3
Yowawa locebadaicte
Ilec wenuc minoga, Yuda ngic-ngigac gagaing yogodi madickegac, me? Ailu soc tofangineng helockeicne gaebongka, aibaba yogodi baficebacaigac, me? Oc, yenge bucbuchac baficebacaigac. Molic-molic yogo Wapongti yengele ngageme madickeme, yeicne yowa damongkeningte yengele hewacka lowec fagac. Wapong ye yowa mimiine balaibecaigac. Aime gocne yenge ngage-ngagesingngineng mikac gaibong, yogodi Wapongte pasi mimipangineholec baickedaicte, me? Yogo miyacbenang. Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Gagi yowa migic, yogo dondonne fikelu yegengkedaicte. Ailu ga ngic funginengineng wosaelu yowangineng dondonne mimoctodamecte.” (Mige 51:4)
Yowa yanguc mibeng sanangne fadaic, “Wapong ye noine. Nga ngic-ngigac sasawa nongilengtibac kwesacnonggengkolec.”
Ilec ailu ngic-ngigac gocne yanguc micaigaing, “Aibabanonggeng sowacnedi bole madicne aigac, yogo Wapongte pasi dondonne bayegengkedaicte. Ilec Wapongti sowacnenonggengte aalicine wedunoleme, yogodi dondonne mi aidaicte, me?” Yowa yogo noine mi aigac, yogo miyacbenang. Na ngic ngage-ngage balaibelu yowane inguc migabac. Entacka Wapongte pasidi dondonne mi aidecka midec, himongtowa yagolec ngic-ngigac nalic mi wosaecebalu mimoctocebadec, yogo noine hocne.
Aime gocne yenge yanguc migaing, “Nale kwesac-yowadi Wapongte yowa noine bayegengkeme yeicne wacine feicne aigacka, omale ye bikickolec wacnudaicte?” Aime gocne yengi yanguc micaigaing, “Wiyac madicne fikenale nongileng aibaba sowacne aidabeleng.” Aime gocne yengi micka lolo ainolelu nongileng yanguc micaigaing, “I hocne wedunolecaigaing.” Ngic-ngigac yowa ingucne micaigaing, yenge Wapongti bikicnginengte ameinele silicka yeledaicte, yogodi dondonne aigac.
Ngic dondonne
Ilec wenuc minoga, Yuda ngic-ngigac nongilengtibac Grik ngic-ngigac ewalicebagabeleng, me? Yogo miyacbenang. Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac nongileng yowa yanguc biyac migabac, “Nongileng momochac sasawadi bikicte bagewa gagabeleng.”+ 10 Ilec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Monicti dondonne mi gagac, yogo miyacbenang.
11 Ailu monicti ngage-ngage-motockolec mi gagac.
Nga monicti Wapong mi basackecaigac, miyac.
12 Yenge sasawadihac Wapongte yefe madicne lobe holecnolu yengileng momochac sowaleicne.
Monicti aibaba madicne monic mi aicaigac, yogo miyacbenang.” (Mige 14:1-3; 53:1-3; Ngag 7:20)
13 “Yenge mic-malacngineng yogo dongesi angkeicne ingucne.” (Mige 5:9)
“Ailu yenge micnginengti kwesac aicaigaing.
Ailu micnginang hemale marasing balu gagaing.” (Mige 140:3)
14 “Yenge micti sawec-yowa mibong, ngage-sowac kwelenginangkocni dac lobelu ofecaigac.” (Mige 10:7)
15 “Ailu yenge ngic-ngigac wecebabong sacngineng wanale biyac hikecaigaing.
16 Ailu yenge yefe hikecaigaing, iwa mac-himong basowalelu ngic-ngigac umacka locebacaigaing.
17 Ngic-ngigac yogo yenge kwele-mogungkolec gagale yefe mi ngagegaing, miyac.” (Yes 59:7-8)
18 “Ailu yenge Wapongte haicka domalu hangocebame alang bacnoningte monic mi ngagesicaigaing.” (Mige 36:1)
19 Nongileng yanguc ngagegabeleng, yefe-yowa yogodi ngic-ngigac yefe-yowale bagewa gagaing, yenge sowacnengineng edalicebame ngani-motogaing. Ilec ailu micngineng wedickeme migbedic mi aidaing. Aime himongtowa yagolec ngic-ngigac sasawa nongileng Wapongte haicka sowacneholec aigabelengte ailu yowaine migac.
20 Monic ye yefe-yowa balaibelu Wapongta kwesidaicte, ye Wapongti yanguc nalic mi micnodaicte, “Ngic yogo ye dondonne.” Yefe-yowa yogodi bikicnonggeng mime yegengkenoleme ngagegabeleng.+
Dondonne wacnubadaicte
21 Aime yanguctihac Wapongti ngic-ngigac dondonne wacnubacaigac, ye yefe yogo yegena lome nganicaigabeleng. Yefe yogo yefe-yowa nga siduc-mimi ngic yengi mibasanang aicaigaing. Ailu yogodi yefe-yowale yefewa mi aigac, miyac. Yogo yefe gbolicne ailu silicine monicbenang. 22 Wapongti Yesu Kristo nolewec. Aime ngic-ngigac ye ngagesingkegaing, yenge sasawa dondonne wacebagac. Aime ngic-ngigac nongileng ngani-nganinonggeng haicine monic-monic mi aigac,+ 23 nongileng sasawadi bikickolecte ailu Wapongta wac feicne facaigac, yogolec maaine banangte lilolu gagabeleng. 24 Lilobeng Wapongti kwele-madic ainolenale ailu Kristo Yesule yefewa bikicte muckacni lukecnubalu dondonne wacnubagac. Inguc fikenolenale nongungtihac bole monic mi baibeng.+ 25 Wapong yeicne kwelewa ngagelu Yesule sac ngani-motolu ngic-ngigac nongileng Yesu ngagesingkebeng, bikicnonggengte ameine badu-badule fuli yedi aiwec. Yefe iwa Wapong ye yeicne dondonne, yogo edalicnubanale ngageme madickewec. I yangucte, ye esecne ngic-ngigac pasi ulucne aiyelelu bikicnginengte ameine biyac mi baduyelewec, 26 ye dameng dalicne tatakic mikac wangecngineng gawec. Ye dameng yagolec ngic-ngigac Yesu ngagesingkelu gagabeleng, nongileng dondonne wacnubagac. Ye yeicne dondonne, yogo edalicnubanale ngagesilu Yesule bolele ailu dondonne wacnubagac.
27-28 Ilec wenuc ailu socnonggeng bafedabelengte? Yefe monic mi fagac, miyac. Nongileng yefe-yowa wenuc balaibebeng ye dondonne wacnubadaicte? Yogo bolele yefe-yowa, me? Yogo miyac. Nongileng yanguc ngagelu sanangne badabeleng, Wapongti ngic-ngigac dondonne wacnubagac, yogo ngage-ngagesingnonggengte ailu wacnubagac, yogo yefe-yowale bole miyac. 29 Aime Wapong ye Yuda ngic-ngigac yengele Wapong sugu, me? Yogo miyac, ye Israel yengele alingkacni miyac, yengele Wapong momochac gagac, yogo foinac.+ 30 Wapong moniyangti hocne gagac. Ailu ye soc tofangineng helockeicne, yenge ngage-ngagesingnginengte ailu dondonne wacebadaicte. Ailu soc tofangineng mi helockeicne, yenge inguchac ngage-ngagesingnginengte ailu dondonne wacebadaicte.+ 31 Ilec ailu ngage-ngagesingnonggengti yefe-yowa baickegabeleng, me? Yogo miyacbenang. Nongileng ngage-ngagesingti yefe-yowa basanangkegabeleng.+
+ 3:9 Rom 1:18-2:24; 3:23 + 3:20 Mige 143:2; Rom 7:7; Gal 2:16 + 3:22 Gal 2:16 + 3:24 Rom 5:1 + 3:29 Rom 10:12 + 3:30 Yef 6:4; Gal 3:20 + 3:31 Mat 5:17