9
Poldi Yuda ngic-ngigac yengele kwele-sowac ngagewec
Na Kristoholec wetackelu yowa noine migabac, kwesac mi aigabac. Aime Tili Asudi kwele ngage-ngagene yeuckeme, yogodi damongnume yowa noine yanguc migabac. Na damengsoc alingfocne yengele ailu kwele-sowac sugucnehac ailu kwele-umac ngagelu gagabac. Aime nani yengele ame balu Wapongte aalicte bagewa gabe, Kristolacni baicnume dac-sanangka haulu gabe yenge wasec ainingte, ngagegabac. Ngic hae-gbafocne, yenge nale sac-tofafocne aigaing.+ Ailu yenge Israel ngic-ngigac, yenge Mamacte adu-madecbenang aigaing. Aime tapili nga hibi-angocine edalicebalu gagac. Yenge dodofic nga yefe-yowaholec galu Wapongte Ibu-macka felu afeelu kwelec kwecnocaigaing. Ailu Wapongti mimipangngine edocebawec, yogo yengela fagachac.+ Aime yenge ngambofocngineng ngagecebagaing. Aime Kristo ye soctepecka yengele fikesaweckacni ngic silic ailu fikewec. Kristo yedi Wapong hocne, wiyac sasawale feicne. Yela mimitengti mimiteng fagidaic, yogo foinac.
Wapong adu-madecfocine
Wapong yowainele mimipang mi fikedaicte, ngenge inguc mi ngagedaing. I yangucte, Israel ngic-ngigac yenge ngic wacine Israel yele fikesaweckacni, yengelacni gocnebac Israelbenang mi aigaing. Aime Abraham ngambofocine gocne yenge ngambofocinebenang mi aigaing. Ilec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Aisakte fikesaweckacni yengi gale ngesa-ngambofocgonebenang aidaingte.” (Fike 21:12)
Socte alingka fikegaing, yenge Wapong adu-madecfocine, inguc mi migac. Yowa milu mipangkeicnele bagewa fikecaigaing, yengi Abraham ngambofocinebenang aigaing,* Wapongti inguc ngagesigac.+ Ye Abraham nga Sara yekeholec yowa yanguc milu mipangkewec,
“Na dameng miiba hifa moniyang iwa kwesibe, Sara yela madec monic fikedaicte.” (Fike 18:10,14)
Angacinele alingka bawosaecnubadaicte
10 Aime yogo sugu miyac, Rebeka ye ngambononggeng Aisak yeholec falu fucsengeng gobeepawec. 11-12 Aime madec yeke mi fikelu gaebocka yeke aibabanginec madicne me sowacne monic mi fikewec. Dameng iwa Wapongti yekele ailu Rebeka yanguc biyachac edowec,
“Haedi gbale kwelec kwedaicte.” (Fike 25:23)
Wapong ye ngic monic boleinele ailu mi bawosaedaicte, ye angacine nga ngage-ngageinele ailu ngic-ngigac wacebacaigac, yogo sanangnehac domanale ye inguc aiwec. 13 Ilec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Na Yakobole angacnugac. Nga Esaulebac takicnugac.” (Mal 1:2-3)
14 Ilec ailu wenuc minoga? Wapong ye yefe dondonne lilocaigac, me? Yogo miyacbenang. Ye yowaine madicne micaigac. 15 Yedi Moses yanguc edowec,
“Na monicte kwele-sowac aicnonogale ngagelu, ye kwele-sowac aicnodacte. Nga monicte umac bafickenogale ngagelu, ye bafickedacte.” (Wah 33:19)
16 Inguc aime Wapong ye yeicne kwele-sowacinele ailu ngic bawosaedaicte, yogo ngic ye yeuctihac angac bafuwanale me boletowa bawecte ailu inguc mi fikedaicte.+ 17 Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac, yowa yogodi Isip yengele ngictau Farao yanguc edowec,
“Na tapiline gala lobe himongne himongne ngic-ngigac yenge nale tapili nganidaingte. Ailu wacne mibong yegengkelu hikeme ngageyackeningte ailu, ga ngictau locgube nganicgudaingte.” (Wah 9:16)
18 I yangucte, Wapong ye ngic monic kwele-sowac aicnonogale ngagegacka, ye yogo aicnodaicte. Ailu ngic monicte kweleine hefeme kwele-sanang ainogale ngagegacka, ye yogo kweleine hefeme kwele-sanang aidaicte.
Hebec-baba ngic
19 Ilec ga nale yowa yogo ngagelu yanguc midamecte mecne, “Wapongte angac nga ngage-ngage hegilenogale yefe mi fagac. Aime yefe ingucne mi fadecka midec, yedi nongileng omale bikickolec wacnubacaigac?” 20 Himong-ngic, ga ngagegic, ga ngic sugu, inguc milu Wapongte yowa ameine omale bafaliyecnodamecte? Mole-hibi fileinedi wiyac monic bame wiyac moledi baicne, yogodi fileine nalic yanguc uwacnodaicte, me?
“Ga omale na inguc bacnugic?” (Yes 29:16; 45:9)
Yowa inguc mi uwacnodaicte.
21 Me hebec kudi-baba ngic ye angacinele bole nalic badaicte, ye himong gbakitac balu yogodi hebec monic bole madicnele badaicte. Nga hebec monic bole gocnele nalic badaicte, me? Oc, ye nalic badaicte.+
22-23 Hebec gocne yenge tapili nga hibi-angocnginengkolec ainingte Wapongti molickelu kwele-sowac aiyelelu bamadicebawec. Ngic-ngigac yenge yele tapili nga hibi-angocineholec nganiningte, ye angacinele inguc aiwec. Ye pasiine aalicka ngic-ngigac edalicebadaicte. Aime yenge yele tapili nganiningte hebec gocne yenge hesocebame dangkeningte alingka biyachac locebaicne domagaing. Aime yengele ailu tatakic mikac dameng dale wangecngineng gacaigac, ye nalic angacine balaibelu inguc hocne aidaicte. 24 Yogo nongileng hocne yele tapili hibi-angocineholec nganinangte wacnubawec. Yogo Yuda ngic-ngigac sugu miyac, ye Israel yengele alingkacni miyac nongileng momoc wacnubawec. 25 Ye siduc-mimi ngic Hoseale hibiwa inguchac yanguc migac,
“Ngic-ngigac aling gocne yenge molickelu nale ngic-ngigac mi gaibong, yenge nale ngic-ngigac, inguc wacebadacte. Aime ngic-ngigac gocne yengele mi angacnuwec, na ngic-ngigac yogo yengele angacnudaicte.” (Hos 2:23)
26 “Aime Wapongti yengele yanguc miwec, ‘Ngenge nale ngic-ngigac miyac.’ Ailu himong iwahac yanguc wacebadaicte, ‘Ngenge Wapong gagaineholec yele adu-madecfocine.’ ” (Hos 1:10)
27  Yesaiyadi Israel yengele ngagelu yanguc wackelu miwec,
“Israel ngic-ngigac yenge dzalengineng sugucnehacbenang yogo kiwecte dingong ingucne aidaictewa, na sifu yengelacni nebocine efecnemac olocebabe wasecne aidaingte. 28 Sugucnedi himongka ngic-ngigac yowangineng biyacbenang wosaelu mimoctolu boleine bamoctodaicte.” (Yes 10:22-23)
29 Aime Yesaiyadi wiyac lobewa fikenale yowa yanguc biyachac miwec,
“Sugucne Tapilitowa Fileine, yedi ngesa-ngambofocnonggeng nebocine gocne olocebame wasecne mi aidabongka midec, nongileng Sodom nga Gomora yenge ingucne miyac aidabeng.” (Yes 1:9)
Ngage-ngagesingngineng hegileibong
30 Ilec wenuc minoga? Israel yengele alingkacni miyac, yenge dondonne ganingte bole sanangne monic mi baibong. Ailu gacgu gaga dondonne bafuwaibong. Yenge ngagesingkeibong. Ilec ailu Wapongti dondonne wacebawec. 31 Aime Israel ngic-ngigac yengebac yefe-yowadi gaga dondonna locebanale bole sanangne balu gaibong. Bagalu yefe-yowawa yefe gaga dondonne mi bafuwaibong. 32 Omale mi bafuwaibong? Yenge aibabanginengte ngagesilu ngage-ngagesingte noine yogobac hegileibong. Yenge posa kwopocebame wawecebawec, yogo Kristole silic ingucne. 33 Ilec Kristole yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngagegaing, na Sion kupicka posa monic lobe ngiyeme yenge iwa edebong kwopocebame wawelu ngage-sowac bafuwadaingte. Aime monic ye ngagesingkedaictewa, ye mi gameedaicte.” (Yes 8:14; 28:16)
+ 9:3 Wah 32:32 + 9:4 Wah 9:4 * 9:8 Abraham ye ngigac monickolec game kogoc fikewec, wacine Ismael. Aisak sugudi Wapongte mimipangka fikewec. Yogolec lobeina ngigac monic balu adu-madec gocne kweficebawec. Ilec ailu Ismael nga adu-madec gocne yenge ngambofocinebenang mi aigaing. + 9:8 Gal 4:23 + 9:16 Efs 2:8 + 9:21 Yer 18:6 9:33 Sion kupic yogo Yerusalem iwa domagac. Ilec ailu dameng gocna Yerusalem ngic-ngigac yengele ngagelu Sion kwelengkeibong.