12
Asule bole balu ganoga
Inguc aime ngic hae-gbafocne, Wapongti kwele-sowac sugucnehac aingelewecte mibe yegengkeme yowa sanangne yanguc edocngebagabac. Ngenge Wapong haicina afeelu kwelec kwecnolu socnginengti depec ingucne lodabiyeng, yogodi gagaineholec Wapongte bingec aime ye ngageme madickedaicte.+ Ngenge dameng yagolec ngic-ngigac yengeholec momochac aibabangineng silicine moniyang mi aidaic. Wapongti kwele ngage-ngagengineng hole-gboliyengeleme ngenge Wapongte angac ngage-wosaec aidaing. Ailu yedi wiyac dondonne bucbuchac nga madicnebenang yogo ngageme madickegac, yogolec silicina nalic ngage-motodaing.
Kwele-madicka wiyac aiyeledaing
Wapongti kwele-madic aineleme, na yogolec silicina ngenge sasawa moniyang moniyang yowa yanguc edocngebagabac. Gageicne wosaecnagulu gocne ewalicebacte mi ngagedamec. Ailubac gageicne dondonne wosaecnagudamec. Wapongti ngage-ngagesingte maaine gelewec, yogolec silicina balaibedamec.+
Soc ye bucbuchac moniyang aigac, yogolec kwelina hodoc donge-hedec, nga hige-molenonggeng fagaing. Ailu yenge bolengineng moniyang sugu mi bacaigaing, miyac.+ Silicine ingucnehac nongileng bocyac ailu Kristoholec wetackelu soc moniyang aiyackegabeleng. Ailu nongileng sasawadi filesoc filesoc ngic-ngigac yengele agofocngineng aigabeleng.
Wapongti kwele-madicine nolewec, yogolec silicina kwele-madicte wiyac silicine monic-monic nolewec, yogo fanolegac. Wapongti kwele-madicinele ailu monic Wapongte siduc-yowa minogale lacnowecka, ye ngage-ngagesing facnogac, yogolec silicina balaibelu midaic.+ Aime Wapongti ngic me ngigac monic baficebanale kwele-madicte wiyac lacnowecka, ye babaficte bole hocne badaic. Nga monic ye kwele-madicte wiyac wewedu bolele facnogacka, ye yogolec silicina ngic-ngigac weduyeledaic. Monic ye ngage-ngagengineng kwefangkelu mibasanang aiyelenale kwele-madicte wiyac facnogacka, ye boleine yogolec silicina balu gadaic. Nga monic ye kwele-madicte ngic-ngigac wiyac haicine monic-monic moc yelecaigacka, ye wiyac yogo umacnehac yeledaic. Nga ngic-ngigac micne galu bole yogo bacaigacka, ye sanangkelu boleine yogo badaic. Nga kwele-sowac ngagelu ngic-ngigac waweweine baficebanale bole bacaigacka, ye kwele-madicka nga angacka ngic-ngigac baficebadaic.
Aibaba madicne aiyeledabiyeng
Ngenge kweledi angac ngagenagugabiyeng, yogo kwesac mi ainagudabiyeng. Ngenge aibaba sowacne kweledi wickelu lobe holecnolu aibaba madicne sanangkelu ailu gadaing. 10 Aime ngenge ngic hae-gbafocngineng yengele kwelenginengti angac ngageyelebong yenge ngengele feicne ainingte ngagelu alang bayeledabiyeng.+ 11 Ailu ngenge tatakic mikac bole sanangne banogale gabong Asudi kwelengineng kwefangkeme, ngenge Sugucnele kwelec kwelu gadabiyeng. 12 Aime Wapongti wiyac fikengelenale miwec, yogo fikengeledaicte, ngenge inguc ngagelu beliyelu wangec gadaing. Aime doicte damengka galu sanangne domalu damengsoc mamang hidulu milockelu gadabiyeng.+ 13 Ailu Wapongte bingec yenge wiyac monicte kpungkebong, ngenge umacngineng ngagelu wiyac yeledabiyeng. Nga mac monickacni ngic-ngigac gocne yengi kwesibong, ngenge hefolecebalu macka locebalu damongebanogale aingeledaic.+
14 Ailu ngic-ngigac yengi weyebic aingelebong, ngengi yenge mimi-madic milu edocebadabiyeng! Ngenge mimi-madic milu edocebalu monic mi sawecebadabiyeng.+ 15 Ngic-ngigac beliyelu gacaigaing, ngenge yengeholec beliyedabiyeng. Ailu ngic-ngigac hiyacaigaing, ngenge yengeholec hiyadabiyeng.
16 Ngenge kwele-moniyang gadaing. Ailu ngage-ngagengineng feicne ainale mi aingeledaic. Ngenge ngic-ngigac waweweine yengeholec gadabiyeng. Ngenge ngengileng ngage-ngagetowanginengkolec inguc mi ngagenagudabiyeng.+ 17 Ailu ngic-ngigac sowacne aingelebong, ngenge sowacne ameine mi baduyeledaing. Ngenge ngic-ngigac sasawa yengele hewacka aibaba madicne aiyeleningte ngagelu gadabiyeng.+ 18 Ngenge kwele-mogungkolec gagale tapili fangelegac yogo monicti mi hedicngebagacka, kwele-mogungte yefewa ngic-ngigac sasawa yengeholec gadabiyeng. 19 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, aibaba sowacne aingelebong, yogolec ameine mi baduyeledabiyeng. Aime Wapongti aalicine baduyelenale sawaine loebongka, yeuctihac sowacnele ameine baduyeledaic. Ilec yanguc kwelengkeicne fagac,
“ ‘Sowacnele ameine badu-badu, yogo nale bole,’ Sugucnedi inguc migac.” (Yef 32:35) +
20 Ngengebac yanguc aidabiyeng,
“Ngabagone nosingte homame gagi nosing lacnodamec. Ailu misale aicnome gagi misa gumedamec. Ga inguc aiyengka, ye aibabaine sowacnele gameedaicte.” (Ynn 25:21-22) +
21 Ga gacgu sowacnedi bacgu wadaickale, sawaine mi locnodamec, ga aibaba madicne aiyengka, sowacnele tapili wadaic.
+ 12:1 Rom 6:11,13; 1Pi 2:5 + 12:3 1Kor 12:11; Efs 4:7 + 12:4 1Kor 12:12,27 + 12:6 1Kor 12:4-11; 1Pi 4:10-11 + 12:10 1Pi 1:22 + 12:12 1Tim 5:16-18 + 12:13 Hib 13:2 + 12:14 Mat 5:44; 1Kor 4:12 + 12:16 Ynn 3:7 + 12:17 1Tim 5:15 + 12:19 Mat 5:39 + 12:20 Mat 5:44