16
Fobe
Yeme-kwanonggeng Fobe, ye ngigac madicne yele yowa gocne migabac. Ye Yesule habu Kenkeria taonka gagaing, yengele mole-bafic aigac. Ngenge Wapongte bingec aibabanonggeng balaibelu Sugucneholec wetackeningte ye hefolelu mac holecnodaing. Ailu yedi wiyac monicte kpungkeme, ngenge yogo bafuwalu lacnodaing. Ye ngic-ngigac bocyac baficebalu na inguchac baficnuwec.
Wenac-madic yowa
Prisila nga Akwila yeke naholec nonge Kristo Yesule bole momochac bacaigabeleng. Nale wenac-madic yogo yekela lobe fume edocepadabiyeng.+ Gocne yengi na wehomacnudaingkale aibong, yeke na baficnulu gaganginecte ngageboc mi aiiboc. Na kwele-madicne yekela logabac, yogo nani sugu miyac. Yesule habu sasawa Israel yengele alingkacni miyac gagaing, yenge inguchac kwele-madicngineng logaing.
Aime Yesule habu yekele macka kpaduckecaigaing, yengela inguchac nale wenac-madic yogo lobe fume edocebadabiyeng.
Aime kwelenedi Epenetus yele angac ngagegabac, ye inguchac nale wenac-madic lobe fume edodabiyeng. Yedi Asia prowinswa molickelu Kristoholec wetackewec.
Ailu nale wenac-madic Mariala lobe fume edodabiyeng. Ye ngengele ailu bole sugucnehac balu gawec.
Aime ngic-ngigac yaeckang, Andronikus nga Yunias, yeke nonge himongnonggeng moniyang, yekela nale wenac-madic lobe fume edocepadabiyeng. Yeke na ingucnehac muc-macka locepaibong. Aime salecebaicne hewacnginang gaboc yenge ngagebong yeke wacnginec feicne aime gagaing. Aime na Kristoholec mi wetackeiba, dameng iwa yeki yeholec biyachac wetackeiboc.
Aime Ampliatus kwelenedi yele angac ngagegabac, ye Sugucneholec wetackegac, yela nale wenac-madic lobe fume edodabiyeng.
Ailu Ubanus ye nongeholec Kristole bole bawec. Ailu Satakus kwelenedi yele angac ngagegabac, yekela nale wenac-madic lobe fume edocepadabiyeng.
10 Aime Apeles ye Kristole ngic noine inguc yegengkewec, yela nale wenac-madic lobe fume edodabiyeng.
Ailu Aristobulus golowacfocine yengela nale wenac-madic lobe fume edocebadabiyeng.
11 Ailu Herodion ye noke himongnonggec moniyang.
Ailu Nakisus golowacfocine Sugucneholec wetackelu gagaing, yengela nale wenac-madic lobe fume edocebadabiyeng.
12 Ailu Trifaena nga Trifosa, ngigac yeke Sugucnele bole balu gagabiyec, yekela nale wenac-madic lobe fume edocepadabiyeng.
Ailu Pesis kwelenedi yele angac ngagegabac, ngigac ye Sugucnele bole homacne bacaigac. Nale wenac-madic yela lobe fume edodabiyeng.
13 Ailu Rufus ye Sugucnedi ngic yogo bawosaewec, ailu ye nenggacine momochac, yekela nale wenac-madic lobe fume edocepadabiyeng. Ailu yele nenggacti na nenggac ingucne ainelewec.+
14 Ailu Asingkitus nga Felegon ailu Heremes nga Patobas, nga Heremas ailu ngic hae-gbafocnonggeng gocne yengeholec kpaducebalu gacaigaing, yengela nale wenac-madic lobe fume edocebadabiyeng.
15 Ailu Filologus nga Yulia ailu Nereus nga sengngine ngigac, ailu Olimpas nga Wapongte bingec sasawa yengeholec kpaducebalu gacaigaing, yengela nale wenac-madic lobe fume edocebadabiyeng.
16 Ngenge sasawadi gbagbacne gagawa muducnagulu wenac-madic minagudaing.
Kristole habu sasawa, yenge wenac-madicngineng lobong ngengela fugac.+
Sawang-yowa
17 Ngic hae-gbafocne, ngic gocne yenge gulu-bauc ailu okac ingucne locaigaing, ngenge ingucne yengele damong balu gadaing. Ailu ngenge wewedu-yowa biyachac baibong, yogo yengi gacgu basowaledaingkale, yengeholec mi gadabiyeng. Yogo sanangnehac milu edocngebagabac.+ 18 Aling ingucne yenge Sugucnenonggeng Kristole kwelec monic mi kwecaigaing. Yenge socte angac nga ngage-angacngineng fikenale ngic-ngigac gocne ngage-wosaec mikac kwesacebagaing. I yangucte, yenge kwelengineng basifuwelu yowa madicne milu mic-heloc aiyelegaing.+ 19 Aime ngenge yowa balaibelu gagaing, ngic-ngigac sasawa yengi yogo biyachac ngagengeleibongte beliyegabac. Aime ngenge aibabangineng madicne ngage-motoningte ailu, aibaba sowacne mikac gbagbacne ganingte ainelecaigac.+ 20 Wapong, ye kwele-mogung fileine, yedi dameng mi daliweme, Satang bawalu higengineng bageina lome edesockedaingte. Sugucnenonggeng Yesule kwele-madicti ngengeholec fadaic.+
Wenac-madic yowa
21 Timoti, nale bole moniyangti wenac-madicine ngengela lome fugac. Aime Lukius nga Yasong ailu Sosipate yenge himong moniyangfocne, yengi inguchac wenac-madicngineng ngengela lobong fugac.+
22 Na Tetius, nani hibi yagowa Polle yowa kwelengkegabac. Na Sugucneholec wetacke gacaigabacti ngengela wenac-madicne lobe fugac.
23 Gaiusdi Yesule habu sasawa nga na Pol, nonge momochac macina locnubacaigac, yedi ngengele wenac-madic inguchac lome fugac. Ailu taonte moneng-damong Erastus, nga ngic hae-gbanonggeng Kwatus, yeke inguchac kwele-madicnginec loboc fugac.+
24 [Sugucnenonggeng Yesu Kristole kwele-madicti sasawa ngengeholec fadaic. Yogo foinac.]*
Ngage-ngage-motoc fileine
25 Nongileng sasawadi Wapong wac feicne lacnodabelengte. Wapongti iwa hocne basanangngebame sanangne domaningte yela tapili ingucne facnogac. Na Yesu Kristole Siduc Madicne mibe yegengkeme edocebalu gagabac. Aime Siduc yogo molickelu esecnehac sangke-sangke falu gawec.+ 26 Falu game, himongne himongne ngic-ngigac sasawa, yenge ye ngagesingkelu yowaine balaibening. Ilec ailu Wapong gaga-sanang fileinedi yeicne Siduc yogo milu siduc-mimi ngicfocine yeleme Wapongte hibiwa kwelengkeibong, Siduc yogo mibong yegengkewec. Yegengkeme yenge sasawa yowaine nalic ngage-motodaingte. 27 Wapong moniyangti ngage-ngage-motoc fileine. Aime nongileng Yesu Kristoholec wetackelu mimiteng nga wac feicne Wapongta lobeng fagidaic, yogo foinac.
+ 16:3 Sale 18:2 + 16:13 Mrk 15:21 + 16:16 1Kor 16:20; 1Pi 5:14 + 16:17 Mat 7:15; Tit 3:10 + 16:18 Filp 3:19; 2Pi 2:3 + 16:19 Rom 1:8; 1Kor 14:20 + 16:20 Fike 3:15 + 16:21 Sale 16:1-2; 19:22; 20:4 + 16:23 Sale 19:9; 1Kor 1:14 * 16:24 Hibi esecne Poldi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 16:24 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Poldi mi kwelengkewec mecne. + 16:25 Efs 1:9; 3:5,9; Kol 1:26; Rom 1:5