15
Kwele-moniyangka Wapong mitengkedabeleng
Ngic-ngigac Sugucne ngagesingkelu sanangne gagabeleng, nongileng ngic-ngigac kwele-yaec gagaing, yengele umac sanangkelu tengkedabeleng. Nongileng sugu madickenangte angac yogo mi ngagelu gadabeleng. Ailu ngic-ngigac nongileng emewa gagaing, yenge madickelu Sugucne ngagesingkelu sanangne ganingte yengele angac balaibelu bamadicebadabeleng.+ Kristo ye inguchac yeicne angacine balaibelu madickenale bole mi bawec, miyac. Ye pasi aiwec yogolec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Hasowac aling yengi Wapong ga misulec aigeleibong, yogodi nale feiwa fewec.” (Mige 69:9)
Wapongte hibiwa molickelu wiyac sasawa kwelengkeyackeibong, yogo nongileng edocnubalu wedunoleningte kwelengkeicne fagac. Yowa ngagebeng yogodi tatakic mikac basanangnubame domalu, wiyac fikenoledaicte, yogo ngagepangkelu wangec gagabeleng.+ Ailu Wapong ye tatakic mikac ngenge sanangkelu mibasanang aingelecaigac, yedi baficngebame Kristo Yesule ngage-ngage balaibebong ngage-ngagengineng moniyang aidaic. Inguc ailu ngenge kwele-moniyangka ngengileng mic-walecka Sugucnenonggeng Yesu Kristole Wapong, nga Mamac wacine bafedaingte. Aime Kristodi ngenge hefolecngebalu angackewecte ngenge inguchac hefolecnagulu angacngebadaic. Inguc aibong Wapong wac feicne badaicte.+
Na yanguc edocngebagabac, Wapongti molickelu ngambofocnonggeng yengeholec yowa mipangkelu miwec. Aime Kristodi Wapongte yowa noine basanangkenogale soc tofangineng helockeicne yengele mole-bafic ngic aiwec gagac.+
Ailu Israel yengele alingkacni miyac, yenge Wapong kwele-sowacinele ailu wacine bafenogale Kristodi Israel yengele bole-ngic aiwec gagac. Ilec yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ilec na Israel yengele alingkacni miyac, yengele hewacka mitenggulu, geewa wacgone afeelu holedacte.” (2Sm 22:50; Mige 18:49) +
10 Ailu hatacmac yanguc migac,
“Israel yengele alingkacni miyac, ngenge yele ngic-ngigac alingfocine yengeholec momochac kpatulelu beliyedabiyeng.” (Yef 32:43)
11 Ailu yowa monic hatac yanguc,
“Israel yengele alingkacni miyac, ngenge sasawadi Sugucne fendongkelu mitengkedabiyeng. Ngic-ngigac sasawa ngenge Sugucne afeedabiyeng.” (Mige 117:1)
12 Aime Yesaiyadi taockelu yanguc miwec,
“Yesile fikesaweckacnidi gidec monicti fikedaicte. Fikelu Israel yengele alingkacni miyac, yengele ngictaungineng ailu damongebame yenge ye ngagesingkelu wangec gadaingte.” (Yes 11:10) +
13 Na yanguc milockegabac, Wapongti gaga-sanangte mimipang lowec, ye ngagesingkebong yele belic-belic nga kwele-mogung bucbuchac bawakengeledaic. Yogo bawakengeleme Tili Asule tapilidi basanangngebame gaga-sanangte mimipangti kwele ngage-ngagenginang saweyackeme wangec gadaing.
Boleinele fungine
14  Ngic hae-gbafocne, ngenge ngengungtihac aibaba madicne nga ngage-ngage sasawa yogodi wakengeleme ngengileng sawang-yowa nalic ngic-ngigac weduyelegaing. Aibabangineng ingucne fagac, yogo ngagepangke-benangkegabac. 15 Na inguc ngagelu hangoc mikac galu kwelenginang kwefangkebe yowa biyachac ngageibong, yogo gocne kwelengkegabac, yogo Wapongti kwele-madic nelewecte kwelengkegabac. 16 Inguc ailu Kristo Yesule bole-ngic gagac. Galu Israel yengele alingkacni miyac yengele hewacka Wapong yeicne bole balu yele Siduc Madicne mibe yegengkegac. Ilec ailu Tili Asudi Israel yengele alingkacni miyac yenge Wapongte bingec aibong depec ingucne fikeme yengele ngageme madickegac.+
17 Na Wapongte haicka Kristo Yesuholec wetackelu bole balu gagabac, yogo ngagebe feicnebenang aime migabac. 18 Kristodi bole neleme nani Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikelu yele yowa milu boleine babe yowaine balaibeibong, yogo sugu mibe yegengkeyelegac. 19 Yogo Wapongte Asu yele tapiliwa fikewec, yele tapiliwa pasile maaine nga pasi mi ngani-nganiine nganilu yowaine balaibeibong. Na pasi ingucne Yerusalem nga Ilirikum prowins hewacnginac Kristole Siduc Madicne bahikelu lolickelu mibe yegengkelu saweyackewec.
20 Monicti bosing biyachac wickewec, yogolec feina bole banogale mi ainelegac. Ilec ailu mac-himong gocna Kristole siduc mi ngageibong, yengela Siduc Madicne mime yegengkeme gaiba, yogolec ngagebe madickegac.+ 21 Ilec yowa biyachac yanguc kwelengkeicne fagac,
“Yele siduc monic mi mibong yegengkewec, aling yogo yenge ngani-motodaingte. Ailu ngic-ngigac hedecnginengti yele siduc mi ngageibong, yenge ngage-motodaingte.” (Yes 52:15)
Roma ngic nganicebadaicte
22 Ilec ailu dameng bocyac bole yogodi yefena aka holeme ngengela mi fuiba.+ 23 Aime yakumacbac mac-himong neboc nga neboc iwa bolene biyachac bamoctobe motowec. Ailu hifa bocyac ngengela funogale biyachac angacnuwec. 24 Ilec Sepein himongka hikenogale fudacte, dameng iwa nganicngebanogale ngagesilu gagabac. Ailu ngenge nganicngebalu ngengeholec iwa angacka gadabelengte. Motome iwacni Sepein himongka hikenogale mibe, ngengi na baficnuningte ngagelu gagabac.
25 Aime dameng yakumacbac Yerusalem hikelu Wapongte bingec iwa gagaing, yenge baficebalu wiyac yelenogale aigabac.+ 26 Wapongte bingec Yerusalem iwa gagaing, yengelacni gocne waweweine gagaing. Aime Masedonia nga Akaia habu yengi yengele kwele-sowac ngagelu kwele-moniyangte wiyac gocne baficebanogale kpaduckelu lonogale miibong.+ 27 Yenge inguc ainingte aiyelewec. Yerusalem habu yenge Asule wiyac madicne Israel yengele alingkacni miyac, yengela botoc balu yeleibong. Aime yengele ame yogo fagachac. Ilec ailu yenge yengileng socte babafic, yogo baficebadaingte.+ 28 Inguc aime kwele-madicnginengte moneng yogo Yerusalem iwa bahikelu yelelu yefe yogo basanangkedacte. Yogo motome ngengela yefe fulu Sepein himongka hikedacte. 29 Aime ngengela fudacte, dameng iwa Kristole mimi-madic bucbuchac nala fame, yogoholec ngengela fudacte, yogo ngagepangkegabac.+
Yele milockeningte edocebawec
30 Ngic hae-gbafocne, nonge Sugucnenonggeng Yesu Kristoholec wetackebeng Asudi kwele-angacka gaga bafuwanolecaigac. Ilec ailu yanguc sanangne edocngebagabac, ngenge sanangnehac baficnulu Wapong yanguc milockedaing.+ 31 Yudeya himongka aling gocne Yesu mi ngagesingkecaigaing, yengele molewacni yedi na olocnunale milockedaing. Ailu na yenge baficebanogale wiyac gocne balu hikebe, Wapongte bingec Yerusalem iwa gagaing, yenge yogo nganilu kwelengineng madickedaicte, yogolec momochac milockedaing. 32 Inguc aibong Wapongti ngageme madickeme ngengela kwesi sulumelu belic-belicka ngiye-ngagelu nongileng momochac basanang-nagudabelengte.
33 Wapong kwele-mogung fileinedi sasawa ngengeholec gadaic, yogo foinac.
+ 15:2 1Kor 10:24,33 + 15:4 2Tim 3:16 + 15:7 Rom 14:1 + 15:8 Mat 15:24 + 15:9 Sale 3:25 + 15:12 Yes 11:10; Miye 5:5 + 15:16 Rom 1:5; 11:13 + 15:20 2Kor 10:15-16 + 15:22 Rom 1:13 + 15:25 1Kor 16:1-4 + 15:26 1Kor 16:1; 2Kor 8:1; 9:2,12; Sale 24:17 + 15:27 1Kor 9:11 + 15:29 Rom 1:11 + 15:30 2Kor 1:11; Kol 4:3; 2Tim 3:1