7
Ngawe-ngigacte yowa
Ngenge hibinginang yanguc uwanelegaing, “Ngic monic ye ngigackolec fadaicte, yogo madicne me miyac.” Ilec yanguc mibe ngagening, selo-boic aibaba sugulegacte ailu ngic monic ye yeicne ngigacineholec aidaic. Nga ngigac monic ye yeicne ngaweineholec aidaic. Aime ngic ye socine yogo ngigacinele angac balaibelu ameine lacnodaic. Nga ngigacti ingucnehac socine ngaweinele angac balaibelu ameine lacnodaic. Ailu ngigac ye yeuctihac socinele fileine mi aigac, miyac, ngaweinedi yele socte fileine aigac. Aime ingucnehac ngaweine ye yeuctihac socinele fileine mi aigac, miyac. Ngigacinedibac yele socte fileine aigac. Ilec ngawe-ngigac ngeke ngekuctihac socnginec mi sebicnagudabiyec. Ngeke dameng gocna sugu mimiloc bole banogale kwele-moniyang ailu dameng milu nalic sebicnagudabiyecte. Aime ngekuctihac socnginec damongkenicte tapili mi fangeteme, Satangti lokwesacka locngepadaickale, ngeke dameng kpisicnemac moc galu hatacmac wetacnagudabiyec. Aime yogodi ung-yowa monic mi aigac. Ngeke wenuc nalic aidabiyecte yogolec migabac. Naneicne angacbac yanguc, ngic-ngigac ngenge na ngigac mikac gagabac ingucnehac gabong madickedaicte. Aime Wapongti ngageboc mikac kwele-madicte wiyac nolecaigac, yogo ngic-ngigac filesoc filesoc noleme balu gagabeleng. Ye ngic monic tapili monic lacnodaicte, ailu monic ye tapili monic lacnodaicte.
Moc ganoga me ngawe-ngigackolec ainoga
Ngic gocne ngenge ngigac mi balu moc gagaing, ailu ngigac-hosec ngengele yanguc mibe ngagening. Ngenge na ingucne moc ganingte ngagebe madickegac. Ngenge ngengungtihac damongnaguningte tapili mi fangeleme, ngawe-ngigacte angacti kwelenginang ofeme sowaledaingkale, ngawe-ngigackolec aibong madickedaicte.+
Ngawe-ngigac gocne hegilecnagucaigaing
10 Aime ngawe-ngigac ngengele yowa yago sanangne edocngebabe balaibedaing. Ngigac monicti ngaweine mi hegiledaic. Yogo nale yowa miyac, yogo Sugucnele yowa.+ 11 Aimebac ngigac monic ye ngaweine hegilelu hikedaictewa, yanguc aidaic, ye moc gadaic, me ngaweine esecne gawec, yela hatacmac hikelu yeholec kwele-moniyang bafuwalu ngawe-ngigac hatacmac aidabiyec. Aime ngic ye ngigacine mi hegileme hikedaic.
12 Ailu ngic-ngigac nebocine ngengele yowa yanguc migabac, yogo Sugucnele mickacni mi baiba. Ngic hae-gba monicte ngigacti Yesu mi ngagesingkelu ngaweineholec ganogale ngagegacka, ngic ye ngigacine mi hegiledaic. 13 Me ngigac monicte ngaweinedi Yesu mi ngagesingkelu ngigacineholec ganogale ngagegacka, ngigac ye ngaweine mi hegiledaic. 14 Ngigac monic ye ngaweine ngage-ngagesing mikac gagac, ye ngaweine bame Wapongte bingec ingucne gagac. Nga ngic monic ye ngigacine ngage-ngagesing mikac gagac, ye ngigacine bame Wapongte bingec ingucne gagac. Yogodi noine mi aidecka midec, adu-madecfocnginec yenge ngawe-ngigac momochac mi ngagesingkegaic, yekele adu-madec ingucne gadabong. Aime adu-madec yengebac yanguctihac Wapongte bingec ingucne gagaing. 15 Aime monicti Yesu mi ngagesingkegac, ye ngawe me ngigacine ngage-ngagesingkolec hegilenale ngagesime aka mi holecnodaic. Wiyac ingucnedi ngic me ngigac ngage-ngagesingkolec ye nalic mi hefedaicte. I yangucte, Wapongti kwele-mogungkolec ganangte wacnubawec.+ 16 Ngigac, gagi ngawegone bafickeng Wapongti bikicte ameine bame wasecne aidaicte mecne, yogo mi ngagegic, me? Ingucnehac, ngic, gagi ngigacgone bafickeng Wapongti bikicte ameine bame wasecne aidaicte mecne, ga yogo mi ngagegic, me?+
Wapongti wacngebawec, gaga yogowa gadabiyeng
17 Sugucnedi ngic-ngigac gaganginengte silicina moniyang moniyang botoc bame yogowa Wapongti wacngebalu hefolecngebame, ngenge gaga yogolec silicina gadabiyeng. Aime Yesule habu sasawa ngenge aibaba yogo balaibeningte edocngebacaigabac. 18 I yangucte, ngic monic ye soc tofaine helockeicnele alingka gacgume, Wapongti ye wackelu hefoleemewa, ye ngage-ngage yogo balu soc tofaine hatacmac taockenale bole mi badaic. Aime ngic monic ye soc tofaine mi helockeicnedi gaemewa Wapongti wackedaictewa, ye soc tofaine mi helockedaic. 19  Soc tofaine helockeicne, me mi helockeicne, yogodi wiyac feicne mi aigac. Nga Wapongte ung-yowa balaibenoga, yogodi sugu wiyac noinebenang aigac.+ 20 Aime ngic moniyang moniyang ngenge gaga silicine wenuc gaebongka Wapongti wacngebalu hefolecngebawec, ngenge gaga silicine ingucnehac gadabiyeng.
21 Ga ngic sugucnegonele kwelec kwekwe gaengka Wapongti wacguwecka, yogolec ngageboc monic mi aidamec. Aime ga kwelec kwekwele muc lukenogale yefe fikegeleme, yogo balaibedamec. 22 Monic ye kwelec kwekwe gaemewa, Sugucnedi wackelu hefolewecka, ye dameng iwa sifu Sugucnele ngic-ngigac mucine mikac aigac. Aime monic ye mucine mikac gaemewa wackeme, ye yefe yogowa Kristole kwelec kwekwe aime Kristodi yele sugucneine aigac.+ 23 Sugucnedi fulingineng biyachac bawec. Ilec ngenge ngic yengele bagewa kwelec kwekwe aling mi aidabiyeng. 24 Ngic hae-gbafocne, ngenge domacaigaing silicine ingucnehac domaebongka Sugucnedi moniyang moniyang wacngebalu hefolecngebawec, ngenge silicine ingucnehac Wapongte haicka gadabiyeng.
Ngawe-ngigac gagadi sowacne mi aigac
25 Ngigac gocne ngenge ngic mikac moc gagaing, ngengele ngagelu Sugucnelacni ung-yowa monic mi fanelegac. Aime Sugucnedi kwele-sowac ainelewec, yogolec silicina yowa noine mibe ngenge ngageboc mikac galu yowane ngagedaing. 26 Dameng yagowa umac sugucne fikelu fagacte ailu, ngenge yanguctihac gagaingka, gagangineng ingucnehac ngawe mikac moc gabong madickedaicte, inguc ngagegabac. 27 Ga ngigacgoneholec biyachac hefecngepaicne, aime hegilenogale mi ngagesidamec. Aime ngic monic ga ngigac mikac galu ngigac banogale mi aidamec. 28 Ailu ga sifu ngigac monic badamectewa, bikic mi bafuwagic. Aime ngigac monic ye moc galu ngic badaictewa, ye inguchac bikic mi bafuwagac. Ngawe-ngigac aicaigaing, yengele gagawa umac haicine monic-monic fikecaigac, na ingucne mi fikenale ngagegabac.
Himongte wiyacti mi hefecngebadaic
29 Ngic hae-gbafocne, dameng bangkacnemac fagac, inguc migabac. Ilec ailu ngic ngigackolec gagaing, ngenge ngigacfocngineng mikac, ingucne gadaing.* 30 Nga ngic-ngigac hiyalu gagaing, ngenge mi hiyagaing ingucne gadaing. Nga ngic-ngigac belic-belicka gagaing, ngenge mi beliyegaing ingucne gadaing. Ailu woc-wiyac fuli bacaigaing, ngenge woc-wiyacngineng mikac ingucne gadaing. 31 Ailu ngic-ngigac himongtowa yagolec wiyacte bole balu gagaing, ngenge wiyacngineng efecnemac fangelegac, ingucne gadaing. Aime himongtowa yago yakumac fagac, yogo miyac ainowagac.+
32 Himongte umacti mi fikengelenale angacnugac. Ngic ngigac mi bawec, ye Sugucnele wiyacte ngage-ngageine sugucnehac facnocaigac. Ailu ye wenuc aime Sugucnedi ngagecnome madickenale bole bagac. 33 Aimebac ngic monic ye ngigac biyachac bawec, yedibac himongte wiyacte ngage-ngageine sugucnehac facnogac. Ailu ye ngigacine aibaba wenuc aicnome ngigacinedi ngagecnome madickedaicte. 34 Inguc ailu ngage-ngageine siyeckelu yaeckang ailu gagac. Aime ngigac-adu, me ngigac ngic mikac ye Sugucnele wiyacte ngage-ngageine sugucnehac facnogac, ye yanguc ngagegac, “Na wenuc gabe socne nga asune Wapongte bingec aidaicte.” Aimebac ngigac monic ye ngic biyachac bawec, ye himongte wiyacte ngage-ngageine sugucnehac facnogac, ye ngaweine aibaba wenuc aicnome ngaweinedi ngagecnome madickenale bole momochac bagac.
35 Ngenge baficngebanogale ailu yowa yago migabac, yogo ngenge aka mi holengelenogale migabac. Ngenge gaga silicina galu Sugucnele bole damengsoc balu gabong himongte wiyacti ngage-ngagengineng mi basifuwedaic, inguc ngagegabac.
Ngic monicte adu
36 Ngigac monic ye ngickolec gagale damengngine ewalime, sifu ngic banogale aicnome mamacinedi molickelu welockecnodaicte. Ailu lobeinabac ngageboc ailu nalic midaicte, ye bikic mi bafuwagac. Aime aduine nalic ngic badaicte. 37 Nga mamac monic ye ngageboc mi ailu, aduine nalic damongkeme macina ngiyedaic, yogo ngage-ngageine damongkelu kweleina biyac ngagepangkelu ye aibabaine madicne aigac. 38 Ilec ailu ngic monic ye aduine ngicka logac, ye aibabaine madicne aigac. Me ngic ye aduine ngicka mi logac, ye aibabaine madicnebenang aigac.
Ngigac-hosec
39 Ngigac monic ye ngaweine gbolicne gagac, ye ngaweine gaemewa yeholec wetackelu gadabiyec. Gacgu ngaweine homame ye umacine mikac ailu ngic monic banogale milu angac ngagelu nalic badaicte. Ailu ye ngic Sugucne ngagesingkegac ye sugu badaicte.+ 40 Aime ye ngic mi balu moc ganogale ngagegacka, yele kwele-angac yogo sugucnehac. Nale ngage-ngage inguc ngelegabac. Aime na inguchac Wapongte Asuholec gagabac, yogo ngagesilu migabac.
+ 7:9 1Tim 5:14 + 7:10 Mat 5:32; 19:9 + 7:15 Rom 14:19 + 7:16 1Pi 3:1 + 7:19 Rom 2:25; Gal 5:6; 6:15 + 7:22 Film 16; 1Pi 2:16 * 7:29 Ngic ngigac mikac, ye Wapongte bole homacnehac nalic badaicte. Ilec ngic ngigackolec aigac, ye silicine ingucnehac aidaic. + 7:31 1Yoa 2:17 7:38 Hewacine 36-38 yogowa Wapongte yowale ngage-ngage ngic yenge Grik yowawa wafelu yogolec funginele kwele-yaec ailu gagaing. Ilec bafaliyenogale yefe yaeckang balaibeibong. Buk Baibel nga Miti gocne iwa yefe monic bafaliyeicne yanguc fagac, yogo mamacte mi bafaliyeicne. Yogo ngicti ngigac-bingecine badaicte me miyac. + 7:39 Rom 7:2-3