10
Kwele-madicte yefe lowec
Ngic hae-gbafocne, Wapongti Yuda ngic-ngigacfocne bikicte ameine bame wasecne aidaingte, yogolec kwele-angacka ngagepangkelu ye milockegabac. Aime na yengele mibasanang ailu yanguc migabac, yenge Wapongte kwelec kwenogale dogbac sanangnehac aicaigaing. Aime ye kwelec wenuc kwecnodaingte, yogolec ngage-ngage-motoc mi fayelegac. Ailu yenge yengungtihac yefe dondonne bafuwanogale boleine bacaigaing. Aime Wapongti yefe monic bafuwalu ngic-ngigac dondonne wacebacaigac, yefe yogo mi ngagegaing. Inguc ailu yenge Wapongtacni gaga dondonne fagac, yogolec bagewa ganingte hegilecaigaing. Kristo ye yefe-yowale boleine bamoctowec. Ilec ailu ngic-ngigac ye ngagesingkecaigaing, yenge sasawadi gaga dondonne bafuwadaingte.
Kristo ye madicnenonggeng
Mosesdi yefe-yowale yefe dondonne gaga yogolec yanguc kwelengkewec fagac,
“Monic ye yefe-yowa sasawa balaibedaicte, ye yefe iwa gagaineholec ailu gadaicte.” (Dep 18:5)
Aimebac Wapongti ngage-ngagesingnonggengte ailu dondonne wacnubadaicte, yefe yogodi yanguc migac,
“Gageuctihac kwelegonedi yanguc mi uwanagudamec, madi honocmengka fedaicte?” (Yef 30:12)
Yogo Kristo honocmengkacni bawanogale ngagelu migac. Me yanguc,
“Madi long sugucnebenang iwa haudaicte?” (Yef 30:13)
Yogo Kristo homackacni balu ofenogale ngagegac. Inguc monic mi ngagedaing.
Ilec gale yowa yanguc miicne fagac,
“Wapongte yowa yogo emenginang, nga micnginang, ailu kwelenginang fagac.” (Yef 30:14)
Aime ngage-ngagesingte yowa yogo hocne edocebalu weduyelecaigabeleng. I yangucte, ga micgonedi Yesu ye Sugucne, yogo miyengka yegengkedaictewa, nga Wapongti Yesu homackacni bagboliyewec, yogo kwelewa ngagesingkedamectewa, Wapongti bikicte ameine bame wasecne aidamecte. 10 Nongileng kwelenonggengti ye ngagesingkebeng, yedi dondonne wacnubadaicte. Ailu micnonggengti yele mibeng yegengkeme, yedi bikicte ameine bame wasecne aidabelengte. 11 Wapongte hibidi yogolec yanguc migac,
“Monicti ye ngagesingkedaictewa, ye mi gameedaicte.” (Yes 28:16)
12 Aime Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac yeke silicnginec monic-monic mi aigac. Sugucne ye sasawa nongileng Sugucnenonggeng. Aime ngic-ngigac yenge yedi baficebanale wackecaigaing, yenge kwele-madicka wiyac haicine monic-monic nalic yeledaicte.+ 13 Aime
“Ngic-ngigac yenge Sugucnele wac wackebong, yedi bikicte ameine bame yenge sasawa wasecne aidaingte.” (Yol 2:32)
14-15 Monic saleibongka yedi Wapongte yowa nalic edocebalu weduyeledaicte. Aime Wapongte yowa edocebalu weduyelewecka nalic ngagedaingte. Aime ngageibongka nalic ngagesingkedaingte. Aime ngagesingkeibongka yenge Sugucnele wac nalic wackelu wasecne aidaingte. Ilec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngic yogo yenge Siduc Madicne balu kwesibong, ngic-ngigac yengi yengele hige ucine kwele-madicka ngagedaingte.” (Yes 52:7)
Israel yenge Siduc Madicne ngagelu hegileibong
16 Aime Israel ngic-ngigac yenge Siduc Madicne ngageibong, yengelacni bocyacti mi balaibeibong. Yesaiyadi yanguc miwec,
“Sugucne, nonge siduc mibeng yegengkewec, ngic weni yengi ngagesingkeibong? Yengelacni efecnedi sugu ngagesingkeibong.” (Yes 53:1)
17 Inguc ailu Kristole yowa mibeng yegengkeme, yenge yowaine ngagecaigaing. Ailu yowa yogo ngagelu ngagesingkedaingte.
18 Aime Israel yengebac yowaine hedecnginengti mi ngageibong, me? Inguc miyac, yenge biyachac ngageibong. Wapongte yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Yowa-malacine yogo himongka hikeyackewec. Yenge yowanginengti himongtowa yagowa neboc nga neboc moto-motoina hikeyackewec.” (Mige 19:4)
19 Ilec ailu hatacmac mibe, Israel ngic-ngigac yenge yowaine kwelenginengti ngage-motoibong, me? Mosesdi Wapongte mic balu yogolec yanguc miwec,
“Na ngengela pasi babe ngenge ngic-ngigac aling monic himong monickacni yengele hasowac aidaingte. Ailu aling monic ngage-ngage-motocngineng mikac, ngenge yengele aalic ngagedaingte.” (Yef 32:21)
20 Yesaiyadi Wapongte mic balu hangoc mikac yogolec taockelu himongne himongne ngic-ngigac yengele yowa yanguc miwec,
“Ngic-ngigac yenge na mi basacnulu moc bafuwacnuibong. Ailu nale mi uwalu gaibong, yengela fikeiba.” (Yes 65:1)
21 Aime hatac Wapongte mic balu Israel ngic-ngigac yengelebac yanguc miwec,
“Ngic-ngigac aling monic yowane mi balaibecaigaing, ailu yowa kwekwe gacaigaing, yenge nala kwesiningte ailu, hadengsoc molene sungkecaigabac.” (Yes 65:2)
+ 10:12 Sale 15:9