5
Wapongta kwele-mogung fagac
Inguc ailu Wapongti ngage-ngagesingnonggeng nganilu dondonne wacnubame, Sugucnenonggeng Yesu Kristole madicte ailu yeholec kwele-mogungka gagabeleng. Yedi yefe bafuwanoleme Wapongte kwele-madic kwelina yanguctihac gagabeleng. Aime Wapongte tapili nga hibi-angocineholec lobewa fikenoledaicte, yogo wiyac feicne, inguc ngagelu wangec galu beliyelu gagabeleng. Ailu yogo sugu miyac, nongileng inguchac doic feina galu yogolec ngagebeng feicne aime beliyelu gagabeleng. Doic ngagecaigabeleng yogodi kwelenonggeng basanangkecaigac.+ Basanangkeme tatakic mikac galu sanangne domacaigabeleng. Domalu tapili hibi-angocineholec noine fikenale wangec gagabeleng. Wangec inguc galu mi gamenubacaigac. I yangucte, Wapongti Tili Asu nolelu kwele-angacine kwelenonggang sotiyewec fagac.
Kristodi kwele-angacka bacnubawec
Nongileng kosa gaebengka Wapongti dameng bawosaewec, iwa Kristo kwesilu nongileng ameine yedi balu homawec. Nongileng waweweine gaebengka, yedi inguc ainolewec. Monicti ngic dondonne monic bafickelu homanale ngagesidaicte, siduc ingucne mi ngagecaigabeleng. Aime monic ye aibabaine madicne aidaicte. Aime monicti ye hangoc mikac nalic bafickelu homadaicte mecne. Aime sifu Wapongti kwele-angacine edalicnubalu Kristole mime, yedi ngic-ngigac nongileng bikickolec gaebengka nongilengte ailu hocne homawec.+ Aime yele sacte ailu Wapongti ngic-ngigac dondonne wacnubame yanguctihac gagabeleng. Ilec ye inguchac aalic badu-badule damengka yowanonggeng mime wasecne aidabelengte yogo ngagepangkelu gagabeleng.+ 10 Aime nongileng Wapongte ngaba gaebengka Madecinele homacti ngaba yogo baickeme Wapongkolec kwele-moniyang fikenolewec. Ailu yogo sugu miyac. Kwele-moniyang fikenoleme nongileng Madecinele gagale ailu inguchac wasecne aidabelengte, yogo hocne ngagepangkelu gagabeleng. 11 Ailu yogo sugu miyac. Sugucnenonggeng Yesu Kristodi bikicnonggeng baickelu Wapongkolec kwele-moniyang bafuwanolegac. Ailu nongileng yanguctihac Wapongte ngagebeng wiyac feicne aime beliyelu gagabeleng.
Adamti homac bafuwame Yesudi gaga bafuwawec
12 Yogo yanguc fikewec, ngic moniyangte sugu ailu bikicti himongtowa yagowa fikelu homac bafuwawec. Aime ngic-ngigac sasawa bikic bafuwaibongte ailu homacti ngic-ngigac sasawa bacebawec.+ 13  Yefe-yowa himongtowa yagowa mi fikewec, dameng iwa bikicti biyachac kwesiwec. Aime sifu yefe-yowa monic mi fawecte ailu, Wapongti bikicngineng mi ngagesiwec.+ 14 Aime Adamtacni ofegacgu Mosesle damengka homacti ngic-ngigac aling sasawa damongebawec. Adam ye Wapongte yowa hegilelu bikic bafuwawec. Aime gocne yenge ye bikic bafuwawec ingucne mi bafuwaibong, aime homacti sifu yenge bacebawec. Adam ye ngic monic kwesinale miicne, yele silic ingucnehac.
15 Ngic moniyangti sugu bikicka wawewecte, ngic-ngigac bocyac yenge homayackeibong. Aime Wapongti ngageboc mikac ailu kwele-madicte wiyac ngic-ngigac moc yelecaigac, yogo ngic-ngigac bocyacbenang yenge umacnebenang yelewec. Yogo ngic moniyangte sugu, Yesu Kristole kwele-madicte ailu inguc fikelu fawec. Ilec yefe lilo-lilole bikic yogo silicine monic aigac. Nga kwele-madicte wiyac moc yelegac, yogo silicine monic, yogo foinac. 16 Ngic moniyangti sugu molickelu bikic bafuwawec. Aime Wapongti yogolec ailu ngageboc mikac ngic-ngigac homacne wiyac yelecaigac, wiyac yogo yeke silicnginec moniyang inguc mi ngagedabeleng, miyac. Ngic moniyang sugudi bikic molickelu bafuwame, Wapongti ame badu-badule pasi molickelu bawec. Bame ngic-ngigac bocyac yenge yefe lilolu bikickolec aiibong. Aibong Wapongti inguc nganilu kwele-madicte wiyac yogo bikicngineng bocyac yogolec ameine baickelu dondonne wacebawec.
17 Ngic moniyangti sugu molickelu yefe lilome yele bikicte ailu homacti ngic-ngigac damongebawec. Ilec ailu Wapongti ngic-ngigac kwele-madic aiyelelu kwele-madicka dondonne wacebagac. Wacebame yenge ngic moniyang ailu Yesu Kristoholec momochac gagale alingka galu wiyac bocyac damongkedaingte. Wapongte kwele-madicte wiyac yogodi homac ewali-benangkegac.
18 Inguc aime ngic moniyangti sugu yefe lilome, Wapongti ngic-ngigac sasawa bikicngineng mimoctowec. Aime ngic moniyangti sugu inguchac aibaba dondonne aiwecte, ngic-ngigac sasawa bikicnginengte ameine baickewec. Baickeme Wapongti ngic-ngigac dondonne wacebame yogodi gaga-sanang bafuwayelewec.+ 19 Aime ngic moniyangti sugu yowa madicne hegileme, ngic-ngigac bocyac yenge bikicnginengkolec aiyackeibong. Aime ingucnehac ngic moniyangti sugu yowa madicne balaibewecte ailu, Wapongti ngic-ngigac bocyac yenge dondonne wacebadaicte.+
20 Aime yefe-yowa kwesiwec, yogo bikicngineng sugucnehac ainale kwesiwec. Aime bikicngineng sugucnebenang aime yele kwele-madictowadi bikicngineng ewali-benangkelu fikelu fawec. 21 I yangucte, bikicti damongebalu homac bafuwawec, ingucnehac kwele-madicinedi damongnonggeng aime, Wapongti Sugucnenonggeng Yesu Kristole ailu dondonne wacnubalu gaga moto-motoine mikac noledaicte.+
+ 5:3 Yak 1:2-3; 1Pi 1:5-7 + 5:8 Yoa 3:16; 1Yoa 4:10 + 5:9 Rom 1:18; 2:5 + 5:12 Fike 3:6; Rom 6:23 + 5:13 Rom 4:15 + 5:18 1Kor 15:22 + 5:19 Yes 53:11 + 5:21 Rom 6:23