yogo lobe holecnogic, me? Yogo mi madickegac. Aime kwelegone hefaliyenale Wapongti madicneineholec baficgucaigac, ga yogo mi ngage-motogic, me?+ Aime ga kwelegone fongkelu mi hefaliyeme gagicte bikicgone bakpaduc ailu Wapongte aalic badamecte. Aime aalicine badu-badule damengtowa kwesime ameine dondonne badugeledaicte. I yangucte,
“Wapongti ngic-ngigac filesoc filesoc aibabangineng ngani-ngagec aiyelelu ameine baduyeledaicte.” (Mige 62:12; Ynn 24:12) +
Monic ye mamang hidulu aibaba madicne bagacgu wac feicne nga alang-baba ailu gaga-sanang banogale aicnome bole sugucne balu gagac, Wapongti ye gaga moto-motoine mikac lacnodaicte. Aimebac monic ye yeicnele sugu ngagelu yowa noine mi balaibecaigac. Ailu yefe dondonne hegilelu sowacne balaibecaigac, Wapongti yele aalickeme bikicte ameine lacnodaicte.+ Aime ngic-ngigac aibaba sowacne ailu gacaigaing, yenge sasawadi doic nga kwele-umac bafuwadaingte. Yogo Yuda ngic-ngigac yengi molickelu bafuwabong, Grik ngic-ngigac yenge momoc ingucnehac bafuwadaingte. 10 Ngic-ngigac aibaba madicne ailu gacaigaing, yengebac sasawadi wac feicne nga alang-baba ailu kwele-mogung bafuwadaingte. Yogo Yuda ngic-ngigac yengi molickelu bafuwabong, Grik ngic-ngigac yenge momoc ingucnehac bafuwadaingte. 11 Aime Wapongta feicne waicne monic mi fagac.
Silic moniyang ainagucaigaing
12 Ngic-ngigac Wapongte yefe-yowa yengela mi loicne fagac, yenge bikic bafuwabong, Wapongti yefe-yowa mikac yenge sasawa sowacnele aling mimoctocebame homadaingte. Aime ngic-ngigac yefe-yowale bagewa galu bikic bafuwagaing, yenge yefe-yowadi yowawa locebayackeme bikicnginengkolec gacgu homadaingte. 13 Aime ngic-ngigac aibabanginengti yefe-yowa balaibedaingte, yenge Wapongti nganicebalu dondonne wacebadaicte. Nga ngic-ngigac yefe-yowa hedecti sugu ngagecaigaing, yenge dondonne mi wacebadaicte, miyac.
14 Aime Israel yengele alingkacni miyac, gocne yenge yefe-yowa kwelengkeicne fagac, yogo mi balu gagaingti sifu yowaine ngage-ngagenginang fagac, yenge yowa yogo balaibelu yefe-yowa balaibecaigaing. Yenge yengungtihac yefe-yowale fileine aicaigaing.+ 15 Aime yefe-yowadi wiyac ainogale migac, yogo ngic-ngigac kwelenginang biyachac kwelengkeicne fagac, yogo edalicebacaigac. Ailu kwele ngage-ngagengineng yogodi basanangkecaigac. Kwelengineng nga ngage-ngagengineng yeke momochac wosaecnagulu yowawa aibabangineng bafuwayelelu madicnengineng me sowacnengineng mifickeyelecaigac. 16 Yogo Wapongte wowosae damengka fikelu yegengkeme nganidaingte. Na Siduc Madicne Yesu Kristodi nelewec, yogo yanguc mibe yegengkecaigac. Aime Wapongti dameng moto-motoina ngic-ngigac yengele ngage-ngage sangkeicne fawec nga fagac, yogo wosaelu mimoctodaicte.
Nalic ngage-motodamecte
17 Ga Yuda ngic milu yanguc micaigic, “Na Yuda ngic, yefe-yowadi damongnume gacaigabac.” Ailu ga Wapong ngagegic yele ngageng feicne aicaigac. 18 Aime yefe-yowadi yefe wedugeleme ga Wapongte ngage-ngage nga angac biyachac ngagelu aibaba wenidi madicne, yogo wosaelu nalic ngage-motodamecte. 19 Ailu yanguc ngagepangkecaigic, “Ngic-ngigac donge-pisic yenge yefe edalicebanogale ngic yogo na. Ailu kundung kwelina hikecaigaing, yengele angoc, yogo na.” 20 Aime yefe-yowawa ngage-ngage nga yowale noine sasawa fagacte ga ngage-ngagengineng kpungkecaigaing, yengele yanguc ngagecaigic, “Na yengele yefe madicnele wewedu ngic.” Ailu ngic-ngigac kwelengineng kogoc kwele ingucne balu gagaing, yengele yanguc ngagecaigic, “Na yengele wewedu.”+
21 Ga inguc ailu gocne edocebalu weduyelelu, geicne mi wedunagucaigic, me? Ailu “hise mi banoga,” inguc edocebacaigic, ailu gageicnebac hise bacaigic, me?+ 22 Ailu “selo-boic aibaba mi ainoga,” inguc milu gageicne selo-boic aibaba aicaigic, me? Aime ga siduc-gbong lobe holeyelecaigic. Ailu gageicnebac siduc-gbong macnginang felu yengele wiyac hise bacaigic, me? 23 Ailu Wapongte yefe-yowa bagalu gageicnele ngageng feicne aime, ga hocne yefe-yowa welu Wapong gamewa locaigic, me? 24 Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngenge inguc ainagulu gagaingte, Israel yengele alingkacni miyac, yenge Wapongte wac milu sulecaigaing.” (Yes 52:5; Esek 36:22)
Soc tofangineng heloc-helocte yowa
25 Ga yefe-yowa balaibedamectewa, socgone tofaine helockeicne, yogo nalic baficgudaicte. Nga yefe-yowa hegiledamectewabac, socgone tofaine helockeicnedi sifu socgone tofaine mi helockeicne ingucne aidamecte. 26 Aime ngic monic ye soc tofaine mi helockeicne, ye aibabainedi yefe-yowale yefe dondonne balaibecaigac. Yele Wapongti yanguc ngagesigac, ye socine tofaine helockeicne silic ingucne aigac.+ 27 Aime ga socgone tofaine helockeicnedi galu yefe-yowale hibi bagacgu yefe-yowa hegilelu gagic. Inguc gaengka, ngic monic ye soc tofaine mi helockeicne ye yefe-yowa balaibelu aibabagone wosaelu “ga bikicgoneholec” midaicte. 28 Ngic ingucne ye sockapec Yuda ngic aigac, ye Yuda ngic noine mi aigac, miyac. Aime soc tofaine helockeicne yogo socka sugu mi aigac, miyac. 29 Monic ye kwele ngage-ngageina Yuda ngic aigac, yedi Yuda ngicbenang. Wapongte Asudi kweleina soc tofaine heloc-helocte bole bame Wapongti ngic-ngigac aling ingucne yenge mitengebacaigac, yogo ngicte bole miyac. Aime yefe-yowale hibidi ngage-ngageina soc tofaine heloc-helocte bole, yogo nalic mi badaicte.+
+ 2:1 Mat 7:1-2; Yoa 8:7 + 2:4 Efs 1:7; 2Pi 3:15 + 2:6 Mat 16:27; 2Kor 5:10 + 2:8 2Tim 1:8 + 2:14 Sale 10:35 + 2:20 2Tim 3:5 + 2:21 Mat 23:3-4 + 2:26 Gal 5:6 + 2:29 Yef 30:6; Kol 2:11