3
Kwele esecnele gaga
Ngic hae-gbafocne, molickelu ngengela kwesiiba, iwa ngic Tili Asuholec gagaing, yenge yowa edocebacaigabac, ngenge yowa ingucne nalic mi edocngebaiba. Ngenge Kristoholec wetackelu dameng dalicne inguc gagaing. Aime sifu kogoc yengele silic ingucne gaebongka ngic-ngigac kwele esecne balaibebong edocebacaigabac, silicine ingucnehac ngenge yowa edocngebaiba. Ngenge dameng iwa nosing sanangne nonolesoc mi aiibongte, amuc sugu gumecngebaiba. Aime ngenge yakumac nosing sanangne nonolesoc mi aigainghac.+ Ngenge kwele esecnele silicka gagainghac. I yangucte, ngenge hasowac ainagulu yowanginengti ngaba silicka yowa kwekwe ainagucaigaing. Ngenge inguc ailu kwele esecna galu ngicbenang yengele silicka gagaing, me?+ Monicti yanguc midaicte, “Na Polle ngic.” Aime monicti midaicte, “Na Apolosle ngic.” Ngenge inguc mibong ngagebe ngenge ngic yengele aibaba balaibegaing, me?+
Apolos nga Pol
Apolos ye maa? Nga Pol ye maa? Noke mole-bafic sugu aigabelec. Sugucnedi bole noteme noke yogolec silicka bole balu gagabelec. Balu gabec ngenge yowanonggec balaibelu ye ngagesingkeibong.+ Nani wasec duwebe, Apolosdi wasec feina misa lowacnowec. Aime Wapongti bole yogo balu basugulewec. Ngic nosing duwecaigac, ye ngic omane. Nga nosing feina misa lowacnocaigac, ye inguchac ngic omane. Wapongti wiyac basugulecaigac, yeuc sugu feicne aigac. Aime ngic wiyac duwecaigac nga ngic misa feina lowacnocaigac, yeke bolenginecte fungine moniyang aigac. Lobewa gacgu yeke bolenginecte fuli filesoc badabiyecte.+
Noke Wapongkolec bole balu gagabelec. Aime ngenge Wapongte nosing-bole ailu yele mac aigaing. 10 Wapongti kwele-madic ainelelu mac-babale ngage-ngage neleme yogolec ngic aiiba. Inguc ailu na yogolec silicina simeng-bosing alingkelu wickebe hauwec. Aime yogolec feina ngic gocne yengi taockelu mac bacaigaing. Ailu mac-baba ngic yenge bolengineng wenuc bagalu simeng feina mac taockelu bacaigaing, yogo filesoc filesoc wosaelu badaing. 11 Wapongti Yesu Kristo biyachac gunungkeme simeng-bosing ingucne domagac. Aime monicti yele mecina bosing monic wickeme haunale yefeine monic mi fagac.+
12 Aime monicti simeng yogolec feina taockelu Wapongte bole balu gadaicte, ye gol me siliwa me posa basufaleicne silicine madicne, me yoc me gimpodi, me langtedi badaicte. 13 Inguc badaictewa boleinele fungine yogo Sugucnele damengtowa iwa yegengkedaicte. Dameng iwa dacti bolenonggengte fungine filesoc filesoc esoickelu bame yegengkenoledaicte.+ 14 Monic ye mac bame dacti boleine yogo mi lobeme sanangne domadaictewa, ye bole yogolec fuli badaicte. 15 Nga monicte bole lobedaictewa, wiyacine yogo lokelu miyac aidaicte. Aime yeicnebac Wapongti dackacni baickeme wasecne aidaicte.
Wapongte ibu-mac yogo yeicne bingec
16 Ngenge yanguc mi ngagegaing, me? Ngenge Wapongte ibu-mac, aime Wapongte Asudi ngengele kwele kwelina gagac.+ 17 Aime monicti Wapongte ibu-mac basowaleme, Wapongti ye inguchac basowaledaicte. Wapongte ibu-mac yogo yeicne bingec, aime ibu-mac yogo ngenge hocne.
18 Monic yeuctihac mi kwesacnagudaic. Ngengele hewackacni monicti yeicnele ngagesilu dameng yagolecte ngage-ngage-motoc balu gadaictewa, ye himongte ngic yengele haicka kwele-sifucineholec aidaic. Inguc ailubac ngage-ngage-motoc noine bafuwadaicte. 19 Himong yagolec ngage-ngage-motoc yogo Wapongte haicka kwele-sifucineholec. Yogolec yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Wapong ye ngic ngage-ngage-motocngineng bafaliyeme yenge yengileng yowadihac hefecebadaicte.” (Yop 5:13)
20 Ailu monic yanguc,
“Ngic-ngigac ngagebong ngage-ngage-motockolec gagabeleng, Sugucnedi yengele kwelewa ngage-wosaec yogo ngageyackegac. Ailu ngageme yengele ngage-ngage yogo boleine mikac aigac.” (Mige 94:11)
Kristole ngic-ngigac
21 Ilec ngenge ngic monicte wac wackelu yeholec taockelu soc bafefe mi aidaing. I yangucte, wiyac sasawa yogo ngengele biyachac aiwec. 22 Yogo Pol me Apolos me Pita* me himongtowa, me gaga, me homac, me wiyac monic biyachac loicne fagac, me lobewa fikedaicte, yogo sasawa ngengele babaficte wiyac. 23 Ailu ngenge ngengileng Kristole ngic-ngigac. Nga Kristo ye Wapongte ngic.
+ 3:2 Hib 5:12-13; 1Pi 2:2 + 3:3 1Kor 1:10-11 + 3:4 1Kor 1:12 + 3:5 Sale 18:4,11 + 3:8 Mat 13:3-9; Efs 2:20-22 + 3:11 Yes 28:16; 1Pi 2:4-6 + 3:13 1Kor 4:5 + 3:16 1Kor 6:19; 2Kor 6:16 * 3:22 Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac.