4
Haicine monic-monic bayegengkedaicte
Nongileng Kristole bole-madecfocine. Aime yedi Wapongte ngage-ngage sangkeicne, yogo damongkenogale bole-yowa noleme bole yogo balu gagabeleng, ngic-ngigac yenge inguc ngagesidaing. Monic ye damong bole balu gagac, ye bole-yowa balaibelu yefe mi lilodaic.+
Aime naneicne yanguc mibe, ngengi me ngic gocne yengi yowawa locnulu yowane wosaedaingte, yogolec ngagebe wiyac feicne mi aigac. Aime naneuc inguchac nalic mi wosaecnagulu noine midacte. Kwele ngage-ngagena bikic basackelu noine monic mi bafuwagabac. Aime na bikicne mikac, yogo nalic mi midacte. Sugucnedi funginene ngani-ngagec ailu yowane wosaedaicte. Ilec ailu wowosae dameng mi fikeemewahac ngenge ngic monicte yowa mi wosaedaing. Sugucne yeuctihac kwesilu wiyac kundungka sangkelu fagac, yogo bayegengkelu ngic-ngigac ngage-ngagenginengte fungine lome yegengkedaicte. Ailu Wapong ye dameng iwa ngic-ngigac filesoc filesoc madicnengineng edocebame ngagedaingte.+
Soc bafecaigaing
Ngic hae-gbafocne, ngenge yowane ngage-motoningte yagowahac ngengele ailu neicne nga Apolos nokilac soc holelu edocngebabe ngagedaing. Ngenge ngage-ngage yago banogale ngagegaing. Ngenge ngic monicte soc bafelu monicte soc bawadaingkale, yowa Wapongte hibiwa kwelengkeicne fagac, ngenge yogo mi ewalidaing.+ Ga monicte feicne aigic, me? Yogo miyac. Ailu ga wiyac sasawa balu gagic, iwacni monic mi geleicne balu gagic, me? Aime Wapongti wiyac yogo moc gelewec. Ilec ailu socgone mi bafedamec.+
Kristole ailu bawacnagulu gaga
Ngenge ngagebong mafatowanginengkolec biyachac ailu gebecngebame gagaing. Ailu nonge mi baficngebabeng ngenge ngictau aigaing, me? Aime noinebenang, ngenge ngictau noine aidabongka ingucne, angacne sugucnehac aidecka. Aime ngenge ngictau aidabongka ingucne, nonge ngengeholec momochac galu ngictau aidabeng.
Na yanguc ngagegabac, Wapongti salecebaicne locnubame ngic-ngigac yengele aling moto-motoina domagabeleng. Yenge kpakpaduc sobengka kindololo ngic wehomacebaningte mimoctowec, silicine ingucne locnubame nganicnubagaing. Aime himongtowa sasawale ngic-ngigac nga angelo momochac yengele haicka gameineholec nganicnubabong gagabeleng. 10 Nonge Kristole ailu bawacnagulu kwele-sifuc ingucne aibeng, ngengibac socngineng bafelu migaing, “Nonge Kristoholec wetackelu fitilelu gagabeleng.” Inguc micaigaing, me? Aime nonge tapili-wawa gaebengka ngenge tapilinginengkolec gagaing, me? Aime ngic-ngigac yengi ngenge alang bacngebalu nongebac sowacne milu hegilecnubacaigaing, me? 11 Aime nonge dameng yanguctihac inguchac nosingte homalu misale ainoleme ngakpi-kpoluc lokeicne holelu gabeng, ngic-ngigac yengi wecnubacaigaing. Ailu macnonggeng madicne miyac, kwilic ingucne galu+ 12 nongungtihac molenonggengti boletowa bacaigabeleng. Ngic yengi sulecnubabong nongi yenge mimi-madic milu edocebacaigabeleng. Ailu weyebic ainolebong kwelenonggeng mi wacaigac, sanangnehac gacaigabeleng.+ 13 Aime ngic-ngigac yengi misulec ainolebong yenge yowa milu mibasanang aiyelecaigabeleng. Nonge yanguctihac himongka yafo ingucne aibeng ngic-ngigac yengi wicnubabong gagabeleng.
Kristoholec wetackelu gaga
14 Yowa gameineholec edocngebanogale yowa yago mi kwelengkengelegabac, miyac. Na adu-madecfocne kwelenedi ngengele angac ngagelu sawang-yowa yago kwelengkengelegabac. 15 Ngenge Kristoholec wetackelu gaebongka, damongfocngineng 10 taosen, yengi yowa madicne edocngebacaigaing. Aime ngenge sifu mamacngineng moniyang sugu gagac. Nani hocne mamacngineng fikelu Siduc Madicne edocngebabe Kristo Yesuholec wetackeibong.+ 16 Inguc ailu ngage-ngagengineng kwefangkelu edocngebagabac, ngenge na wenuc aibe nganilu balaibecnulu aigabac ingucnehac aidaing.+ 17 Ilec ailu yakumac Timoti salebe ngengela fudaicte. Madecne kwelenedi yele angac ngagegabac, aime Sugucneholec wetackelu ye yowa balaibelu monic mi lilodaicte. Na Kristo Yesuholec wetackelu wenuc gacaigabac, yowa yogo Yesule habu sasawa fagaing, yenge edocebalu weduyelecaigabac. Aime Timoti ye ngengela fulu yowa yogo hocne hatacmac edocngebadaicte.+
18 Ngengelacni ngic gocne yengi nale ngagelu yanguc micaigaing, “Ye nongela mi kwesidaicte.” Yenge inguc ngagelu socngineng bafecaigaing. 19 Aime Sugucnedi ngageme madickedaictewa, dameng mi daliweme na ngengela fudacte. Ailu soc bafefe aling yenge yowangineng sugu mi ngagedacte. Fulu tapilingineng wenuc fagac, tapili yogo ngani-ngagec aidacte. 20 Wapongte ngani-damong yogo yowawa yefe mi yegengkedaicte, miyac. Yogo Tili Asule tapiliwa fikelu yegengkedaicte.+ 21 Aime ngenge nale wenuc aingelegac, yogo edocnuning. Yasu-huduholec funogale aingelegac, me kwele-angacka nga kwele-ulucka funogale aingelegac?
+ 4:2 Luk 12:42 + 4:5 1Kor 3:8 + 4:6 Rom 12:3 + 4:7 Rom 12:6 + 4:11 2Kor 11:23-27 + 4:12 Sale 18:3; 2Tim 3:8; Mat 5:44 + 4:15 Gal 4:19 + 4:16 Filp 3:17 + 4:17 Sale 19:22 + 4:20 1Kor 2:4