6
Yowawa mi locebadabiyeng
Ngengelacni ngic monicti agoine ngaba aicnolu ngic dondonne miyac, yengela hangoc mikac hikelu agoine yowawa locaigac, ailubac ngic-ngigac Wapongte bingec yengela hikeme mi wosaecaigaing. Aibabangineng yogo mi madickedaicte. Wapongte bingec ngenge galu himongtowale ngic-ngigac ngage-wosaec aiyeledaingte. Ngenge yogo mi ngagegaing, me? Ngenge ngengungtihac himongtowale ngic-ngigac wosaecebadaingtewa, ngengung yanguctihac wiyac kpisicnemac inguchac wosaecnagudaing. Yogodibac madickegac.+ Ailu ngenge lobewa angelo ngage-wosaec aiyeledaingte, ngenge yogo mi ngagegaing, me? Ingucnele ailu ngenge aibaba gocne hewacnginang fagac, yogo nalic wosaedaingte. Yakumacbac yowa monic hewacnginang fikeme ngenge yefe lilolu Yesule habu ngagebong ngic gocne wawaine gagaing, yenge bawosaecebalu yowangineng mimoctonogale locebacaigaing. Ngenge gamengebanale ngagelu yowa yogo migabac. Aime ngengele hewackacni ngic monicti ngage-motolu galu ngic hae-gbafocine yengele umacte yowa wosaelu mime madickedaicte, ngic ingucne mi gagac, me? Yedi sugu galu nalic aidaicte. Aime yanguctihac ngengebac inguc mi aicaigaing. Ngenge ngic hae-gbafocngineng baceba hikelu ngage-ngagesingngineng mikac, yogo yengele haicka yowawa locebacaigaing!
Ngenge yowawa locebacaigaing, aibaba iwa ngenge wawebenangkegaing. Aime ngic hae-gbafocngineng yenge sowacne aingelelu, me woc-wiyacngineng ewalicebacaigaing, ngenge yogo moc hegilebong fame madickedaicte. Aime ngengebac ngic hae-gbafocngineng sowacne aiyelelu woc-wiyacngineng ewalicebacaigaing.
Ngic-ngigac dondonne miyac, yenge Wapongte ngani-damongte mole-damoc nalic mi badaingte, ngenge yogo mi ngagegaing, me? Ngenge kwesac mi ainagudabiyeng. Selo-boic aibaba aicaigaing, me siduc-gbong alang bayelecaigaing, me yefe-ngigac yengeholec gacaigaing. Me ngic gocne yenge ngic alingfocngineng yengeholec falu ngigackolec gaga ingucne gacaigaing, ailu ngic agoineholec fanogale aka monic mi holecaigac.+ 10 Me hise-baba, me hane aibaba, me misa sanangne nolu kwele-sifuc aicaigaing. Me yowa kwekwe aicaigaing, me kwesac ailu hiye-moneng ewalicebacaigaing. Aling ingucne yenge sasawadi Wapongte ngani-damongte mole-damoc nalic mi badaingte. 11 Aime ngengelacni ngic-ngigac gocnedi esecne inguc ailu gaibong. Inguc gacgubong Sugucne Yesu Kristodi yeicne wacka, nga Wapongnonggengte Asu yele tapiliwa suwecngebalu dondonne wacngebalu Wapongte bingec locngebawec.+
Selo-boic aibaba mi ainoga
12 Gocne yengi yanguc micaigaing, “Na aibaba haicine monic-monic sasawa nalic aidacte, yogolec aka monic mi fagac.” Aime nanibac yanguc migabac, “Wiyac sasawa gocne yogo babaficine mikac. Wiyac sasawa nalic aidacte, noine. Aime wiyac monicti damongnunale aime yogo hegilelu mi balaibedacte.”+ 13 Nosing yogo gobenonggengte ailu fagac. Nga gobenonggengti nosingte ailu fagac. Aime gacgu Wapongti baicepame miyac aidabiyecte. Socnonggengti Sugucnele ailu fagac, yogo selo-boic aibaba ainogale ailu mi fagac. Nga Sugucne ye socnonggeng damongkegac.+ 14 Aime Wapong tapilitowainedi Sugucne bagboliyeme fangkewec, gacgu ye nongileng ingucnehac bagboliyecnubame fangkedabelengte.+
15 Aime socngineng yogo Kristole socte tofaine aigac, ngenge yogo mi ngagegaing, me? Ilec na Kristole socte tofaine yefe-ngigackolec kpatulebe, me? Yogo miyacbenang!+ 16 Me ngic monicti yefe-ngigackolec fadaictewa, ye yeholec soc moniyang aigaic, ngenge yogo mi ngagegaing, me?
“Ngic-ngigac yaeckang yeke soc moniyang aidabiyecte.” (Fike 2:24) +
Yowa yogo miicne fagac. 17 Aime monic ye Sugucneholec wetackelu gagac, ye yeholec asu moniyang aigabiyec.+
18 Ngenge selo-boic aibaba yogolec hangoc hikedaing! Nga monic ye bikic gocne aicaigac, yogo yeicne socte lobina ailu gagac. Nga monic ye selo-boic aicaigac, yebac yeicne socinele bikic bafuwacnolu basowalecnagugac. 19 Wapongti Tili Asu ngeleme balu gagaing, ye kwelenginang gagacte, socngineng yogo yele ibu-mac. Ilec ngenge ngengungtihac soc-kwelenginengte fileine mi aigaing, yogo mi ngagegaing, me? 20 Ngenge fulingineng baicne, aime Sugucnedi fuli yogolecsoc lowec. Ilec ngenge socnginengti Wapong wac feicne lacnodaing.+
+ 6:2 Miye 3:21 + 6:9 Gal 5:19-21; Efs 5:5; Miye 22:15 + 6:11 Tit 3:3-7 + 6:12 1Kor 10:23 + 6:13 1Tim 4:3-5 + 6:14 Rom 8:11; 1Kor 15:20; 2Kor 4:14 + 6:15 Efs 5:30 + 6:16 Mat 19:5 + 6:17 Yoa 17:21-23; Rom 8:9-11 + 6:20 1Kor 7:23; 1Pi 1:18-19