5
Habu kwelina aibaba sowacne
Ngengela selo-boic aibaba fagac, yowa inguc mibong ngageiba. Selo-boic aibaba monic ngic-ngigac Wapong mi ngagegaing, yengele hewacka mi fagachac, yogo hocne ngengele hewacka fagac. I yangucte, ngic monicti mamacinele ngigackolec facaigabiyec.+ Aibaba ingucne fame, ngengebac socngineng bafecaigaing, yogodi madicne mi aigac. Ngenge yogolec kwele-sowac ngagelu ngic aibaba yogo aicaigac, ye habu hewacnginangkocni baickedaingte, yogodibac madickedaicte. Na socnedibac dalicka gagabac, yogo noine. Nga asunedibac ngengeholec gagabac. Na ngengeholec sockolecti gagabac silicine ingucne galu ngic yele aibabaine wosaelu sowacneine biyac mimoctobac.+ Ngenge nga na, nongileng asuwa Sugucnenonggeng Yesule wacka kpaduckelu gaebengka, Sugucnenonggeng Yesule tapilidi nongilengkolec fame, nongileng ngic yogo Satangte molewa lodabeleng. Inguc aime socinedi sowaleme asuinedibac Sugucnele damengka wasecne aidaic.+
Suwe-suwele bole
Soc bafefe aibabangineng yogodi mi madickegac. Ngenge yis kpisicnemacti bretka lobong bret sasawa bame sugulecaigac, aibabangineng yogo yis ingucne, ngenge yogo mi ngagegaing, me?+ Aime Kristo ye Ewalicebaicnele hombangte lama madecine, yengi depec yogo biyac webong homalu suwecnubawec. Ilec ngenge bret gbolicne yis mikac ainingte bret esecne yisholec baickeyackedaing.+ Ilec ailu nongileng bret esecne yisholec, yogolec sisipilicte yowa nga aibaba sowacne hegiledabeleng. Ailu aibaba gbagbacne, nga yowa noineholecte, bret yis mikac yogo balu hombang yogo ngagedabeleng.+
Ngic-ngigac selo-boic aibaba aicaigaing, ngenge ngic-ngigac yogo yengeholec wetackelu mi gadabiyeng. Ilec ailu hibiwa biyachac kwelengkengeleiba. 10 Aimebac himongka ngic-ngigac Yesu mi ngagegaing, yengele ngagelu mi migabac. Ngic-ngigac Yesu mi ngagegaing, yenge selo-boic aibabanginengkolec me hane aibaba, me ngic kwesac aiyelelu ngic-ngigac yengele woc-wiyacngineng ewalicebacaigaing. Me siduc-gbong alang bayelecaigaing, ngenge yenge sasawa hegilecebaningte mi edocngebagabac, yogo miyac. Ngenge yogo aidaingtewa, ngenge himongtowa yago hegilelu hikedaingte. 11 Ngenge ngic hae-gbafocngineng wacebacaigaing, yengele ngagelu yanguc kwelengkeiba. Ngic hae-gbafocngineng yenge selo-boic aibaba aicaigaing, me hane aibaba, me siduc-gbong alang bayelecaigaing. Me ngic-ngigac gocne yowa kwekwe aiyelecaigaing, me misa sanangne nolu kwele-sifuc aicaigaing, me ngic-ngigac kwesac aiyelelu wiyacngineng ewalicebacaigaing. Aibaba ingucne aicaigaingka, ngenge ngic-ngigac yogo yengeholec wetackelu mi gadabiyeng. Ailu ngenge yengeholec nosing inguchac mi nodaing.+
12 Ngic-ngigac Yesule habuwa mi gagaing, yenge ngage-wosaec aiyeledacte, me? Yogo nale bole miyac. Ngenge Yesule habu hewacnginang gagaing, yenge sugu ngani-wosaec aiyelelu sowacnengineng mimoctodaing. 13 Aime Wapongti ngic-ngigac yele habuwa mi gagaing, yengele aibabangineng wosaelu sowacnengineng mimoctodaicte.
“Ngenge ngic sowacnebenang ngengele hewacka gagac, ye baickedabiyeng.” (Yef 17:7; 24:7)
+ 5:1 Dep 18:7-8; Yef 22:30 + 5:3 Kol 2:5 + 5:5 1Tim 1:20 + 5:6 Gal 5:9 + 5:7 Yes 53:7; 1Pi 1:19 + 5:8 Yef 16:3 + 5:11 2Tim 3:6; Tit 3:10