8
Asuwa gaga
Aime yanguctihac ngic-ngigac Kristo Yesuholec wetackelu gagaing, yenge bikicte ameine mi badaingte. Ga Kristo Yesuholec wetackelu gaengka, Asu gagaineholecte* yefe-yowadi bikic nga homacte yefe-yowale muckacni lukecguwec. Kwele esecne ye yefe-yowale tapili bawanogale aime yefe-yowa ye wiyac ainogale kpungkewec. Kpungkeme Wapongti bikicte bole yogo yanguc bawec, ye Madecbenangngine saleme nongileng bikicte soc yogolec silic ingucne ailu himongka wawec. Aime Wapongti yele socka bikicnonggeng mimoctolu baickeme miyac aiwec. Ilec ailu yefe-yowale aibaba dondonne gaganonggang fikelu yegengkecaigac. Nongileng kwele esecnele yefewa gaga yogo hegilelu Tili Asuholec wetackelu gacaigabeleng.+
Aime ngic-ngigac kwele esecnele angac nga ngage-ngage balaibecaigaing, yenge ngage-ngagengineng kwele esecnele wiyacka locaigaing. Nga ngic-ngigac Asule angac nga ngage-ngage balaibecaigaing, yenge ngage-ngagengineng Asule wiyacka locaigaing. Aime kwele esecnele ngage-ngage yogo homacineholec. Nga Asule ngage-ngage yogo gagaineholec ailu kwele-mogungkolec. Ngic kwele esecna ngage-ngageinedi Wapong ngaba aicnocaigac. Ailu Wapongte yefe-yowa mi balaibecaigac. Ailu yefe-yowa balaibenogale ngageme kpungkecaigac. Aime ngic-ngigac kwele esecnele angac nga ngage-ngage balaibecaigaing, yenge Wapongte kwele-angac bafuwanogale kpungkelu gagaing.
Aime Wapongte Asudi ngengele kwelewa gagacte ngenge Asu balaibecaigaing, yogo kwele esecna miyac. Nga monic ye Kristole Asu mi balu gagacka, ye Kristole alingkacni miyac.+ 10 Aime Kristodi ngengele kwelewa gagacka, socngineng yogo bikicnginengte ailu homawec. Nga asunginengtibac dondonne gagale ailu gagaineholec aiwec.+ 11 Wapong ye Yesu homackacni bagboliyewec. Aime Wapongte Asudi ngengele kwelewa gagacka, yedi socngineng homacte bagewa gagac, yogo inguchac Asuinedi bagboliyedaicte.
Wapong adu-madecfocine
12  Ngic hae-gbafocne, ngagegaing, nongileng ameinenonggengkolec gagabeleng aime yogo kwele esecna miyac. Asudi biyachac bagboliyecnubawec. Ilec ailu kwele esecna ganangte ameine monic mi fanolegac. 13 Ngenge kwele esecnele angac nga ngage-ngage balaibelu gadaingtewa, homadaingte. Nga Asule tapiliwa kwele esecnele aibaba wehomadaingtewabac, gaga-sanang gadaingte.+ 14 Wapongte Asudi ngic-ngigac aling mengocebacaigac, yenge sasawadi Wapong adu-madecfocine. 15 Gaga monicti kwelec kwekwe bacngebame hangocka hatacmac ganingte ailu gaga ingucne mi ngelewec, miyac. Ngengileng gaga silicine monic gabong Wapongti hole-gumec aingeleme adu-madecfocine aiibong. Aime Asu yogodi baficnubame Wapongte yanguc wackelu milu gagabeleng, “Mamacne, Mamacne.”+ 16 Nongileng Wapong adu-madecfocine gagabeleng, yogo hocne Wapongte Asu yeuctihac asunonggengkolec wideckelu miboc yegengkeme gagabeleng.+ 17 Aime yele adu-madecfocine gagabelengte, yele mole-damoc babale aling momoc ailu Kristoholec aling moniyang galu mole-damoc badabelengte. Nongileng yeholec doic ngagegabelengte tapili nga hibi-angocineholec aidabelengte.+
Wiyac madicne fikenale wangec gagabeleng
18 I yanguc ngagesigabac, tapili nga hibi-angocineholec lobewa nongilang fikelu yegengkedaicte, yogo wiyac feicnebenang. Nga yanguctihac umac fikenolelu gagac, yogo wiyac kpisicne. 19 Wapongti mime wiyac sasawa fikeyackeibong, yogo Wapongte adu-madecfocine nongileng yeuctihac mime yegengkenangte wiyac yogo yenge sasawadi mamang hidulu wangec gagaing.
20 Aime Wapongti wiyac mime fikeyackeibong, yogo yengungtihac bole babong madickenale mi aigaing. Yogo yengele wiyac miyac. Ilec yenge umac baibong. Wapong yeuctihac lobewa madickenale inguc lome wangec gagaing.+ 21-22 Ailu yanguc ngagegabeleng, Wapongti mime wiyac sasawa fikeyackeibong, iwacnihac ofegacgu yakumac gagabeleng. Aime yenge inguchac gado hicebame homalu howacine aigaing, yogolec muc hemoctolu Wapong adu-madecfocine yengela taockeningte aiyeledaicte. Dameng iwa gaga mucine mikac, ailu yogo tapili nga hibi-angocineholec.
23 Aime yogo sugu miyac. Wapongti molickelu Asu nolewec. Inguc noleme nongileng inguchac socnonggengkolec himong yago hegilelu, adu-madecfocine nongileng soc gbolicne nolegac. Noleme mac ngiye-ngiyenonggang biyac fenangte gobenonggeng hime damengnginele wangec gagabeleng.+ 24 Ailu wasecne aiibeng, dameng iwa nongileng wiyac noine fikenale ngagepangkelu wangec gagabeleng. Monic ye noine biyac fikeme nganiwec, yogo ngagepangkelu wangec mi gacaigac. Aime madi wiyac biyac nganiwecte wangec gacaigac? Monicti inguc mi aiwec. 25 Aime wiyac mi ngani-nganiine yogo banogale ngagecaigabeleng, inguc ngagepangkelu wangec gadabelengtewa, tatakic mikac mamang hidulu wangec gadabeleng.
Mimiloc bole banoga
26 Inguc gaebengka tapilinonggeng waicnele ailu Asudi kwesilu baficnubagac. Inguc me inguc milockebeng madickedaicte, yogo mi ngage-motogabeleng. Ilec ailu Tili Asudi nongileng ailu yowa mikac malac sugu milockeme Wapongta fecaigac. 27 Feme ngic-ngigac kwelenonggeng nganicaigac. Ailu ye Tili Asule ngage-ngage inguchac ngagecaigac. Asu ye Wapongte ngage-ngage balaibelu Wapongte bingec nongilengte ailu mimiloc bole balu gacaigac.+
Boleine nongilang balu gagac
28 Aime yanguc ngagegabeleng, Wapongti alingka lolu ngic-ngigac ngageyelelu wacebame yenge yele alingfocine gagaing. Ngic-ngigac kweledi yele angac ngagecaigaing, yenge gaganginang wiyac sasawa fikelu baficebame madicke-benangkecaigaing.+ 29 I yangucte, Wapongti ngic-ngigac ye ngagesingkedaingte, yenge biyachac ngageyelewec. Ngageyelelu bawosaecebame sugulelu sanangkebong yeicne Madecine ingucne ainingte mimoctocebawec. Madecinedi kwa-gbafocine bocyac yengele molic-molic haengineng ainale inguc alingkewec.+ 30 Alingkelu ngic-ngigac molic-molic biyachac bawosaecebawec, yenge inguchac wacebawec. Aime yenge wacebalu ngic-ngigac dondonne wacebawec. Aime yenge dondonne wacebalu wacngineng inguchac bafewec.
Sugucnele angacka gaga
31 Ilec ailu yogolec wenuc minoga? Wapongti nongilengkolec gagacka, madi yefenonggeng nalic hedickelu bacnuba wadaicte? Wiyac monicti nalic mi bacnuba wadaicte.+ 32 Wapong ye Madecbenangngine nongilengte ailu mi sebilewec, ye nongileng sasawale ailu ngaba yengele molewa lolu hegilewec. Aime nongileng hegilewecte ailu, ye kwele-madicinele wiyac sasawa inguchac Madecineholec taockelu noledaicte. 33 Wapongti bawosaecnubawec, nongileng madi yowawa locnubadaicte? Yogo monicti mi locnubadaicte. Wapongti nongileng yowa milu ngic-ngigac dondonne wacnubadaicte.+ 34 Aime bawosaecnubawec, nongileng madi bikicnonggengkolec midaicte? Yogo monicti mi midaicte. Kristo Yesu ye hocne homawec. Homame Wapongti ye homackacni inguchac bagboliyeme fangkewec. Fangkelu Wapongta fewec foleinapec ngiyelu nongilengte ailu milockelu gagac.
35 Kristo ye kweleinedi nongileng angacka ainolecaigac. Ilec madi Kristole angackacni nalic baicnubadaicte? Doic, me kwele-umac, me weyebic ainoledaicte. Me noba-nosingte nobe homabe, me ngakpi-kpoluc mikac senggang ganoga. Me sowalenogale aidabelengte, me hudule fitecti wehomacnubadaicte. Wiyac ingucne monicti nongileng nalic baicnubadaicte, me? Yogo miyacbenang. 36 Wapongte hibiwa yowa yanguc biyachac kwelengkeicne fagac,
“Gale aling aigabelengte ailu, yenge ubiyactehac gacgu aweleme homacka locnubacaigaing.
Yenge nonge nganicnubabong lama wehomacaigaing, yenge ingucne aigabeleng.” (Mige 44:22)
37 Yogo sasawa fikenoleme sifu Kristo ye kweledi angacka ainoleme nongileng yeholec galu yogo ewali-benangkelu gbelong ailu gagabeleng. 38-39 Aime Wapong ye kweledi angacka ainoleme nongileng Sugucnenonggeng Kristo Yesuholec wetackelu gaebengka wiyac monicti nalic mi baicnubadaicte, yogo ngagepangke-benangkegabac. Yogo homac me gaga, me angelo me aleng, me wiyac gocne yakumac fagaing me wiyac lobewa fikedaingte. Me wiyac gocne tapilinginengkolec wilengkacni me wiyac gocne tapilinginengkolec dumengkacni. Me wiyac gocne Wapongti mime fikeibong, yenge sasawadi yele angackacni nalic mi baicnubadaicte.
* 8:2 Asu gagaineholec yogo Tili Asule migac. + 8:4 Gal 5:16,25 + 8:9 1Kor 3:16; 12:3 + 8:10 Gal 2:20 + 8:13 Gal 6:8; Kol 3:5 + 8:15 2Tim 1:7; Mrk 14:36; Gal 4:5-7; Miye 21:7 + 8:16 2Kor 1:22 + 8:17 Gal 4:5-7; Miye 21:7 + 8:20 Fike 3:17-19 + 8:23 2Kor 5:2-4 + 8:27 Mige 139:1 + 8:28 Efs 1:11 + 8:29 Kol 1:18; Hib 1:6 + 8:31 Mige 118:6 + 8:33 Yes 50:8-9