11
Wapongti Israel bacebadaicte
Ilec ailu yanguc ngagelu uwagabac, Wapongti Israel ngic-ngigacfocine biyachac hegilecebawec, me? Yogo miyac! Naneicne Israel ngic Benyaminte alingkacni, ailu ngambononggeng Abraham yelacni.+ Wapong ye ngic-ngigacfocine biyachac bawosaecebalu mi hegilecebawec, miyac. Aime Elaiya ye Israel ngic-ngigac amengineng badunale Wapongte haicka yanguc milu milockewec, yogo Wapongte hibiwa kwelengkeicne fagac,
“Sugucne, yenge gale siduc-mimi ngicfocgone wehomacebaibong. Ailu gale alatagone hembalackeibong. Aime na moniyangti sugu gabe wecnubong homabele ngagegaing.” (1Ngt 19:10,14)
Ye inguc milu milockeme Wapongti ameine bafaliyelu yanguc edowec,
“Na ngicfocne 7 taosen biyachac sebicebalu bacebaiba gagaing. Ailu yenge siduc-gbong wacine Bael ye ketadi monic mi holecnoibong.” (1Ngt 19:18)
Silicine ingucnehac Wapongti dameng yagowa Israel yengelacni nebocine kwele-madic aiyelelu bawosaecebame yeicne habu-hakic monic ailu gagaing. Yedi bawosaecebalu kwele-madicine yelewec, yogo yengileng aibabangineng madicnele ailu mi bawosaecebawec, miyac. Ye yengileng aibabangineng madicnele ailu bawosaecebadecka, ibac kwele-madicine yogo kwele-madic noine mi aidec.+
Ilec ailu yanguc fagac, Israel yenge wiyac banogale boletowa bagacgu yogolec noine monic mi bafuwaibong. Aime Wapongti ngic-ngigac yengele hewackacni bawosaecebawec, yengi sugu wiyac yogo bafuwaibong. Aime Israel nebocine yenge kwele-sanang nga kwele-fong ailu gaibong. Yengele yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,
“Wapongti pasi bame yenge asungineng gung kwomocbenang fagac ingucne gaibong. Ailu dongenginengti wiyac monic mi nganiibong. Nga hedecnginengti wiyac monic mi ngageibong. Yenge ingucne gaibongti yakumac gagainghac.” (Yef 29:4; Yes 29:10)
Aime Dawididi yanguc miwec,
“Nosing nonogale aibabangineng aicaigaing, yogodi suba nga ufic ingucne bacebame bikicnginengte ameine aidaic. 10 Wiyac monic mi nganiningte yenge dongengineng pisickedaic. Ga damengsoc aiyeleengka lobengineng ngosockeicne gadabiyeng.” (Mige 69:22-23)
11 Na yanguc taockelu uwagabac, Israel yenge wawelu sowaleibong, me miyac? Yogo miyacbenang. Yenge Wapongte yowa hegileibongte ailu Wapongti Israel yengele alingkacni miyac, yenge bikicte ameine bame wasecne aiibong. Aime Israel ngic-ngigac yenge nganicebalu hasowac ainingte inguc aiwec.+ 12 Aime Israel yenge Wapongte yowa hegileibong, aibaba yogodi kwele-madicte wiyac bocyac bafuwame himongne himongne ngic-ngigac yengela hikeyackewec. Aime Israel yenge Wapongte yefe hegilelu waweibong, yogodi Israel yengele alingkacni miyac, yenge wiyac madicne bocyacbenang bafuwayelewec. Gacgu, Israel ngic-ngigac homacnedi ngagesingkedaingte, dameng iwa kwele-madicte wiyac feicnebenang fikedaicte.
Israel yengele alingkacni miyac
13-14 Aime Israel yengele alingkacni miyac gagaing, ngengele yanguc migabac, naneicne socte alingfocne Israel yenge ngengele hasowac aidaingte. Ailu gocne yenge yefe iwa ngenge ingucne bikicte muckacni lukecebame wasecne aidaingte. Inguc fikenale ngagelu nani ngengele salecebaicne aiiba. Ailu bole balu gagabac, yogolec ngagebe feicnebenang aigac. 15 Wapong ye Israel lobe holecebalu hegilecebawec, yogolec himong sasawa ngic-ngigac yenge Wapongkolec kwele-moniyang bafuwaibong. Inguc fadaictewa, Wapongti Israel hatacmac bacebame, homaicne yenge gboliyelu gaga badaingte.
Oliwa yoc
16 Ngenge nosing molickelu nebocine balu Wapong lacnodaingtewa, nosing sasawa fagac yogo momochac yele bingec aidaicte.* Ailu yoc godocine yele bingec aidaictewa, mangngine sasawa yenge inguchac yele bingec aidaingte.
17 Wapongti oliwa noinele mangngine gocne welockelu baickewec yogo Israel ngic-ngigac nebocine. Yogolec macina, ga kate oliwa mangnginebenang aigamec, yogo Israel yengele alingkacni miyac ingucne. Aime mangngine kpisicne monic welocgulu oliwa noina taocguwec. Aime ga mangngine noine yengeholec gagicka yanguc aidaicte, ga yoc godocineholec taocke-galu helocgone iwacni fuluckelu gadamecte.+ 18 Inguc aigacte, ga soc bafefe ailu mangngine nebocine yengele yanguc mi ngagedamec, “Nani yenge ewalicebagabac.” Ga soc bafefe aidamectewa, yanguc ngagedamec, ga yoc mangngine sugu, gagi yoc godocine mi ailu domagamec, yoc godocinedi domame ga domagic. 19 Inguc mibe gagi yanguc midamecte mecne, “Ye na hocne yocka taocnunogale mangngine gocne welockewec.” 20 Entacka yanguc midamecte, “Yenge mi ngagesingkeibongte ailu welocebawec.” Aime ga ngagesingkegicte ailu sanangne domacaigichac. Ilec ngage-ngagegona soc bafefe mi aidamec. Ailu hangocgume gadamec. 21 Wapongti yoc noinele mangngine mi olocebawecka, ga inguchac nalic mi olocgudaicte.
22 Ga Wapongte pasi madicne nga pasi dacine sanangnehac fagac, yogo momochac ngani-motodamec. Ye ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng mikacte waweibong, yenge dacineholec sanangnehac aiyelewec. Nga gabac pasi madicne aigelewec. Ga yele pasi madicnele bagewa mi gadamectewa, ga inguchac welocgudaicte.+ 23 Aime mangngine tofaine ngage-ngagesingngineng mikac, yenge hefaliyelu ngage-ngagesingkolec aidaingtewa, ye yocka hatacmac taocebadaicte. Yogo yanguc, Wapong ye yocka hatacmac taocebanale nalic mi kpungkedaicte. 24 Ga katele oliwa mangngine kpisicne, yogo helocgulu oliwa yoc noine monic gale aling mi aigac, yeholec taocgunale mi umaledaicte. Ilec ailu oliwa yoc noine yeicne mangngine hatacmac taockenale bole yogo wiyac efecnebenang aidaicte.
Wasec aidaingte
25 Ngic hae-gbafocne, ngenge ngengileng ngagebong feicne aidaickale ailu, yowa monic sangke-sangke fagac, yogo ngageningte ngagegabac. I yanguc, Israel nebocine yengele kwele ngage-ngagengineng yogo fongkelu faemewa, Israel yengele alingkacni miyac, ngenge dzalengineng miwec yogo fecgu bafuwadaingte. Dzale yogo aimebac, Israel ngic-ngigac tofaine inguchac felu taockedaingte. 26 Inguc aime Sugucnedi Israel sasawa yenge bikicte muckacni lukecebame wasecne aidaingte. Ilec yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Asa-baba ngic ye Sionkocni wame, Yakobole aling sasawa yenge Wapong lobe holecnocaigaing, yengele aibaba sowacne sasawa yogo baickedaicte.”
27 “Aime nale dodofic yengeholec fagac. I yangucte, nani bikicngineng baickedacte.” (Yes 59:20-21; 27:9; Yer 31:33,34)
28 Siduc madicne kwesime Israel yenge Wapongkolec ngaba ailu gagaingte ngenge yefe bafuwaibong. Aime Wapongti yenge bawosaecebalubac Abraham ngambofocine yengele mipangkewecte ailu kwele-angac aiyelelu gagac. 29 Wapongti ngic-ngigac wacebalu kwele-madicte wiyac yelelu, hatacmac mi ewalicebacaigac, ye pasi yogo mi facnogac, miyac. 30 Ailu Israel yengele alingkacni miyac, ngenge molickelu Wapongte yowa wewe gaibong. Aime yakumacbac Israel yengi yele yowa wewe gaibongte ailu, Wapongte kwele-sowac ngengela fikewec fagac. 31 Yenge molickelu Wapongte yowa weibongte ngenge Wapongte kwele-sowac baibong. Aime Wapongti yanguc lowec, ngenge kwele-sowac yogo baebongka yenge inguchac yogo badaingte.
32 Wapongti lobewa ngic-ngigac sasawa kwele-sowac aiyelenale ngic-ngigac sasawa yowa wewengineng yogolec mucka locebayackewec.
Wapongte wac mitengkedabeleng
33 Oc, Wapongte aibaba madicne lifuc ingucne fagac. Aime ngage-ngage-motocine nga ngage-ngageine yogo sugucnehac ailu gbolongne.
Aime yele mimocto-mimoctole fungine nga pasiine yogo nongileng ngage-ngage ewaligac.+
34 “I yangucte, madi Sugucnele ngage-ngage ngagewec?
Ilec monicti ye ngage-ngage nalic mi lacnodaicte.” (Yes 40:13) +
35 “Ailu monicti molickelu Wapong wiyac monic lacnowecka, ye yogolec ameine baducnodaicte, me?
Yogo miyacbenang.” (Yop 41:11)
36 Wapong ye yeuctihac wiyac sasawa bafuwayackewec.
Yogo yeicne tapiliwa fayackegac, ailu yeicne angacka fikenale loicne.
Yela wac feicne nga mimi-madic yogo inguc fafegidaic, yogo foinac.+
+ 11:1 1Sm 12:22; Mige 94:14; Filp 3:5 + 11:6 Gal 3:18 + 11:11 Sale 13:46 * 11:16 Ye bretle migac. Yogolec yowa yagowa fagac, Himong kisiwa 15:17-21. Nosing fuli balu Wapongte ibu lonoga, yogolec yowa yagowa fagac: Wahikeicne 23:19; 34:22; Depec-baba 2:12,14; 23:10,17,20; Himong kisiwa 18:12; 28:26; Yefe-yowa 26:2,10. + 11:17 Efs 2:11-19 + 11:22 Yoa 15:2,4 11:24 Yoc noine hucineholec yogo didimang yengi yefe iwa balu taockecaigaing. + 11:33 Yes 55:8-9 + 11:34 1Kor 2:16 + 11:36 1Kor 8:6