4
Abrahamte fungine
Ilec wenuc minoga? Abraham ye soctepecka ngambononggeng, ye fungineine dondonne wenucka bafuwawec? Gocne yengi yele yanguc micaigaing, “Wapong ye aibabainele ailu ye ngic dondonne wackewec.” Yogo noine miyac. Aime yogodi noine aidecka, ye socine nalic bafedec. Nga Wapongte haickabac yogo miyac.
Nongileng Wapongte hibiwa yanguc wafecaigabeleng,
“Abraham ye Wapong ngagesingkewecte ailu, ye ngic dondonne wackewec.” (Fike 15:6) +
Ngic monic ye bole bacaigac, yele bolele fuli yogodi kwele-madicte wiyac mi aigac, yogo bole bawec yogolec ameine aigac. Aime ngic monic ye bolele yefe hegilelu Wapong ngagesingkegac, yele yanguc fikegac. Wapongti ngic-ngigac sowacne dondonne wacebacaigac, ye ngic yogo ngage-ngagesingte ailu boleine mikac kwele-madicka ngic dondonne wackegac. Aime Wapongti ye ngic dondonne wackegac, yogo aibabainele miyac. Ngic ingucne ye kweleina angackegac. Yengele Dawididi biyachac yogolec yanguc miwec,
“Ngic-ngigac gocne yenge yefe-yowa welu gacgubong Wapongti sowacnengineng hegileyelelu bikicngineng baickewecka, yenge kwele-angackolec. Aime entacka Sugucnedi ngic monicte bikicte ameine mi lacnodaictewa, ngic yogo ye kwele-angackolec.” (Mige 32:1-2)
Soc tofangineng helockeicne
Abraham yebac ngagesingkewecte ailu Wapongti ngic dondonne wackewec, nongileng inguc hocne ngagelu migabeleng. Ilec kwele-angac yowa yanguc ngagening, yogo ngic soc tofangineng helockeicne me ngic soc tofangineng mi helockeicne yengele miicne? 10 Abraham ye soc tofaine helockemebac Wapongti ye ngic dondonne wackewec, me? Yogo miyac, ye soc tofaine mi helockeemewa Wapongti ye ngic dondonne wackewec. 11 Abraham ye ngagesingkeme Wapongti yanguc wackewec, “Ngic yogo ye ngic dondonne.” Inguc milu soc tofaine heloc-helocte maa yogo mimipangte maa Abraham lacnowec. Ye socine mi helockelu biyachac ngagesingkewec. Ilec ailu ngic sasawa soc tofangineng mi helockelu ngagesingkecaigaing, Wapongti yengele ngic dondonne wacebanogale yenge Abraham gbolifocine, inguc wacebawec.+ 12 Aime Abraham ye ngic soc tofangineng helockeibong, yengele ngambongineng aigac. Ailu Abrahamte ngage-ngagesingte hige-yefe balaibelu Sugucne ngagesingkecaigaing, Abraham ye inguchac yengele ngambongineng aigac. Ngage-ngagesingka ngambongineng Abraham, ye molickelu soc tofaine mi helockeluhac biyachac ngagesingkewec, ye ingucnehac aigaing.
Wapongti yowa milu mipangkewec
13 Wapongti Abraham nga ngambofocine yengeholec yowa yanguc milu mipangkewec, “Himong sasawa yago ngengele mole-damoc ainale ngeledacte.” Aime yogo Abrahamti yefe-yowa balaibewecte mi miwec, miyac. Yenge ngagesingkeibongte ailu Wapongti ngageyelelu dondonne wacebawec, yogolec feina yowa milu mipangkewec.+ 14 Aime ngic-ngigac yenge yefe-yowa balaibelu mole-damocngineng badabongka ingucne, ngage-ngagesingkolec gaga yogo tapiliine mikac aidec. Aime Wapongti wiyac yelenale mipangkewec, yogo inguchac noine mikac aidec.+ 15 Yefe-yowadi bikicte aalic bafuwadaicte. Nga yefe-yowa monic mi fadaictewa, yefe-yowa wewe yogo mi fikedaicte.+
16 Abraham ye Yuda ngic-ngigac yefe-yowa balaibecaigaing, yengele mamacngineng. Ailu ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng yele ingucne fayelegac, ye ngic ingucne yengele mamac. Ilec ailu Abraham ngambofocine sasawa yenge yowa milu mipangkeicne yogo kwele-madicte bagewa fame badaingte. Yogo ngage-ngagesingnginengte ailu nalic noinebenang badaingte.+ 17 Aime Abrahamte ngagesilu yanguc kwelengkeicne fagac,
“Na locgube ga himong homacne ngic-ngigac yengele mamacngineng aidamecte.” (Fike 17:5)
Aime Wapongti ngic homaicne bagboliyecebacaigac. Aime wiyac monic mi fagac, ye wiyac yogo wacine milu wackeme fikecaigac.
Ilec ailu Wapongte haicka nga ngage-ngagesingte yefewa, Abraham ye nongileng mamacnonggeng. 18 Ye gboliholec ainale silicka mi gawec, miyac. Ye Wapong ngagesingkewecte ailu wangec galu himong homacne ngic-ngigac yengele ngambongineng aiwec. Ilec hocne yowa yanguc biyachac miicne fawec,
“Ngesa-ngambofocgone yenge dzalengineng bocyacbenang fikedaingte.”* (Fike 15:5)
19 Abraham ye hifaine 100 ingucne aime socine dokongkelu fuluckeme homanogale ailu ngagewec. Aime ngigacine Sara ye hifa bocyac ewalime, kogoc nalic babale silic mi aiwec. Aime sifu Abraham ye ngage-ngagesingngine sanangne fawecte, ye tapiliine monic mi wawec.+ 20 Ye Wapongti wiyac lacnonale mipangkewec, yogolec ngageboc monic mi aiwec. Ailu sifu sanangne ngagesingkelu Wapong wacine bafelu gawec. 21 Aime Wapongti yowa mipangkecnowec yogo banogale tapili yogo andoine facnowec, Abraham ye inguc ngage-motolu ngagepangkewec. 22 Ilec ailu yanguc fagac, “Wapongti ye ngagesilu ngic dondonne wackewec.”+
23 Aime yowa yogo Abrahamte sugu ngagelu mi kwelengkeicne fagac, miyac. 24 Yogo nongilengte momochac kwelengkeicne fagac. Wapongti Sugucnenonggeng Yesu homackacni bagboliyewec, yogo nongilengte ailu bole yogo bawec. Ye ngagesingkebeng yedi inguchac dondonne wacnubadaicte. 25 Aime nongileng bikicte ailu ngic-ngigac yenge Yesu webong homawec. Aime Wapongti dondonne wacnubanale Yesu homackacni hatacmac bagboliyeme fangkewec.+
+ 4:3 Gal 3:6 + 4:11 Fike 17:10-11 + 4:13 Fike 17:4-6; 22:17-18; Gal 3:29 + 4:14 Gal 3:18 + 4:15 Rom 3:20; 5:13 + 4:16 Gal 3:7 * 4:18 Asocmeng yengele dzalengineng ingucne fikedaingte. + 4:19 Fike 17:17 + 4:22 Fike 15:6 + 4:25 Yes 53:4-5