13
Gamangte bole
Gamangfocnonggeng nga sugucnefocnonggeng gagaing, nongileng sasawa yengele bagewa galu yowangineng ngagelu gadabeleng. Bole-yowa tapiliineholec sasawa yogo Wapong yeuctihac yelecaigac, yenge yengungtihac mi fikeibong.+ Ilec monic ye gamangfocnonggeng yengele yowa hegilegac, ye Wapongti yowa alingkelu lowec, yogo inguchac hegilegac. Aime ngic-ngigac yowa hegilecaigaing, ingucne yenge yengungtihac aibabanginengte ameine umac badaingte. Aime gamangte bole-ngic yenge ngic-ngigac aibaba madicne aicaigaing, yenge hangoc mi bafuwayelecaigaing, miyac. Ngic-ngigac aibaba sowacne aicaigaing, yenge sugu hangoc bafuwayelecaigaing. Aime ga gamangte bole-ngic yengele hangoc mikac ganogale ngagegicka, aibaba madicne aiyengka, gamangte bole-ngic yengi ga mitenggudaingte.+
Ga madicne gacte ailu yenge Wapongte bole-ngic gagaing. Ailu yenge hudule fitec moc mi balu gagaing, ga aibaba sowacne aidamectewa, hangocgudaic. Yenge Wapongte mole-bafic ngicfocine galu Wapongte aalic bikic-baba yengela baduyeledaingte. Aime aalic badu-badule bole yogo sugu miyac. Ngengungtihac kwelenginengti ngage-wosaec ainagubong gbagbacne aime yengele bagewa gadabiyeng. Gamangfocnonggeng yenge Wapongte bagewa gamangte bole yogo hocne balu gacaigaing. Aime ngenge yogolec hocne takes lobong bacaigaing.+ Ngenge takes-baba yenge takes yeledabiyeng. Ailu moneng-mafale takes mibong yogo yeledabiyeng. Ailu sugucnefocngineng yengele alang sugucnehac bacebalu micnefocngineng yenge alang bacebadabiyeng. Aime tofagonele ameine me alang-baba aiyelenogale miicne fagac, yogo sasawa aiyackedabiyeng!
Yefe-yowa sasawa
Aime ngenge amengineng monic fagacka, yogo biyac badudabiyeng. Ngenge kweledi ago ainagulu angac ngagenagulu gadabiyeng, aibaba yogolec ameinebac moto-motoine mikac fagidaicte. Monic ye ngic-ngigac monicte kweleinedi ago aicnolu angac ngagecnolu gadaicte, ye yefe-yowa sasawa kpatulelu balaibedaicte.+ Ung-yowa gocne yanguc fagac,
“Ga selo-boic mi aidamec.
Ngic-ngigac mi wehomacebadamec.
Hise mi badamec.
Ngani-angac mi aidamec.” (Wah 20:13-15,17; Yef 5:17-19,21)
Ung-yowa yogo nga yefe-yowa gocne tofaine, yogo yowa moniyangte kwelina yanguc kpatuleicne fagac,
“Gageicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac gale emewa gagaing, yengele kwelegonedi ago aiyelelu angac ngageyelelu gadamec.” (Dep 19:18)
10 Aime monic ye ngic-ngigac monic kweleinedi ago aicnolu angac ngagecnolu gadaictewa, ye nalic mi basowaledaicte. Inguc ailu kwele-angacka gaga yogodi yefe-yowa sasawa kpatulelu balaibedaicte.+
Damengtowa bangkalegac
11 Ngenge aibaba yogo bagalu dameng yagolec ngagelu efeckelu gadabiyeng! I yangucte, nonge molickelu Sugucne ngagesingkelu gaibeng, yogowa ngagesingkebeng dameng dalicne ingucne fawec. Yakumacbac wasecne aidabelengte, yogolec dameng bangkalegacte ngenge gungkacni gboliyelu fangkedabiyeng.+ 12 Deboc biyac miyac ainale aigac, aime mac saenale aigac. Ilec nongileng kundungte aibaba hegilelu angocte maleku holelu gadabeleng.+ 13 Ailu wiyac wenacka aiaiine madicne, yogo balaibedabeleng. Nongileng misa sanangne nolu kwelenonggeng sifuweme gee wecaigabeleng, yogo mi aidabeleng. Nga selo-boic aibaba ailu aibaba kosaine haicine monic-monic, yogo mi aidabeleng. Ailu yuwenac nga hasowac ainagulu gaga yogo hegileyackedabeleng.+ 14 Kwele esecnele angacti ngengela fangkedaickale, ngenge socnginengte angac mi balaibedabiyeng. Ngenge Sugucnenonggeng Yesu Kristo maleku ingucne holelu gadabiyeng.+
+ 13:1 Tit 3:1; Ynn 8:15 + 13:3 1Pi 2:13-14 + 13:6 Mat 22:21 + 13:8 Mat 22:39-40; Yak 2:8 + 13:10 1Kor 13:4-7 + 13:11 Efs 5:14; 1Tim 5:6-7 + 13:12 1Yoa 2:8 + 13:13 Luk 21:34; Efs 5:18 + 13:14 Efs 5:11