6
Kristole fangke-fangkewa taockeicne
Ilec wenuc minoga? Wapongte kwele-madicti sugulenale nongileng bikicka hatacmac taockelu gadabeleng, me? Yogo miyacbenang. Ailu bikickacni biyachac homaibeng, inguc ngagelu nongileng hatacmac iwa mi taockelu gadabeleng. Nongileng Kristo Yesuholec wetackeibengte misa lowanoleibong. Lowanolebong Yesule homacka momoc wetackeibeng, ngenge yogo mi ngagegaing, me?+ Ilec misa lowalu Kristoholec homabeng, Wapongti yeholec longnubawec. Mamac ye tapili nga hibi-angoctowainedi Yesu homackacni bagboliyeme gaga gbolicna fewec. Aime nongileng inguchac gaga gbolicna felu ganangte yeholec taocnubawec.+
Yesuholec wetackelu gaga
Yesu ye homawec, yogolec silicina yeholec taockelu homaibeng. Aime ye homackacni gboliyelu fangkewec, nongileng inguchac yeholec taockeibengte gboliyelu fangkedabelengte, yogo ngagepangkegabeleng. Bikicte tapilidi soc-kwelenonggang bole balu gagac, yogo miyac ainale kwelenonggeng esecne malicpongka Yesuholec weicne, yogo ngagegabeleng. Bikicti filenonggeng ingucne hatacmac mi ganale inguc aiwec.+ I yangucte, ngic homadaicte, ye bikicti hatacmac mi hefedaicte.
Aime nongileng Kristoholec biyachac homaibeng milu yeholec inguchac gadabelengte, yogo ngagesingkegabeleng. Aime Wapongti Kristo homackacni bagboliyeme fangkewec. Aime ye fangkewec yogo hatacmac mi homadaicte, inguc hocne ngagegabeleng. Ye hatacmac homacte tapilile bagewa mi gagac. 10 Yele homacti ngic-ngigac bikicnonggengte ailu alecine moniyang sugu homame motowec. Ailu gaga yanguctihac gagac, yogo Wapongte ailu angacka gagac. 11 Ilec ngenge ngengileng momoc yanguc ngagedaing, bikickacni biyachac homaicne, aime yogolec bagewa hatacmac mi gagaing. Aime yanguctihac Kristo Yesuholec wetackelu Wapongte ailu angacka gagaing.+
Bikicte angac
12 Ilec ailu bikicti fulucngebame socte angac haicine monic monicti bacngebadaickale, ngenge bikic aibaba kwele esecna facaigac, yogo hegiledaing ailu mi balaibedaing.+ 13 Ailu hodoc, donge-hedec nga hige-molengineng yogodi aibaba sowacne ailu bikicte kwelec kwekwe mi aidaic, miyac. Ngenge molickelu homacka gaibong, yakumacbac ngenge gaga noina gagaing. Ilec ngengungtihac efeckelu Wapongkolec wetackelu hodoc, donge-hedec nga hige-molengineng mimoctobong yogo yengi yele kwelec kwelu aibaba dondonne aidaing.+ 14 Ngenge yefe-yowale bagewa gaga, yogo biyachac hegilelu Wapongte kwele-madicte bagewa gagaing. Ilec ailu bikicti sugucnengineng mi aidaic.+
Wapong kwelec kwekwefocine
15 Ilec wenuc ngagenoga? Nongileng yefe-yowale bagewa mi galu kwele-madicte bagewa gagabeleng. Ilec bikic bafuwadabeleng, me? Yogo miyacbenang! 16 Ngenge ngengung ngic monicte bagewa kwelec kwekwe aling ganingte, ngenge yele kwelec kwekwe aling galu yele yowa balaibedabiyeng, yogo ngagegaing. Inguc ailu ngenge bikicte kwelec kwekwe aling galu yowaine balaibedaingtewa, homac bafuwadaingte. Me Wapongte yowa balaibelu yele kwelec kwekwe gadaingtewa, gaga dondonne bafuwadaingte.+
17-18 Aime ngenge molickelu bikicte kwelec kwekwe aling gaibong, yogo biyachac hegilebong motowec. Aime Wapongti wewedu-yowainele emewa locngebame kwelengineng bucbuchac iwa lolu balaibeibong. Aime bikicte muckacni biyachac lukecngebame yakumac dondonne gagale kwelec kwekwe aling ailu gagaing. Inguc aibong Wapong mitengkelu kwele-madic micnogabac.
19 Ngenge socte ngage-ngagenginengti yegena mi aidaickale ailu, kwelec kwekwele nangeng yowa migabac. Ngenge molickelu hodoc, donge-hedec nga hige-molengineng mimoctobong kwele wonongkolec gaga, nga yefe-yowa wewele bagewa kwelec kwekwe aling gaibong. Inguc galu yefe-yowa hegilelu aibaba ingucna sugulelu gaibong. Ngenge silicine ingucnehac yakumac hodoc, donge-hedec nga hige-molengineng mimoctobong gaga dondonnele bagewa kwelec kwekwe aling gadabiyeng. Galu gaga gbagbacna sugulelu sanangkedabiyeng.
20 Ailu ngenge bikicte kwelec kwekwe aling gaebongka, dondonne gagale yowadi mi damongngebawec, miyac. 21 Ngenge iwa bikicte noine balu gaibong yogodi gagangineng basowalewec. Aime ngenge yanguctihac yogo ngagelu gamengebacaigac. Aibabangineng ingucnedi homac bafuwadaicte. 22 Ngenge yakumacbac bikicte muckacni lukecngebaicne. Aime Wapongte kwelec kwekwe aling gagaing, yogolec noine bagaing. Balu ngenge gaga gbagbacne galu sugulelu sanangkelu gadaingte. Ilec ailu gaga-sanang badaingte. 23 I yangucte, bikicte fuli yogo homac banoga. Nga Wapongte kwele-madicte wiyac yogobac Sugucnenonggeng Kristo Yesule ailu gaga-sanang fuline mikac moc noledaicte.+
+ 6:3 Gal 3:27 + 6:4 Kol 2:12 + 6:6 Gal 5:24 + 6:11 2Kor 5:15; Gal 2:19 + 6:12 Fike 4:7 + 6:13 Rom 12:1 + 6:14 1Yoa 3:6 + 6:16 Yoa 8:34; 2Pi 2:19 + 6:23 Rom 5:12,15