2
Yesu Kristole siduc mime yegengkeyelewec
Ngic hae-gbafocne, naneicne ngengela fulu Wapongte ngage-ngage-motoc sangke-sangke fagac, yogo mibe yegengkengelewec. Inguc milu yowa mimine bafelu me ngage-ngagetowaholecte silicka yowa monic mi edocngebalu wedungeleiba, miyac. Na ngengeholec galu yanguc sugu ngagesilu mibe sanangkewec, “Korin taonka galu Yesu Kristole siduc mibe yegengkedaicte, ailu ye wenucka malicpongka webong homawec, yogo sugu mibe yegengkedaicte.” Na ngengela gaiba, iwa tapiline wame hangocnume dengdengnuwec.+ 4-5 Ngengele ngage-ngagesing yogo ngic ngage-ngage-motockacni lobong fame mi madickedaicte. Wapongte tapilidi sugu ngage-ngagesingnginang lobong fadaic. Ilec ailu Wapongte yowa mibe yegengkeme yowane angacineholec me ngage-ngage-motockolecti mi ewalicngebawec, miyac. Tili Asule pasile tapilidi yowane basanangkeme ngenge yogo nganilu ngageibong.+
Wapongte ngage-ngage-motoc
Ilec ailu gocne ngenge biyachac sugule-sanang aiibong, ngenge yowa ngage-ngage-motockolec edocngebaibeng. Aime yowa miibeng, yogo dameng yagolec ngage-ngage-motoc miyac, me dameng yagolec micne yengele ngage-ngage-motoc miyac. I yangucte, lobewa yogo gacgu miyac aiyackedaingte. Aime Wapong ye himong mi fikeemewa ngage-ngage-motocine sangke-sangke yogo biyachac lome fawec. Fame ngage-ngage-motoc yogo nongele wac feicne bawosaewec, yogo hocne mibeng yegengkegac. Dameng yagolec micne yengelacni monicti yele ngage-ngage-motocine yogo mi ngageibong, miyac. Yenge yogo ngagedabongka midec, yenge wac feicnele Sugucne, ye malicpongka nalic mi wedabong. Yogolec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Wapongti wiyac dongedi mi ngani-nganiine, nga hedecti mi ngage-ngageine, ailu ngic kwelewa mi ngage-ngageine, yogo alingkewec. Ailu ngic-ngigac weni yengi yele kwelenginengti angac ngagegaing, wiyac yogo yengele bamockewec.” (Yes 64:4)
10 Wapongti wiyac yogolec hocne ngagesilu Asuine saleme nongilang mime yegengkenoleme ngageibeng. Yedi wiyac sasawa ngani-ngagec ailu Wapongte ngage-ngage gbolongne momoc ngani-ngagec aicaigac. 11 Gagi ngic monicte ngage-ngageina nalic mi ngagedamecte, miyac. Ngic yeicne asudi sugu yogo ngagedaicte. Silicine ingucnehac monicti Wapongte ngage-ngagewa nalic mi ngagedaicte, miyac. Wapong yeicne Asudi sugu wiyac yogo ngagelu gagac. 12 Wapongti wiyac haicine monic-monic kwele-madicka nolewec. Aime nongileng yogo ngage-motonangte Asuine noleme baibeng. Himong yagolec gaga monic mi baibeng, miyac. 13 Aime Wapong wiyac nolewec, yogo hocne mibeng yegengkecaigac. Yowa yogo ngic ngage-ngage-motockacni mi milu gacaigabeleng, yogo Asule ngage-ngagewacni hocne balaibelu migabeleng. Nonge Asule yowa yogo Asule tapiliwa mibeng yegengkedaicte.
14 Wapongte Asulacni Asule wiyac, yogo ngic monic ye himongte gagawa galu nalic mi badaicte. Yogo yedibac ngageme kwele-sifuc aibaba aigac. Asule wiyac yogo asuwa ngani-ngagec aigabeleng. Ilec ailu himongte gagawa gagac, ye Asule wiyac yogo nalic mi ngagedaicte. 15 Ngic monic Wapongte Asuholec gagac, ye wiyac sasawa ngani-wosaec aigac. Aime ngic monicti ngic yogo nalic mi ngani-wosaec aicnodaicte.
16 Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Madi Sugucnele ngage-ngage ngagewecte ailu Sugucne weducnodaicte?” (Yes 40:13)
Aimebac nongileng Kristole ngage-ngageholec gagabeleng.
+ 2:3 Sale 18:9; 2Kor 10:1 + 2:4-5 1Tim 1:5