7
Yefe-yowa nga Asule bolewa
Ngic hae-gbafocne, ngenge yefe-yowa ngagegaing, yogo ngagegabac. Ngic-ngigac mi homalu gaebongka yefe-yowadi sugucnengineng ailu damongebacaigac, yogo mi ngagegaing, me? I yanguc, ngigac monic ye ngaweineholec gaemewa, ngic ye ngigacti yeholec gagacte yeke doficnagulu gadabiyecte. Yefe-yowale yefewa inguc fagac. Gacgu ngaweine homadaictewa, yefe-yowadi ngigac ngickolec witicepame gaiboc, yogo miyac aidaicte. Aime ye ngaweine gbolicne gaemewa ngigac ye ngic monickolec gadaictewa, ye selo-boic ngigac wackedaingte. Nga ngaweine homadaictewabac ngigac yogo ye yefe-yowadi hatacmac mi witickedaicte. Ye dameng iwa ngic monicte ngigac aidaictewabac ye selo-boic ngigac mi aidaicte. Ngic hae-gbafocne, silicine ingucnehac ngenge Kristole soc-biuckolec homaibong. Ilec ngenge yefe-yowale bagewa hatacmac mi gagaing. Ngenge ngic homackacni gboliyelu fangkewec, yeholec taockelu ganingte ailu, nongileng Wapongte bolele noine ainangte ye inguc aiwec.+
Nongileng molickelu kwele esecna gaebengka yefe-yowadi bikicte angac sowacne kwelenonggang kwefangkeme homacte noine bafuwalu gaibeng. Aime yefe-yowadi bacnubame iwacni biyachac homaibeng. Ailu yanguctihac lukecnubaicne gagabeleng. Inguc ailu yefe-yowa iwacni homalu bole esecne kwelec mi kwecnolu Asule gaga gbolicna felu kwelec kwelu domagabeleng.+
Bikic edalicnubadaicte
Ilec wenuc minoga? Yefe-yowa yeuctihac bikic aigac, me? Yogo miyacbenang! Aime yefe-yowadibac bikicte silicine edalicnume ngage-motogabac.
“Ga ngani-angac mi aidamec.” (Wah 20:17; Yef 5:21)
Yefe-yowadi inguc mi midecka, na ngani-angacte silicine nalic mi ngage-motodacka. Aime sifu yefe-yowadi inguc mime ngani-angac bafuwaiba. Aime bikic ye ung-yowawa yefeine bafuwalu ngani-angac haicine monic-monic kwelene kwelina kwefangkeme bikic bafuwaiba. Nga yefe-yowa mi fadecka, bikic ye homaicne aidec. Na* molickelu Wapongte yefe-yowa mikac gaiba. Galu ung-yowaine kwesime ngageiba, yogowabac bikic ye gagaineholec ailu bole bame 10 homaiba. Iwa yanguc nganiiba, ung-yowa ye gaga bafuwanale loicne fagac, yogodi hocne homac bafuwanelewec. 11 Bikicti ung-yowawa yefe bafuwalu kwesacka mengocnulu wehomacnuwec.+ 12 Ilec yanguc fagac, yefe-yowa yogo yeicne gbagbacne. Aime ung-yowa yogo inguchac gbagbacne nga dondonne ailu madicne.+
13 Aime wiyac madicne yogodi homacka locnuwec, me? Yogo miyacbenang! Bikicte fungine fikelu yegengkenale bikictibac homacka locnuwec. Aime bikic ye wiyac madicne balu yogodi nala homac bafuwawec. Inguc aime ung-yowadi bikic bafuwame bikic ye wiyac sowacnebenang, yogo fikelu yegengkewec.
Kwele esecne nga gbolicne wenagucaigaic
14 Yefe-yowa yogo Asulacni, yogo ngagegabeleng. Aime nabac kwele esecna gabe bikicti kwelec kwekwe bacnume, bikicte bagewa gacaigabac. 15 Aime aibaba ailu gacaigabac, yogo wenucte ailu gacaigabac, yogo mi ngage-motogabac. Na wiyac monic ainogale ngagesicaigabac, yogo mi ailu gacaigabac. Aime aibaba kwelenedi mi ainogalebenang ngagecaigabac, yogobac ailu gacaigabac.+ 16 Aime aibaba gocne mi angacnucaigac. Aime sifu aicaigabac, yogo mi angacnudaictewa, yogodi yanguc edalicnudaicte, yefe-yowa yogo madicne, aime yefe-yowaholec kwele-moniyang aigabac. 17 Inguc aime naneuctihac aibaba yogo mi ailu gacaigabac, miyac. Bikic nale kwele kwelina fagac, yogodi aibaba yogo aicaigac. 18 Nale kwelewa wiyac madicne monic mi fagac, inguc ngagegabac, yogo kwele esecnele migabac. I yanguc, na aibaba madicne ainogale ngagecaigabac. Ailubac aibaba madicne ainogale ngagebe kpungkecaigac. 19 Foinac, aibaba madicne ainogale ngagecaigabac, yogo mi ailu gacaigabac. Aime aibaba sowacne hegilenogale ngagecaigabac, yogobac ailu gacaigabac. 20 Na aibaba gocne mi ainogale ainelecaigac, yogo aicaigabacka, naneuctihac aibaba yogo mi aigabac, miyac. Bikic nale kwelewa fagac, yogodi aibaba yogo bafuwame aicaigabac.
21 Aibaba madicne ainogale ngagebe, aibaba sowacnedibac kwelena biyac facaigac, yogo bikicte yefe-yowa yogo nganicaigabac. 22 Ailu ngage-ngagena Wapongte yefe-yowale kwele-madic ngagecaigabac. 23 Aime angac monicte yefe-yowadibac socna fikeme nganicaigabac, yogodi ngage-ngagena yefe-yowa fagac, yeholec wenagulu gagabiyec. Wenaguboc bikicte yefe-yowadi socne witickelu boleine balu gagac.+
24 Na ngic waweweine kwele-sowackolec galu socneholec homacte bagewa gabe, madi iwacni baicnudaicte? 25  Yesu Kristo Sugucnenonggeng yedi bamoctocnudaicte. Ilec Wapong mitengkelu kwele-madic micnogabac. Naneicne ngage-ngagenedi Wapongte yefe-yowale bagewa galu kwelec kwecnolu gagabac. Aime kwele esecnabac bikicte yefe-yowale kwelec kwecnolu gagabac.+
+ 7:4 Rom 6:2,11 + 7:6 Rom 8:2; 6:4 * 7:9 Poldi ngic-ngigac gocne yengele ngagelu “na” miwec. + 7:11 Fike 3:13 + 7:12 1Tim 1:8 + 7:15 Gal 5:17 + 7:23 Gal 5:17; 1Pi 2:11 + 7:25 1Kor 15:57