14
Ngage-ngage yaeckangka ganogale yowa
Monic ye ngage-ngagesingkolec galu aibaba gocne wenuc ainale kwele-yaec ngagecaigac. Ngenge ngic yeicne ngage-ngage wosaelu mi mimoctodaing, miyac. Ngenge ye hefolebong hewacnginang game yele angacngebadaic.+ Gocne yenge Sugucne ngagesingkelu nalic nosing sasawa nocaigaing. Nga gocnedibac Sugucne ngagesingkelu kwele-yaec ailu yenge bole-kpiliwacni nosing sugu nocaigaing.+ Ngic monic ye wiyac sasawa nocaigac, yedi monic nosing gocne mi nocaigacte ailu, ye ngage-sowac mi aicnodaic. Ailu monic ye nosing gocne mi nocaigac, yedi monic wiyac sasawa nocaigacte ailu, yogolec wosaelu mi mimoctodaic. Wapongti ye biyachac hefoleme angackewec.+ Gagi ngic monicte kwelec kwekwe ngic yele aibaba wosaelu mimoctocte tapili geleicne, me? Yogo miyac. Ye aibabainedi wosaeme wawedaicte, me sanangne domadaicte yogo sugucneinedibac nalic wosaedaicte. Ailu ngic yogo ye Wapongte kwelec kwekwe ngic sanangne domaemewa, Sugucnedi yogolec tapili lacnonale mi kpungkedaicte.+
Monic ye hadeng sasawa yengelacni hadeng monicte ngageme feicne aicaigac. Aime monictibac hadeng sasawa yogolec ngageme silicine moniyang aicaigac. Ngic-ngigac sasawa yenge filesoc filesoc yenge yengileng kwelenginengti ngage-motolu weni yogodi nalic aigac, yogo ngagepangkelu gadaingte.+ Monicti hadeng monicte ngageme feicne aicaigac, ye Sugucne ngagesilu inguc aicaigac. Nga monic ye nosing sasawa nocaigac, ye Sugucne ngagesilu Wapong kwele-madic edolu nosing nocaigac. Aime monicti nosing gocne hegilecaigac, ye inguchac Sugucne ngagesilu Wapong kwele-madic edolu aicaigac. Nongilangkocni monicti yeicne gagainele ngageme yogo yeicne bingec aigac, inguc mi fagac. Aime monicti yeicnele ailu homadaicte, yogo monic mi fagac. Nongileng gbolicne gadabelengtewa, yogo Sugucnele ailu ganoga. Nga homadabelengtewa, yogo Sugucnele ailu homanoga. Homadabelengte me gbolicne gadabelengte, yogo Sugucne yeicne aling gadabelengte.+ Kristo ye gbolicne gagabeleng nga homaibong, sasawa nongileng Sugucne ganogale ailu homalu hatacmac gboliyelu gaga bawec.
10 Ga omale ngic hae-gbagone aibabaine wosaelu mimoctodamecte? Me ga omale ngic hae-gbagone ngage-sowac aicnolu tapiliine bawadamecte? Yogodi nalic mi aigac. I yangucte, nongileng sasawa Wapongti yowawa locnubame domadabelengte.+ 11 Wapongte hibiwa yowa yanguc biyachac kwelengkeicne fagac,
“Sugucnedi yanguc migac, ‘Na gaga fileine. Ilec ngic-ngigac sasawa yenge nale haicka ketadi holeneledaingte. Ailu sasawadi Wapong gagac, yogo micti mibong yegengkedaicte.’ ” (Yes 45:23) +
12 Inguc aime nongileng sasawadi domalu aibabanonggeng himongka aiibeng, yogolec siduc filesoc Wapong milu edodabelengte. 13 Ilec ailu nongileng ngic hae-gbafocnonggeng yengele aibaba wosaelu mi mimoctodabeleng. Ailu nongileng ngic hae-gbafocnonggeng kwopocebame ngage-ngagesingka wawedaingkale, gagale yefewa aibaba yogo yoc me okac ingucne monic mi lodabeleng, nongileng yogo wosaelu ngagedabeleng.
Ngic hae-gbafocnonggeng yengele angacngebadaic
14 Aime Sugucne Yesuholec wetacke galu ngagepangke-benangkelu yanguc ngagegabac, nosing me wiyac monic yogo yeuctihac wonongkolec mi aigac. Aime sifu monicti wiyac monicte ngageme wonongkolec aigac, inguc ngagesidaictewa, ngic yela nosing me wiyac yogo wonongkolec aigac.+ 15 Aime gagi nosing monic noengka, ngic hae-gbagone monicti yogolec kwele-umac bafuwagacka, ga kwelegonedi angac yefeine mi balaibegic. Kristo ye ngic hae-gbagone yele ailu homawec, ye ga nosing nocaigic. Ilec ailu wawelu sowaledaickale, ga nosing yogo hegiledamec.+ 16 Ilec ailu ngenge Wapongte wiyac noine yogo madicne damongkelu gadaingtewa, gocne yengi ngengele wiyac madicne fagac, yogo yowa milu mi suledaingte. 17 I yangucte, nosing misa yogodi Wapongte ngani-damongte noine mi aigac. Kwele-mogung, nga gaga dondonne, ailu belic-belic Tili Asudi nolecaigac, yogodibac Wapongte ngani-damongte noine aigac.
Kwele-moniyangka ganoga
18 Aime monic ye Wapongte ngani-damongte yefe yogo balaibelu Kristole kwelec kwecaigac, ye Wapongti ngagecnome madickedaicte. Aime ngic-ngigac yengi inguchac ye nganilu ngagebong nalic aidaicte. 19 Ilec nongileng kwele-mogung aibabawa baficnagulu basugulebeng sanangkenale baficnagudabeleng.+ 20 Ilec ga nosingte ailu Wapongte bole mi heuckedamec. Nosing nga wiyac sasawa yogo gbagbacne, yogo noine. Ailu nosing-nono aibabagone ingucnedi ngic hae-gbagone aicnong wawegacte ailu, ga aibaba sowacne aigic.+ 21 Ga sic me waing misa nocaigic yogodi ngic hae-gbagone kweleine basowaleme wawedaickale ailu, yogo hegilelu gaengka madickedaicte. Me aibabagonedi monic kweleine basowaleme wawedaickale ailu, ga aibaba yogo hegileng madickedaicte.
22 Ailu ga wiyac gocne ngage-ngagegona ngageengka nalic aime, yogo ga geicnac Wapongte haicka ngageengka nalic aidaic. Aime ngic monic ye yeicne wosaecnagulu mi mimoctocnagugac, ye kwele-angackolec. 23 Ngic monic ye kwele-yaec ailu sifu nodaicte, ye yeicne wosaecnagulu mimoctocnagudaicte. I yangucte, ye nosing gocne ngage-ngageina ngageme nalic mi aidaicte. Aibaba gocne ngage-ngageina ngageme nalic mi aicaigac, yogo sasawa bikickolec.
+ 14:1 Rom 15:7 + 14:2 Fike 9:3-4 + 14:3 Kol 2:16 + 14:4 Mat 7:1; Yak 4:11-12 + 14:5 Gal 4:10-11 + 14:8 Gal 2:20 + 14:10 2Kor 5:10 + 14:11 Filp 2:10-11 + 14:14 Sale 10:15; Tit 1:15 + 14:15 1Kor 8:11-13 + 14:19 Rom 12:18; 15:2 + 14:20 1Kor 8:13