Poldi
Korin
Habu Yengele Molic-molic Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Korin yogo taon sugucne monic wacineholec fawec. Taon yogo himong monic wacine Akaia nga Grik iwa fawec. Roma ngic-ngigac homacne nga Yuda ngic-ngigac gocne iwa gaibong. Ngic-ngigac bocyacti lec-welec ailu lanac-ganac ailu gaibong.
Molickelu Poldi Korin iwa Yesule Siduc Madicne mime yegengkeme ngic-ngigac gocne yenge Yesu ngagesingkeibong. Ye hifa moniyang nga nebocine inguc edocebalu weduyelewec (Salecebaicne 18:1-17). Yogolec lobeina lolickelu Efesas iwa hikelu gawec. Galu Pol ye ngageme Korin ngic-ngigac Yesu ngagesingkeibong, yenge ngaba ainagulu gocne socte ngani-angac balaibeibong. Ilec ailu Poldi hibi yago kwelengkewec. Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 26 ngama ingucne motome, hibi yago kwelengkewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–9 Molic-molic yowa
1:10—4:21 Ngaba ainaguibongte kwelengkewec
5:1—6:20 Himongte aibaba sowacne ngagelu aiibong
7:1–40 Ngawe-ngigacte yowa
8:1—11:1 Ngage-yaec mi ailu Kristo sugu ngagesingkedaing
11:2—14:40 Ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec yengele aibaba madicne
15:1–58 Kristo homackacni gboliyelu fangkewecte fungine
16:1–24 Yerusalemte ibu kpaduckenoga nga yowa moto-motoine
1
Hibile molic-molic yowa
Wapongti na Pol ngagenelelu Kristo Yesule salecebaicne wacnuwec, aime ngic hae-gbanonggeng Sostenes, noki ngengele hibi yago lobec fugac. Wapongti Korin taonka yeicne habu gagaing, ngenge Kristo Yesule ailu wacngebalu yeicne bingec bacngebame gagaing, Wapongte bingec ngengele hibi yago kwelengkelu longelegabelec. Ailu ngic-ngigac himong sasawa gagaing, yenge Sugucnenonggeng Kristo Yesule wac wackecaigaing, yenge momoc Wapongti yeicne bingec bacebawec. Yesu ye yenge nga nonge momochac Sugucnenonggeng aigac. Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yekele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.
Wapongte kwele-madic
Wapongti Kristo Yesule ailu kwele-madic aingelewec. Yogolec ailu na damengsoc ngengele ngagelu Wapongne kwele-madic edolu gagabac. Ngenge yeholec wetackelu gaebongka yedi wiyac sasawa bucbuchac ngelewec. Yowa mimi nga ngage-ngage-motoc gbolongne, yogo sasawadi fangelegac. Kristole siduc mibeng yegengkeme edocngebaibeng, yogolec noine gaganginang fikeme nganilu gaibong. Ilec ailu ngenge Sugucnenonggeng Yesu Kristo yegena fikelu yegengkenale wangec galu, kwele-madicte wiyac sasawa, yogolec monic mi kpungkecaigaing. Ye yeuctihac basanangngebame gaga dalicne gagaing. Gaebongka dameng motome, ngenge Sugucnenonggeng Yesu Kristole damengka kpokpolic mikac domabong yowawa nalic mi locngebadaicte.+ Wapongti Madecine Sugucnenonggeng Yesu Kristoholec kwele-moniyangka momochac taocngebanale wacngebawec. Ailu ye yowa mimiine balaibegac.+
Habu siyeckeibong
10 Ngic hae-gbafocne, na Sugucnenonggeng Yesu Kristole wacka ngage-ngagengineng sanangne yanguc edocngebagabac, ngenge sasawadi ngage-ngagengineng hole-ngagec ailu kwele-moniyang galu habu mi siyeckedaing.+ 11 Ngic hae-gbafocne, Kaloele mackacni yengi ngengele yanguc edocnubong ngagebe yegengkewec, “Yenge hewacnginang siyeckelu yowanginengti fena wana ainagulu gagaing.” 12 I yangucte, ngengelacni ngic gocne yengi yanguc micaigaing, “Na Polle ngic.” Nga gocnedi yanguc micaigaing, “Na Apolosle ngic.” Nga gocnedibac yanguc micaigaing, “Na Pitale* ngic.” Nga gocnedibac yanguc micaigaing, “Na Kristole ngic.” Ngenge filesoc inguc micaigaing.+
13 Kristo heuckebong yaeckang aiwec, me? Yogo miyac! Yengi ngengele ailu Pol malicpongka weibong, me Polle wacka misa monic lowangeleibong, me? Yogo miyacbenang. 14 Na ngengelacni monic misa mi lowacnoiba. Ilec ailu Wapong kwele-madic micnogabac. Krispus, nga Gaius yeke sugu lowayeteiba.+ 15 Ilec ailu monicti yanguc mi midaic, “Na Polle wacka misa lowaiba.” 16 (Stefanas nga golowacfocine yengebac misa noine lowayeleiba. Ailu taockelu gocne lowayeleiba me miyac, yogo monic mi ngagegabac.)+ 17 Kristodi misa lowayelenogale mi salecnuwec, miyac. Yebac ngic-ngigac Siduc Madicne mime yegengkeme weduyelenogale salecnume kwesiiba. Ailu Kristole malicpongte yowa yogo tapili-wawa aidaickale, yowa yogo ngicte tapiliwa me ngic ngage-ngage-motocka mi midacte.
Kristo ye Wapongte tapili nga ngage-ngage-motoc
18 Ngic-ngigac dac-sanangte yefewa hikegaing, yenge malicpongte yowa yogo ngagelu midelec yowa aicaigaing. Ailu Wapongti bikicte ameine bame wasecne aidabelengte, yogolecbac nongileng yanguc ngagesilu gagabeleng, malicpongte yowa yogo Wapongte tapili.+ 19 Wapongte yowa yanguc kwelengkeicne fagachac,
“Na ngic ngage-ngage-motocnginengkolec yengele ngage-ngage-motoc yogo welockebe miyac aidaicte. Ailu ngic ngage-ngageholec yengele ngage-ngage baickedacte.” (Yes 29:14)
20 Ngic ngage-ngage-motocine miyac aiwecte ye oma wiyac aidaicte? Nga yefe-yowale wewedu ngic yele ngage-ngage miyac aiwecte ye oma wiyac aidaicte? Ailu ngic ye dameng yagolecte yowa bafac-tafalic balu micaigac, ye oma wiyac aidaicte? Wapongti himong yagolec ngage-ngage-motoc bafaliyelu kwele-sifucine bame yegengkewec. Ilec ngic ingucne yenge yowangineng mikac aigaing.+ 21 Aime Wapongte ngage-ngage-motocte ailu ngic-ngigac yenge himongte ngage-ngage-motockolec galu Wapong ngagecnoningte aibibiyeibong. Aibibiyelu Siduc Madicne misowalelu yowa yogolec kwele-sifuc yowa micaigaing. Wapongti ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec yengele bikicte ameine bame wasecne ainingte miwec, yowa yogolec kwele-sifuc yowa miibong, ye pasi yogolec ngageme madickewec.+
22  Yuda ngic-ngigac yenge pasile maainele uwacnolu gagaing. Aime Grik ngic-ngigac yenge ngage-ngage-motoc gbolongne bafuwanogale aiyeleme gagaing. 23 Aime nongileng Kristo malicpongka webong homawec, yowa yogo edocebalu weduyelegabeleng. Aime Yuda ngic-ngigac yenge yogo ngagebong kwelenginang mi holeme okac ingucne kwopocebame wawecaigaing. Aime Grik ngic-ngigac yengi ngagebong yogo kwele-sifuc yowa aicaigac.+ 24 Aime Wapongti Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac wacebagac, yengelabac Kristo ye Wapongte tapili nga ngage-ngage-motockolec gagac.+ 25 Wapongte kwele-sifuc yowa ingucnedi ngic-ngigac yengele ngage-ngage-motoc ewalilu ngage-ngagetowaholec aigac. Nga Wapongte tapili-wawaine ingucnedi ngic-ngigac yengele tapilingineng ewalilu tapilitowaineholec aigac.+
Ngic-ngigac wacebaicne yogo bawosaecebawec
26 Ngic hae-gbafocne, ngenge silicine weningucne gacgubong, Wapongti wacngebawec, ngenge yogolec silicine ngagesidaing. Ngengelacni ngic sockapec ngage-ngage-motocnginengkolec yogo bocyac miyac. Ailu ngic-ngigac feicne yogo bocyac miyac. Ailu aling wac bingecnginengkolec yogo bocyac miyac.+ 27 Ngic-ngigac ngage-ngage-motocnginengkolec ngagenagugaing, yenge Wapongti gamewa locebanogale ngagewec. Inguc ngagelu ngic-ngigac yengele haicka himongte wiyac kwele-sifucineholec aiyelecaigac, ngic-ngigac yogo bawosaecebawec. Ailu ngic-ngigac tapilinginengkolec ngagenagugaing, yenge Wapongti gamewa locebanogale ngagewec. Inguc ngagelu ngic-ngigac yengele haicka himongte wiyac tapili-wawa aiyelecaigac, ngic-ngigac yogo bawosaecebawec. 28 Aime wiyac gocne feicne aigac micaigabeleng, yogo miyac ainale ye yanguc bawosaecebawec. Ngic-ngigac yengele haicka himongte wiyac wawaine aicaigac, nga wiyac yafoine micaigabeleng, ailu wiyac mikac monic mi fagac micaigabeleng, Wapongti yogo hocne bawosaecebawec.
29 Aime monicti Wapongte haicka domalu yeicnele mime feicne aidaickale, ye inguc aiwec.+ 30 Wapongti ngagengelelu ngenge Kristo Yesuholec wetacngebame gagaing. Yedi Yesu saleme Wapongte ngage-ngage-motoc hewacnonggang balu kwesiwec. Balu kwesime nongileng Wapongte haicka dondonne nga yeicne bingec ainangte ye bikicte muckacni lukecnubawec.+ 31 Yogolec yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Monic ye mime feicne aidaicte, ye Sugucnele mime feicne aidaic.” (Yer 9:24)
+ 1:8 1Tim 3:13; 5:23 + 1:9 1Yoa 1:3; 1Tim 5:24 + 1:10 Filp 2:2 * 1:12 Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac. + 1:12 1Kor 3:4; Sale 18:24-28 + 1:14 Sale 18:8; Rom 16:23 + 1:16 1Kor 16:15 + 1:18 Rom 1:16 + 1:20 Yes 19:12; 33:18; 44:25; Yop 12:17 + 1:21 Mat 11:25 + 1:23 Rom 9:32; 1Kor 2:14 + 1:24 Kol 2:3 + 1:25 2Kor 13:4 + 1:26 Mat 11:25; Yak 2:5 + 1:29 Efs 2:9 + 1:30 Yer 23:5-6